สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 34 เรื่อง

1. อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของลูกปลากะพงขาว (Lates calccurifer) ที่ได้รับการเสริมน้ำมันตับปลาในระดับต่างกัน;The growth rate and survival rate of seabase (Lates calccurifer) feeding with different level of Cod Liver Oil

2. อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของลูกปลากะพงขาวที่ได้รับการเสริมวิตามินซีในระดับต่างกัน ;The growth rate and survival rate of seabase (Lates calccurifer) feeding with different level of Vitamin C

3. พิษเฉียบพลันของความเป็นกรด-ด่างจากน้ำพรุต่อลูกปลากะพงขาวขนาด 3-5 นิ้ว

4. คุณสมบัติของเชื้อและการเกิดโรคจากเชื้อ B-hemolytic Streptococcus sp. ในปลากะพงขาวที่เลี้ยงในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา

5. ไวเทลโลจีนินของปลากะพงขาว

6. พิษเฉียบพลันของความเป็นกรด-ด่างจากน้ำพรุต่อลูกปลากะพงขาวขนาด 3-5 นิ้ว

7. คุณสมบัติของเชื้อและการเกิดโรคจากเชื้อ B-hemolytic Streptococcus sp. ในปลากะพงขาวที่เลี้ยงในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา

8. ไวเทลโลจีนินของปลากะพงขาว

9. การสำรวจสภาพแวดล้อมบริเวณแหล่งเลี้ยงปลากะรัง ปลากะพงขาว บริเวณปากทะเลสาบสงขลาวงศ์ ;Survey on aguatic environment of seabass and grouper cage culture at the mount of Songkhla lake

10. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับตะกอนดิน และสาเหตุการตายของปลากะพงขาวในทะเลสาบสงขลาตอนนอก;Relationship between water and sediment quality and cause of mortility of seabass (Lates calcarifer,Bloch)in outer Songkhla lake

11. รายงานผลการวิจัยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวเนื่องจากความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลา ที่ตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา;Change in economic value of sea-bass mariculture due to environmental degradation at KoYo, Changwat, Thailand

12. สภาพตะกอนดินของแหล่งเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก;Bottom soil conditions of seabass Lates Calcarifer bloch cage culture at Songkhla outer lake

13. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องโรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลากะพงขาวและการผลิตวัคซีนต่อเชื้อสเตรปโตคอคคัส;Streptococcosis in seabass (Lates calcarifer bloch) and production of vaccine against streptococcus sp

14. รายงานผลงานวิจัยเรื่องโรคไวบริโอซีสในปลากะพงขาว;Vibrio diseases of seabass (Lates calcarifer)

15. รายงานวิจัยการใช้แบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากรูเมนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้คาร์โบไฮเดรตในอาหารปลากะพงขาว (Latescal carifer bloch)การใช้แบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากรูเมนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้คาร์โบไฮเดรดในอาหารปลากะพงขาว (Lates calcarife

16. รายงานวิจัยแหล่งของคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากะพงขาว (Lates calcarifer bloch)แหล่งของคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากะพงขาว (Lates calcarifer bloch);Suitable sources of carbohydrates in diets for Asian seabass (Lates calcarifer bloch)

17. รายงานการวิจัยการศึกษาการปลดปล่อยคาร์บอนของการผลิตเนื้อปลากะพงขาวและเนื้อกุ้งขาวจากการทำฟาร์มประมงโดยการประเมินวัฏจักรชีวิต: กรณีศึกษาจังหวัดตรัง ประเทศไทย;The study of carbon emission of giant perch (lates calcarifer) and pacific white shrimp (litopenaeu

18. รายงานการวิจัยการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเม็ดลอยน้ำสำหรับเลี้ยงปลากะพงขาว;Research and development on floating pellets for White Seabass, lates calcarifer bloch

19. การใช้โปรตีนเข้มข้นทดแทนปลาป่นในอาหารสำหรับปลากะพงขาว (Lates calcarifer); Evaluations of fish hydrolysated concentrate to replace fish meal in diet for Asian seabass (Lates calcarifer) juvenile

20. รายงานการวิจัย การออกแบบเครื่องบรรจุหนังปลากะพงปรุงรสดดยใช้ระบบนิวเมติกส์; A design of fried seabass skins package mechine using pneumatic systems

21. ผลของไคโตซานจากเปลือกกุ้งต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ;Effect of Chitosan from Shrimp Shell on Quality Changes of Giant Perch (Lates calcarifer) during Cold Storage.;รายงานการวิจัย ผลของไคโตซานจา

22. รายงานการวิจัย การออกแบบเครื่องเปิดปากถุงสำหรับบรรจุหนังปลากะพงปรุงรสโดยใช้ระบบนิเมติกส์;A Design the mechanism in order to open the contained bags for fried skins using pneumatic systems

23. การทดลองใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันหมัก เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสำหรับการเลี้ยงปลากะพงขาว;The Experiment on Fermented Palm Kernel Cake to Diet Cost Reduction for Seabass (Lates calcarifer) Culture

24. ประสิทธิภาพของสาหร่ายไมโครสปอรา (Microspora sp. Thuret) หมัก ในอาหารผสมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อของปลากะพงขาว;Efficiency of Fermented Marine Silage from Green algae (Microspora sp., Thuret) in Artificial Diet on Growth and Carcass Quality of Seabass

25. การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไวเทลโลเจนินในพลาสมาของปลากะพงขาว (Lates calcarifer bloch)

26. การออกแบบเครื่องอบในกระบวนการผลิตหนังปลากะพงแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนสำหรับกลุ่ม เกาะยอ ที.เอ็ม.ที. โปรดักส์

27. การออกแบบเครื่องบรรจุหนังปลากะพงปรุงรสโดยใช้ระบบนิวแมติกส์

28. ผลของการใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันร่วมกับน้ำนึ่งปลาเป็นส่วนผสมในอาหารปลากะพงขาวเพื่อลดต้นทุนการผลิต

29. ความชุกชุมของปรสิต Lernanthropus sp. ในปลากะพงขาวการเปลี่ยนแปลงลักษณะพยาธิสภาพของเหงือกและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของปลาต่อเชื้อปรสิต

30. การพัฒนาการผลิตวัคซีน Formalin killed cell เพื่อต้านเชื้อแบคทีเรีย Vibrio vulnificus ในปลากะพงขาวและปลากะรังในเชิงพาณิชย์

31. การใช้ถั่วเหลืองหมักด้วยเชื้อรา Aspergillus niger ในอาหารผสมต่อการเจริญเติบโต ค่าโลหิตวิทยา และการต้านอนุมูลอิสระของปลากะพงขาว

32. โครงการการพัฒนาการผลิตวัคซีน Formalin killed cell เพื่อต้านเชื้อแบคทีเรีย Vibrio vulnificus ในปลากะพงขาวและปลากะรังในเชิงพาณิชย์

33. การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไวเทลโลเจนินในพลาสมาของปลากะพงขาว (Lates calcarifer bloch)

34. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว (ฟูริคาเกะ) จากหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ

ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Recent Posts