มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 23 เรื่อง

1. การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตปลากะพงขาวในประเทศไทย ปีการผลิต 2528

2. การเจริญเติบโตและผลผลิตของปลากะพงขาว จากการเลี้ยงในกระชัง

3. การใช้ฟอสฟอรัสจากปลาป่นโดยปลากะพงขาว

4. พิษเฉียบพลันของปรอท ตะกั่ว และสารผสมของโลหะทั้งสองชนิด ที่มีต่อปลากะพงขาว, Lates calcarifer (Bloch)

5. การทดลองเพาะพันธุ์ปลากะพงแดง

6. ความสัมพันธุ์ระหว่างความหนาแน่นของโรติเฟอร์ กับปริมาณการกินโรติเฟอร์ของปลากะพงขาว

7. การศึกษาโรคไตในปลากะพงขาว (แหล่งเกิดโรคและอาการของโรค)

8. พิษเฉียบพลันของปรอท, ตะกั่ว และสารผสมของโลหะทั้งสองชนิดต่อปลากะพงขาว

9. การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เลี้ยงปลากะพง โดย กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงปลากะพง จังหวัดฉะเชิงเทรา: เอกสารประกอบฉบับที่ 1: การเสริมสร้างสมรรถนะเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยการจัดองค์กรชุมชน: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

10. การผลิตเจลาตินจากหนังปลากะพงแดง

11. อิทธิพลร่วมของตะกั่วและแคดเมียมที่มีต่อปลากะพงขาว

12. การทดลองอาหารผสมเปียกเพื่ออนุบาลปลากะพงขาวและใช้เลี้ยงในบ่อดิน

13. การศึกษาซีรั่มโปรตีนของปลานิล และปลากะพงขาว

14. การศึกษาการใช้วัคซีนป้องกันโรควิบริโอซีสในปลากะพงขาว

15. การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน และไขมันของอาหารทดลองซึ่งมีถั่วเหลืองที่ผ่านกรรมวิธีต่างๆ ในอาหารปลากะพงขาววัยอ่อน

16. การสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลากะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus)

17. ผลของโซเดียมเบนทอไนต์ต่อความเป็นพิษเฉียบพลันและคุณภาพน้ำต่อปลากะพงขาว (Lates calcarifer)

18. การศึกษาพิษเฉียบพลันของกากชาต่อปลานิล (Oreochromis niloticus), ปลากะพงขาว (Lates calcarifer) และกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

19. โครงการ การเสริมสร้างความสามารถของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: สถานภาพและการมองไปข้างหน้า: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

20. การศึกษากิจกรรมเอนไซม์โปรติเอส อะไมเลส เซลลูเลส และไลเปสในระบบทางเดินอาหารของปลากะพงขาว (Lates calcarifer)

21. การวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจการเลี้ยงปลากะพงขาวในแม่น้ำบางปะกง

22. การศึกษาและออกแบบเครื่องคลุกเคล้าผงปรุงรสหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ

23. การศึกษาเบื้องต้นการเลี้ยงปลากะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus) ในบ่อดินเพื่อผลิตพ่อแม่พันธุ์ที่รูปแบบการเลี้ยงต่างกัน (เลี้ยงแบบเดี่ยว และแบบผสมผสาน)

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts