สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 46 เรื่อง

1. การทดลองเลี้ยงปลากะพงขาวในขุมเหมืองร้าง

2. การศึกษาการเกิดอวัยวะและลักษณะทางเนื้อเยื่อของปลากะพงขาววัยอ่อน

3. เปรียบเทียบการเลี้ยงปลากะพงขาวที่มีอัตราการปล่อยต่างกันในระบบน้ำปิด

4. การทดลองเลี้ยงปลากะพงแดง Lutianus argentimaculatus (Forskal) ในกระชังโดยความถี่ในการให้อาหารต่อวันต่างกัน

5. ผลของการเสริมหัวอาหารปริมาณต่างกันลงในเนื้อปลาเป็ด เพื่อเลี้ยงลูกปลากะพงขาว

6. การศึกษาความถี่ของการให้อาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch), ที่เลี้ยงในกระชัง

7. ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อและอัตรารอด ของการอนุบาลลูกปลากะพงแดง ขนาด 4 ซ.ม. เป็น 15 ซ.ม. ในกระชัง ด้วยอาหารปลาสดสับละเอียด

8. การเลี้ยงสาหร่ายผมนาง, Gracilaria fisheri [Xia & Abbott] Abbott, Zhang & Xia, ร่วมกับปลากะพงขาว, Lates calcarifer Bloch, ในบ่อดิน

9. ผลของแอสตาแซนทินต่อสีของปลากะพงแดง

10. การใช้อาหารมีชีวิต [ไรแดง] เปรียบเทียบกับอาหารเด็กและปลาเป็ดในการอนุบาลลูกปลากะพงขาว [Lates calcarifer] ในน้ำที่มีระดับความเค็มต่ำ

11. คุณลักษณะเชื้อ Flexibacter maritimus สาเหตุของโรคแผลด่างในปลากะพงขาว

12. การเปรียบเทียบการอนุบาลปลากะพงขาว อายุ 15-28 วัน ด้วยอาหาร 3 ชนิด

13. การเลี้ยงปลากะพงขาว Lates calcarifer (BLOCH) ด้วยอาหารสำเร็จรูปที่มีระดับโปรตีนต่ำสลับกับอาหารที่มีระดับโปรตีนปกติ ต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหาร

14. ผลของความถี่การให้อาหารสำเร็จรูป ต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว, Lates calcarifer (BLOCH) ที่เลี้ยงในกระชังให้ได้ขนาดตลาด

15. การเลี้ยงปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch) ขนาด 2 นิ้ว ถึง 6 นิ้ว ในระบบน้ำหมุนเวียน โดยใช้อวนไนล่อนเป็นไบโอฟิลเตอร์

16. โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลากะพงขาวและการผลิตวัคซีนต่อเชื้อสเตรปโตคอคคัส

17. แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติก สำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer

18. ทดสอบการเกิดโรคจากเชื้อ Flexibacter maritimus ในปลากะพงขาว (Lates calcarifer)

19. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการจัดทำฐานข้อมูลการเลี้ยงปลากะพงขาว ในกระชังบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

20. ประสิทธิภาพและความสามารถของระบบบำบัดน้ำทางชีวภาพ ในการควบคุมคุณภาพน้ำ จากการเลี้ยงปลากะพงขาว

21. การพัฒนาสูตรอาหารเม็ดสำหรับการเลี้ยงปลากะพงขาว จากแนวทางการศึกษาประสิทธิภาพการย่อยอาหาร

22. การขยายพันธุ์โรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) โดยใช้จุลินทรีย์เป็นอาหาร และผลต่อการอนุบาลปลากะพงขาว

23. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับตะกอนดิน และสาเหตุการตายของปลากะพงขาวในทะเลสาบสงขลาตอนนอก

24. การวิเคราะห์เศรษฐกิจปลากะพงขาว กรณีศึกษาการเลี้ยงในกระชังบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา ปัตตานี และสงขลา

25. การวิเคราะห์ต้นทุนธุรกิจค้าส่งปลามีชีวิต กรณีศึกษาผู้ค้าส่งปลาบู่ ปลากะพงขาว และปลากะรัง

26. การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีของน้ำเชื้อปลากะพงขาวที่เก็บแช่เย็น และเก็บแช่แข็ง

27. การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีของน้ำเชื้อปลากะพงขาว ที่เก็บแช่เย็น และเก็บแช่แข็ง

28. การแทนที่ปลาป่นด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ในอาหารปลากะพงขาว

29. การพัฒนาวิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลากะพงขาวด้วยวิธีแช่แข็ง

30. การอนุบาลปลากะพงขาว (lates calcarifer Bloch, 1790) โดยใช้อาหารธรรมชาติด้วยวิธีการเตรียมบ่อต่างกัน

31. การลดต้นทุนอาหารสำเร็จรูปสำหรับอนุบาลปลากะพงขาววัยอ่อนโดยการ ใช้กากเบียร์ร่วมกับกากถั่วเหลืองเพื่อทดแทนการใช้ปลาป่น

32. ผลของการเสริมแอสตาแซนทินและเบต้าแคโรทีนในอาหาร ต่อการเจริญเติบโตการเพิ่มสี และระบบภูมิคุ้มกันในปลากะพงแดง [Lutjanus argentimaculatus Forsskal, 1775]

33. แหล่งของคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากะพงขาว (Lates calcarifer bloch)

34. การเจริญเติบโตของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C.Agardh, 1823) ที่เลี้ยงร่วมกับปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1970)

35. การใช้ยีน Insulin-like Growth Factor และ Myostatin เป็นทางเลือกในการศึกษาการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch, 1970) ที่ตอบสนองต่อโภชนาการ

36. การเติบโตและการเคลื่อนที่ของปลากะพงขาว (Lates calcarifer (Bloch, 1970)) บริเวณ อ.ปะทิว จ.ชุมพร

37. โครงการผลกระทบของสารกำจัดวัชพืชต่อโปรตีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออสโมเรกูเลชั่นในปลากะพงขาววัยอ่อน (Lates calcarifer)

38. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลากะพงของกลุ่มเกษตรในโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา

39. ดุลไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของการเลี้ยงปลากะพงขาว(lates calarifer bloch, 1970)ในบ่อดิน

40. การใช้แบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากรูเมนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้คาร์โบไฮเดรตในอาหารปลากะพงขาว (Latescal carifer bloch)

41. ผลการใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ้งกุ้งในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)

42. การเสริมกรดโพรพิโอนิกและแคลเซียมโพรพิโอเนตในอาหารต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพเนื้อเยื่อทางเดินอาหารของปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch, 1790)

43. เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง

44. การศึกษาการปลดปล่อยคาร์บอนของการผลิตเนื้อปลากะพงขาวและ เนื้อกุ้งขาวจากการทำฟาร์มประมงโดยการประเมินวัฏจักรชีวิต: กรณีศึกษาจังหวัดตรัง ประเทศไทย

45. การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เลี้ยงปลากะพงโดยกลุ่มเกษตรกร เครือข่ายผู้เลี้ยงปลากะพง จังหวัดฉะเชิงเทรา

46. การวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตของการเลี้ยงปลากะพงขาว เชิงอุตสาหกรรม

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts