กรมประมง

จำนวน 58 เรื่อง

1. โลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจการเลี้ยงปลากะพงขาว

2. ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อโนดาไวรัสที่ก่อโรควีเอ็นเอ็นในปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch,1790) ในโรงเพาะฟักจังหวัดฉะเชิงเทรา

3. ผลของระยะเวลาและการเสริมเบต้ากลูแคน ( ß – Glucan) ที่ระดับต่างกันในปลากะพงขาว ( Lates calcarifer, Bloch 1790)

4. การจัดการอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch,1790) อายุ 1-60 วัน ในระบบน้ำหมุนเวียน

5. พฤติกรรมการกินอาหารและความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของอาหารมีชีวิตและขนาดปากของลูกปลากะพงดำ, Lobotes surinamensis (Bloch,1790) วัยอ่อน

6. ผลของอัตราความหนาแน่นต่อการติดเชื้อ Streptococcus iniae ในปลากะพงขาว, Lates calcarifer (Bloch)

7. การเลี้ยงปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) แบบหนาแน่นในระบบน้ำหมุนเวียนแบบประหยัดพลังงาน และมีระบบกรองแบบ moving bionet filters

8. การอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) โดยใช้อาหารธรรมชาติด้วยวิธีการเตรียมบ่อต่างกัน

9. การเลี้ยงปลากะพงขาว (Lates calcarifer, Bloch 1790) ในกระชังโดยใช้เครื่องตีน้ำแขนยาวที่ควบคุมด้วยพีแอลซี

10. การแทนที่ปลาป่นด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ในอาหารปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)

11. สภาวะการเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดินของเกษตรกรจังหวัดตราด

12. ผลของขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) ต่อการตอบสนองภูมิคุ้มกันและความต้านทานเชื้อแบคทีเรียในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) ที่เลี้ยงในกระชัง

13. ผลของความเค็มที่ลดลงต่อองค์ประกอบเลือดภูมิคุมกัน และการติดเชื้อ Streptococcus iniae ในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)

14. ผลการเสริมโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ้งกุ้งในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)

15. การตอบสนองของภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของน้ำเลือดปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) หลังการติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส

16. การสะสมและการขับทิ้งไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) ที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดแห้งและอาหารปลาสด

17. การใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ้งกุ้งเป็นแหล่งโปรตีนเพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) สำเร็จรูป

18. การเสริมสารสกัดจากเปลือกผลแก้วมังกร Hylocereus undatus (Haw) Britt and Rose ในอาหารต่อการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงสีผิว ค่าโลหิตวิทยา และการต้านเชื้อของปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch, 1790)

19. ฤทธิ์ของสารสกัดสะเดาช้าง (Azadirachta excelsa) ต่อการยับยั้งเชื้อกลุ่มวิบริโอที่ก่อโรคในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1970)

20. ผลของอัตราการใช้ยาและระดับความเค็มต่อระยะเวลาการตกค้างของออกซี่เตตร้าซัยคลีนในปลากะพงขาว(Lates calcarifer Bloch, 1790)

21. ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดินเชิงพาณิชย์ จังหวัดสมุทรสงคราม ในการเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล (มกษ. 7429-2559)

22. ศึกษาความชุกชุมและปัจจัยเสี่ยงของโรคอิริโดไวรัสในปลากะพงขาวจากโรงเพาะฟักในจังหวัดฉะเชิงเทรา

23. ผลของอาหารที่ใช้โปรตีนจากพืชเป็นแหล่งโปรตีนต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และคุณค่าทางโภชนาการของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) กุ้งกุลาดํา Penaeus monodon (Fabricius, 1798)และปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch, 1790)

24. ผลของการเสริม Phytase ต่อการดูดซึมและสะสมแร่ธาตุในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) กุ้งกุลาดํา (Penaeus monodon Fabricius, 1798) และปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)

25. การศึกษาดุลออกซิเจนในการเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบน้ำหมุนเวียน

26. การใช้อาหารสำเร็จรูปขนาดเล็กแบบ Microbound สำหรับการอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)

27. การพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงปลากะพงขาวความหนาแน่นสูงในระบบน้ำหมุนเวียนเชิงพาณิชย์

28. การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบไนโตรเจนและประสิทธิภาพการบำบัดสารประกอบไนโตรเจนของระบบน้ำหมุนเวียนในการเลี้ยงปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)

29. ระดับวัตถุดิบจากพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการใช้เป็นแหล่งโปรตีนหลักในอาหารสำหรับกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) และปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)

30. ความเข้มข้นของน้ำมันกานพลูในการนำสลบควบคุมการสลบ และระดับที่ทำให้ปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch,1790) วัยรุ่น และปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) วัยรุ่น ตาย 50 เปอร์เซ็นต์

31. การพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงปลากะพงขาวความหนาแน่นสูงในระบบน้ำหมุนเวียนเชิงพาณิชย์

32. ผลของอุณหภูมิต่อองค์ประกอบเลือดและการตอบสนองภูมิคุ้มกันของปลากะพงขาว

33. ผลของสารสกัดหยาบฟ้าทะลายโจรต่อระบบภูมิคุ้มกันและความต้านทานเชื้อสเตรปโตคอคคัสในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) ที่เลี้ยงในกระชัง

34. อัตราส่วนที่เหมาะสมในการใช้โปรตีนจากแพลงก์ตอนสัตว์ที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ไคติเนสเพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารสำเร็จรูปปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)

35. ความเข้มข้นของน้ำมันกานพลูเพื่อใช้เป็นยาสลบพ่อแม่พันธุ์ปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch,1790) ปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) และปลาช่อนทะเล (Rachycentrum canadum Linnaeus, 1766)

36. ผลของสารสกัดหยาบจากฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ต่อองค์ประกอบเลือด ระบบภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรคในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)

37. ผลของโอโซนต่อการอนุบาลลูกปลากะพงขาว ( Lates calcarifer, Bloch ) ในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด

38. ดุลไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของการเลี้ยงปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1970) ในบ่อดิน

39. ผลของความถี่การให้อาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว, Lates calcarifer (BLOCH) ที่เลี้ยงในกระชังให้ได้ขนาดตลาด

40. พิษเฉียบพลันของแอมโมเนียต่อลูกปลากะพงขาว ( Lates calcarifer )

41. ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนจากวัตถุดิบโปรตีนจากพืชในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon (Fabricus, 1798) และปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch, 1790)

42. การอนุบาลลูกปลากะพงดำ (Lobotes surinamensis Bloch,1790)

43. การกระตุ้นการวางไข่ของปลากะพงดำ Lobotes surinamensis (Bloch, 1790) ด้วยฮอร์โมน LHRHa และพัฒนาการของคัพภะและระยะลูกปลาวัยอ่อน

44. ผลของเบต้ากลูแคนต่อองค์ประกอบเลือด ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ และความต้านทานโรคสเตรปโตคอคคัสในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)

45. ผลของฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ต่อการทำงานของภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ และความต้านทานเชื้อแบคทีเรียในปลากะพงขาว (Lates calcarifer,Bloch, 1970)

46. ผลของความเป็นกรด-ด่างต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยา การเปลี่ยน แปลงพยาธิสภาพเนื้อเยื่อเหงือกและการติดเชื้อ Streptococcus sp. ในลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)

47. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ ในประชากรปลากะพงขาวจากแหล่งเพาะพันธุ์

48. การใช้สารสกัดเปลือกมังคุด (Garcinia mangostana,Linn) รักษาโรคแผลด่าง (Flexibacter maritimus) ในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)

49. การประยุกต์ใช้พีแอลซีเพื่อควบคุมการให้อากาศในกระชังเลี้ยงปลากะพงขาว (Lates calcarifer BLOCH, 1790)

50. การเสริมกรดอะมิโนจำเป็นบางชนิดในสูตรอาหารปลากะพงขาว กุ้งขาวและกุ้งกุลาดำที่มีการใช้โปรตีนพืชในอัตราสูง

51. การใช้ตะกอนน้ำนึ่งปลาทูน่าเป็นสารดึงดูดการกินอาหารที่ใช้พืชเป็นแหล่งโปรตีนหลัก สำหรับเลี้ยงปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) และกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)

52. การออกแบบระบบและการจัดการเลี้ยงปลากะพงขาว แบบน้ำหมุนเวียนชนิด Fluidized Bed Filter

53. การเลี้ยงปลากะพงขาววัยรุ่น (Lates calcarifer Bloch, 1790) ร่วมกับสาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) ในระบบแบบน้ำหมุนเวียน

54. เปรียบเทียบรูปแบบการใส่ปุ๋ยในการอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) ในบ่อดิน

55. การยอมรับเชื้อ Streptococcus agalactiae ที่แยกจากปลากะพงขาว(Lates calcarifer Bloch,1790) ในปลาเศรษฐกิจบางชนิด

56. การเจริญเติบโตของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh, 1823) ที่เลี้ยงร่วมกับปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1970)

57. การเลี้ยงปลากะพงขาวขนาด 4-6 นิ้วในระบบน้ำหมุนเวียน

58. ผลของเมลามีนในอาหารต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts