กรมวิชาการเกษตร

จำนวน 21 เรื่อง

1. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตฝรั่ง

2. โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์เกาลัดจีน พีช และมะเดื่อฝรั่งเพื่อการปลูกในพื้นที่สูง

3. ศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา ฤดูการระบาด ของหนอนแดงในฝรั่ง และพุทรา

4. ศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา ฤดูการระบาด ของหนอนแดงในฝรั่ง และพุทรา

5. วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงวันผลไม้ชนิด Bactrocera dorsalis (Hendel) ด้วยการแช่น้ำร้อน

6. การจัดการโรครากปมของฝรั่ง

7. การจัดการโรคต้นเหี่ยวของฝรั่ง

8. ประสิทธิภาพของสารควบคุมไส้เดือนฝอยเพื่อป้องกันกำจัดโรครากปมในฝรั่ง

9. โครงการขยายผลการใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้ในชมพู่ ฝรั่ง และพุทรา

10. การคัดเลือกต้นตอฝรั่งที่ต้านทานต่อโรครากปม

11. การคัดเลือกต้นตอฝรั่งที่ทนทานหรือต้านทานต่อโรคเหี่ยวของฝรั่ง

12. ประสิทธิภาพของสารควบคุมไส้เดือนฝอยเพื่อป้องกันกำจัดโรครากปมในฝรั่ง

13. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตฝรั่งอินทรีย์

14. การใช้เหยื่อโปรตีนเพื่อป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ในฝรั่ง

15. การจัดการโรครากปมของฝรั่ง

16. การคัดเลือกต้นตอฝรั่งที่ทนทานหรือต้านทานต่อโรคเหี่ยวฝรั่งพันธุ์การค้า

17. การจัดการโรคต้นเหี่ยวของฝรั่ง

18. การจัดการโรครากปมของฝรั่ง

19. การคัดเลือกต้นตอฝรั่งที่ทนทานหรือต้านทานต่อโรคเหี่ยวฝรั่งพันธุ์การค้า

20. การจัดการโรคต้นเหี่ยวของฝรั่ง

21. การคัดเลือกต้นตอที่ต้านทานหรือทนทานต่อโรคเหี่ยวและโรครากปมของฝรั่ง

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts