สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 33 เรื่อง

1. รายงานผลการวิจัยเรื่อง การยืดอายุขิงสดโดยใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรและสารส้ม;An Investigation Of Herbal Plants Extracts And Alum On Ginger Shelf Life

2. การผลิตเชอร์เบทขิงจากน้ำเวย์;Production of zingiber sherbet from whey

3. ผลของสารพาโคลบิวทาโซลที่มีต่อการผลิตขิงแดงเป็นไม้กระถาง;Effects of Paclobutrazol on the Production of Red Ginger (Alpinia purpurata.) as Pot Plant.

4. การหาอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพดอกของขิงแดง;Fertilizer rate of Growth and Flower Quality of Red Ginger (Alpinia purpurata.)

5. ยุทธวิธีในการจัดการโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียของขิง;Disease management strategies for controlling of bacterial wilt of ginger

6. รายงานการวิจัยเรื่องกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดพุงทะลาย ขิง และผลส้มแขก;กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดพุงทะลาย ขิง และผลส้มแขก;Antioxidant activity in scaphium macropodum beaum, zingiber officinale and garcinia cambogia

7. การศึกษาหาพารามิเตอร์สำหรับการวิเคราห์การอบแห้งขิง;The Study of Parameters for the Analysis of Ginger Drying.

8. การออกแบบเชิงการยศาสตร์ สำหรับมีดตัดแต่งขิงดอง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์;รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การออกแบบเชิงการยศาสตร์ สำหรับมีดตัดแต่งขิงดอง : ; Ergonomics design for salt-ginger shaping-knife

9. รายงานวิจัยสมบูรณ์หมวดเงินอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2551 เรื่องลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชวงศ์ขิงในเขตจังหวัดหนองคายโดยใช้เครื่องหมาย โมเลกุลอาร์เอพีดี;DNA fingerprintings of zingiberaceae in Nongkhai province by RAPD molecular

10. รายงานการวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำขิงผงโดยใช้เครื่องระเหยแบบผสมภายใต้สุญญากาศ;The development a ginger powder drink processing using a vacuum mixing evaporator

11. การศึกษาเปรียบเทียบขิงกับยา dimenhydrinate ในการรักษาภาวะคลื่นไส้อาเจียนในสตรีตั้งครรภ์;Randomized comparison of ginger and dimenhydrinate in the treatment of nausea vomiting in pregnancy

12. รายงานผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาโครโมโซมของพืชวงศ์ขิง;Chromosome studies of the Zingiberaceae

13. การศึกษาหาพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์การอบแห้งขิง;The Study of Parameters for the Analysis of Ginger Drying

14. รายงานผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อรา Aspergillus สายพันธุ์สร้าง Aflatoxin ในขมิ้นชันและขิง;Development of test kit to analyse the contamination of aspergillus produce aflatoxin in curcumin and ginger

15. สเปรย์สมุนไพรลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากข่า เถาวัลย์เปรียง ขิง และไพล

16. รายงานการวิจัยการพัฒนาเม็ดอมระงับกลิ่นปากจากน้ำมันหอมระเหยของพืชวงศ์ขิง: ข่า ขมิ้น และกระชาย;Development of lozenges for inhibiting halitosis from essential oil Zingiberaceae: Alpinia galanga (L.) Willd, Curcuma longa L., Boesenbergia pandurata (Roxb.) Sc

17. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ อัตลักษณ์ทางเคมีของขิงแห้งที่เป็นเครื่องยาไทย;Chemical Identity of a Thai Crude Drug Khing Hang;อัตลักษณ์ทางเคมีของขิงแห้งที่เป็นเครื่องยาไทย

18. รายงานการวิจัยผลของ 6-เบนซิลอะมิโนพิวรีนที่มีต่อการชักนำให้เพิ่มจำนวนยอดของขิง (Zingiber officinale roscoe) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ;The effect of 6-Benzylaminopurine on multiple shoot induction of Khing (Zingiber officianale roscoe) by tissue culture

19. การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรขิง ข่า ไพล และขมิ้นชันประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนระดับวิสาหกิจชุมชน

20. กระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตไวน์ขิง;Optimum process in ginger winemaking

21. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การยับยั้งเชื้อราก่อโรคขั้วหวีเน่า (crown rot) และ แอนแทรคโนส (anthracnose) ของสารสกัดจากขิง (Zingiber officinale) และข่า (Alpiniagalanga) ในกล้วยหอมแบบ in vitro และ in viov

22. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ขิงพร้อมดื่ม;Development of ginger drinking jelly;การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ขิงพร้อมดื่ม

23. รายงานการวิจัยการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชวงศ์ขิงที่หายากและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี;Conservation and propagation of rare and economic plants (Zingiberaceae), pl

24. ผลของสารสกัดชีวภาพจากกลุ่มพืชวงศ์ขิงต่อการก าจัดไรรากขน Demodex spp.;Effect of bioactive extract from rhizomes of Zingiberaceae to disinfest Demodex spp.

25. การควบคุมคุณภาพขิงเพื่อการส่งออกโดยใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

26. ว่านวงศ์ขิง: การศึกษาคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ของยาพื้นบ้านล้านนา

27. ผลของขิงต่ออาการคลื่นไส้ ขย้อน อาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับยาเคมีบำบัด

28. การออกแบบและสร้างเครื่องซอยขิงแบบกิ่งอัตโนมัติ

29. การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการตัดซอยขิง

30. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนขนมปังขิงในประเทศไทย กรณีศึกษากรุงเทพ ปริมณฑลและจังหวัดแพร่

31. ความเป็นพิษต่อเซลล์และและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันมะพร้าวที่มีสารสกัดจากพืชวงศ์ขิง

32. รายงานการวิจัยการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชหายากสกุลเปราะและสกุลหงส์เหิน (วงศ์ขิง) ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

33. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขิงกึ่งแห้งเสริมสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวโดยวิธีการออสโมซิสร่วมกับการทำแห้ง

ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Recent Posts