กรมวิชาการเกษตร

จำนวน 12 เรื่อง

1. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขิงคุณภาพ

2. โครงการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตขิงคุณภาพ

3. วิจัยออกแบบเครื่องทำความสะอาดขิง

4. สัณฐานวิทยาของตัวเต็มวัยเพศผู้ไส้เดือนฝอยรากปม สาเหตุโรคแง่งหูดของขิงโดยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่งกราด

5. โครงการวิจัยและพัฒนาไม้ดอกวงศ์ขิงข่า

6. โครงการบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน

7. การพัฒนาชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24 ในการควบคุมโรรเหี่ยวของของที่เกิดจากเชื้อ Ralstonia solanacearum

8. การควบคุมเชื้อ Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. สาเหตุโรคเหี่ยวของมันฝรั่ง โดยเชื้อ Bacillus subtilis Ehrenberg

9. การจัดการโรคเหี่ยวของขิงที่เกิดจากแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum แบบผสมผสาน

10. การจัดการศัตรูขิงแบบผสมผสาน

11. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เอ็นโดสปอร์ Bacillus subtilis ควบคุมโรคเหี่ยวของขิง

12. การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวของขิงด้วยสาร isothiocyanate ในพืชตระกูลกะหล่ำ

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts