สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 62 เรื่อง

1. ผลของอุณหภูมิที่มีต่ออัตรารอดของกุ้งก้ามกรามในการขนส่งระยะสั้น ;Effect of temperature on survival rate of giant freshwater prawn in short time transport

2. ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในตระกร้าพลาสติก ;Effect of using fertilizer for giant fresh water prawn (Macrobrachium rosenbergii) in kaskets culture

3. พิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อลูกกุ้งก่ามกราม;toxicity of formalin on gient freshwater prawn (Macrobranchium rosenbergii)

4. ผลของการใช้น้ำหมักชีวภาพในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม;Effect of EM in Gaint Freshwater Prawn Culture.

5. การใช้ใบมันสัมปะหลังเป็นแหล่งสารสีในอาหารกุ้งก้ามกราม;Use of Cassava Leaves as Pigments Source in Freshwater Prawn Diets.

6. รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในกุ้งก้ามกราม โดยใช้เทคนิคอะตอมมิกแอบเซอร์พชันสเปกโทรสโคปี;Determination of Heavy Metals in Giant Freshwater Prawn by Atomic Absorption Spectroscopy

7. การศึกษาฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ผลิตกุ้งก้ามกราม ในเขตอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี;A Socio-economic Study of the Giant Fresh Water Prawn Raising Farm in Donjadee , Suphanburee province

8. การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในกระชังด้วยอัตราปล่อยต่างกัน;Nursing of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) in Nylon Cage with Different Stocking Rates.

9. การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ตำบลแร่ จังหวัดสกลนคร;Research and Technology Transfer of Giant Fres Water Prawn (Microbrachium rosenbergii) Culture in Tambon Rae, Sakon Nakhon

10. ผลของอาหารและการใช้วัสดุหลบซ่อนต่ออัตราการรอดและการเจริญเติบโตของลูกกุ้งก้ามกราม;Effect of Feeding and using hidden Materials on growth and survival Rate of Giant Fres Water prawn (Macrobrachium rosenbergii)

11. การศึกษาเทคนิคการขุนกุ้งก้ามกรามเพศผู้โดยสร้างที่หลบซ่อนแตกต่างกัน;Study on Male Giant Freshwater Prawn Rearing Technique Using Different Shelters(Macrobrachium Rosenbergii)

12. การสำรวจสมุนไพรต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม;Screening of Thai Herbs for Anti-bacterial Pathogens Giant Freshwater Prawn(Macrobrachuim rosenbergii de man)

13. การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของกุ้งก้ามกรามที่ปล่อยเลี้ยงในบ่อดินด้วยขนาดกุ้งแรกปล่อยต่างกัน;The Comparison on Growth and Production of Freshwater, Giant Parwn (Macrobrachium rosenbergii) with Different Stocking Size in earth pond.

14. การศึกษาโครโมโซมของกุ้งก้ามกรามที่พบในประเทศไทย;A Chromosome study of Macrobrachium rosenbergii from Thailand.

15. การเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน โดยเลี้ยงร่วมกับวัสดุเทียมเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยขณะกุ้งลอกคราบ;Increasing mass production of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) in earthen pond by using artificial habitat as augment sanctuary for molti

16. ศึกษาระบบการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในร่องสวนผลไม้ จ.เชียงใหม่;Study on freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergil) culture system in orchard reservoir Chiang-Mai province

17. การผลิตลูกกุ้งก้ามกรามให้ได้ขนาด 4-5 กรัมช่วงฤดูหนาวในบ่อดินที่คลุมพลาสติก;รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่องการผลิตลูกกุ้งก้ามกรามให้ได้ขนาด 4-5 กรัมช่วงฤดูหนาวในบ่อดินที่คลุมพลาสติก;Over-winter nursing to produce giant freshwater prawn (Macrobrachium

18. การ ผลิตและอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม ( Macrobracbrachium rosenbergii) ในเขตภาคเหนือด้วยน้ำเค็มระบบปิดเพื่อลดต้นทุนในการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขต ภาคเหนือ : รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้;A study on giant freshwater prawn (Macrobracbrachium rosenbergii) larvae p

19. การพัฒนาศักยภาพของระบบการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ : รายงานผลการวิจัยมหาิวิทยาลัยแม่โจ้;Development of culture system for production of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) in Northern Thailand

20. สมุนไพรไทยทดแทนยาปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม : รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้;รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่องสมุนไพรไทยทดแทนยาปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม;Thai herbs substitute antibotics in culture of Macrobrahium rosenbergii

21. ผลการใช้มันสำปะหลังหมักสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโต การรอดตายและผลตอบแทนจากาการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม;The Effect of Using Fermented Cassava Chips is Feed on Growth Rate, Survival Rate, Production and Economic Returns of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachuim ros

22. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาอาหารผงเคลือบสำเร็จรูปชนิดแขวนลอยสำหรับลูกกุ้งก้ามกราม

23. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาอาหารเม็ดชนิดแขวนลอยสำหรับลูกกุ้งก้ามกราม

24. รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2547 โครงการต่อเนื่องระยะเวลา 2 ปี (ปีที่ 2) การตรวจวินิจฉัยโรคเรืองแสงในโรงเพาะฟักกุ้งก้ามกรามโดยการใช้เทคนิค PCR;Diagnosis of Luminescent disease in giant freshwater prawn hatcheries using PCR technique

25. รายงานผลการวิจัยเสนอมหาวิทยาลัยขอนแก่น เงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2544 การใช้โปรตีนเข้มข้นสกัดจากข้าวเพื่อทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารกุ้งก้ามกราม ;การใช้โปรตีนเข้มข้นสกัดจากข้าวเพื่อทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารกุ้งก้ามกราม;Using of rice protein concen

26. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนของการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามระหว่างการดำเนินงานของผู้เลี้ยงที่ได้รับเงินกู้ยืม และผู้เลี้ยงที่ไม่ได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์ ;การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุน

27. การศึกษาผลการใช้น้ำทะเลเทียมในการเพาะเลี้ยงลูกกุ้งก้ามกราม

28. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาชนิดและจำนวนของเชื้อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของกุ้งก้ามกรามในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ ;การศึกษาชนิดและจำนวนของเชื้อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของกุ้งก้ามกรามในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์

29. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาอาหารผงเคลือบสำเร็จรูปชนิดแขวนลอยสำหรับลูกกุ้งก้ามกราม

30. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาอาหารเม็ดชนิดแขวนลอยสำหรับลูกกุ้งก้ามกราม

31. รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2547 โครงการต่อเนื่องระยะเวลา 2 ปี (ปีที่ 2) การตรวจวินิจฉัยโรคเรืองแสงในโรงเพาะฟักกุ้งก้ามกรามโดยการใช้เทคนิค PCR ;Diagnosis of Luminescent disease in giant freshwater prawn hatcheries using PCR technique

32. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้เป็นสารต้านแบคทีเรียสำหรับกุ้งก้ามกราม

33. รายงานผลการวิจัยประจำปี 2550 (โครงการต่อเนื่องระยะ 3 ปี ปีนี้เป็นปีที่ 1) เรื่อง การพัฒนาใช้ไหมอีรี่เป็นอาหารกุ้งก้ามกราม;Development for using eri silkworm as giant freshwater prawn feed

34. รายงานผลการวิจัยประจำปี 2551 (โครงการต่อเนื่องระยะ 3 ปี ปีนี้เป็นปีที่ 2) เรื่อง การพัฒนาใช้ไหมอีรี่เป็นอาหารกุ้งก้ามกราม;Development for using Eri silkworm as giant freshwater prawn feed

35. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องหมายทางโมเลกุลด้วยไมโครแซทเทลไลท์ในกุ้งก้ามกราม;The development and application of genetic marker for giant freshwater prawn marcrobrachium rosenbergii by microsatelittes

36. การเสริมแร่ธาตุให้ลูกกุ้งก้ามกรามในการอนุบาลในน้ำเค็มที่มีระบบหมุนเวียนแบบปิด;Mineral Supplementary in Macrobrahium rosenbergii in Closed Recirculatary System Nursery Tank

37. ผลการใช้มันสำปะหลังหมักในสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และ ผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลาหมอไทย ปลานิล และกุ้งก้ามกราม;The Effect of Using Fermented Cassava Chips is Feed on Growth Rate, Survival Rate, Production and Economic Returns of Climbing Per

38. การเปรียบเทียบความยั่งยืนด้านเศรษฐศาสตร์ของการผลิต ปลานิลและกุ้งก้ามกรามในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์;A Comparison on Economic Sustainability between Tilapia and Giant Fresh Water Prawn Production in Kalasin

39. การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่าในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด;Nursing of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) in closed recirculating system

40. ผลของการเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันในอาหารกุ้งก้ามกราม;The effects of palm kernel cake supplementation in giant freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) diets

41. การแทนที่นํ้ามันปลาและนํ้ามันพืชในอาหารกุ้งก้ามกรามด้วยทรอสโทไคตริดส์ ในสัดส่วนโอเมก้า-3 และโอเมก้า-6 ต่างกัน;Replacement of fish oil and plant oil in giant freshwater prawn macrobrachium rosenbergii De Man diets with thraustochyrids using different ratio

42. การเสริมกุ้งก้ามกรามในระบบการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในร่องสวนปาล์มน้ำมันด้วยวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่น;รายงานผลการวิจัยเรื่องการเสริมกุ้งก้ามกรามในระบบการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในร่องสวนปาล์มน้ำมันด้วยวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่น;Giant fershwater prawn (Macrobrachuim rosen

43. การใช้น้ำนึ่งปลาจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อพัฒนาเป็นอาหารกุ้งก้ามกราม;Utilization on Seafood Processing Fishes Condensate for Development of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) Diet

44. การวิเคราะห์ลำดับกรดอะมิโนของสารคล้ายฮอร์โมน FMRF (รูปแบบใหม่) จากก้านตาของกุ้งก้ามกราม

45. การแยกบริสุทธิ์ฮอร์โมนที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดของกุ้งก้ามกราม;Purification of crustacean hyperglycemic hormone in the giant freshwater prawn macrobrachium rosenbergii

46. การวิเคราะห์ลำดับกรดอะมิโนและการตรวจหาแหล่งสร้างฮอร์โมนที่เพิ่มระดับน้ำตาล ในเลือดของกุ้งก้ามกราม;Sequence analysis and immunocytochemical localization of crustacean hyperglycemic hormone in the giant freshwater prawn macrobrachium rosenbergii

47. เทคโนโลยีชีวภาพการโคลนและผลิตรีคอมบิเนนท์โกรทฮอร์โมนต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม;Biotechnological Cloning and Produced Recombinant Growth Hormone accelerates the Growth of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii de Man)

48. ผลของการเสริมแมททิลฟาร์นีโซเอทและเซอโรโทนินในอาหารกุ้งก้ามกรามต่อการพัฒนาการของรังไข่ ความดกของรังไข่และการเปลี่ยนแปลงเพศกุ้งก้ามกราม;Effects of Additive Methyl Farnesoate and Serotonin in Commercial Feed Prawn on Ovarian Development, Fecundity, and Offsp

49. การศึกษาโครงการสร้างระดับจุลภาคของเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์สืบพันธุ์และผลของอัลทรานซ์ เรติโนอิกแอซิดต่อโครงสร้างระดับจุลภาพของเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์สืบพันธุ์ในระยะลาร์วาร์ของกุ้งกุ้งก้ามกราม

50. การใช้กากเหลือไบโอแก๊สเป็นแหล่งทดแทนโปรตีนสำหรับอาหารเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) และผลิตปุ๋ยอินทรีย์Using of bio-gas waste as a alternative protein source for Macrobrachium rosenbergii and organic fertilizer

51. การเสริมโพแทสเซียม แมกนีเซียม ในระบบการอนุบาลกุ้งก้ามกรามที่ลดการปล่อยของเสียด้วยน้ำหมุนเวียนAddition of Potassium Magnesium in Giant Freshwater Prawn Macrobrachium rosenbergii de Man Nursing in water recirculating system to reduce;รายงานการวิจัยเรื่องการ

52. ผลของอุณหภูมิและความหนาแน่นของการลำเลียงลูกกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ลูกกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) และกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ระยะโพสลาวา ต่อการรอดตาย และการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำที่ใช้ลำเลียงบางประการ;Effects of temperature and d

53. การพัฒนาศักยภาพกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

54. การคัดเลือกและการแยกจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ระบบฟาร์มอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

55. ผลของการเสริมกรดไขมันอะราชิโดนิก(20:4n-6) ในอาหารแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามต่อความเครียดและการอนุบาลลูกกุ้งในระดับความเค็มต่างกัน

56. ผลของสารสกัดหยาบใบหูกวางต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของกุงก้ามกรามในระบบน้ำหมุนเวียน

57. การสำรวจและการหาแนวทางในการรักษาโรคในกุ้งก้ามกรามในจังหวัดกาฬสินธุ์

58. การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารผสมกรดไขมันอะราชิโดนิคสำหรับแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii (De Man))

59. การพัฒนาศักยภาพกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

60. การคัดเลือกและการแยกจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ระบบฟาร์มอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

61. การตรวจสอบพันธุกรรมเพื่อการจำแนกกุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงในฟาร์มของเกษตรกร อ.บางแพ จ.ราชบุรี

62. การแยกบริสุทธิ์สารคล้ายฮอร์โมน FMRFamide จากก้านตาของกุ้งก้ามกราม

ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Recent Posts