มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 41 เรื่อง

1. ความแปรปรวนและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของประชากรพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) เพื่อการปรับปรุง

2. เศรษฐกิจการผลิตการตลาดกุ้งก้ามกราม

3. การศึกษาภูมิคุ้มกันของกุ้งก้ามกรามและยีนที่ควบคุม

4. การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามจากระย Post larvae ให้ได้ขนาด 2 เซนติเมตร ที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน

5. การนำนํ้าที่ผ่านการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามกลับมาใช้ใหม่

6. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามบรรจุกระป๋องและถุงรีทอร์ทเพาช์

7. การเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยใช้แม่กุ้งที่มีไข่แก่จากบ่อเลี้ยงเกษตรกรในระยะเวลาต่างๆกันต่อคุณภาพของลูกกุ้ง

8. การใช้ยีสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาหารกุ้งก้ามกราม

9. การใช้แบคทีเรียแลคติคเป็นโปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

10. ผลการใช้อาร์ทีเมียและอาหารผสมไข่ตุ๋นที่มีแป้งสาลีเป็นส่วนประกอบในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม

11. การตอบสนองในด้านการเจริญเติบโตและการรอดตายของกุ้งก้ามกรามจากการผสมแบบระหว่างต่างสายพันธุ์และในสายพันธุ์เดียวกัน

12. การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในจังหวัดสุพรรณบุรี

13. การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามระยะ Post larva ด้วยอาหารต่างชนิดกัน

14. ปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมการบริโภคกุ้งก้ามกราม ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

15. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม์ระหว่างประชากรกุ้งก้ามกรามที่เกิดจากระบบกา

16. การใช้น้ำหมักชีวภาพอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม

17. ความแตกต่างของคุณภาพทางเคมีและโภชนาการของเนื้อกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii de Man) จากวิธีการเลี้ยงที่แ

18. พิษเฉียบพลันของไตรฟลูราลินที่มีต่อลูกกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii, de Man) และลูกปลากะพงขาว (Lates calc

19. การอนุบาลกุ้งก้ามกรามโดยใช้น้ำเกลือสินเธาว์

20. ประเมินผลการปล่อยกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

21. รายงานการวิจัยการทดสอบลักษณะทางเศรษฐกิจของกุ้งก้ามกรามที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ในฟาร์มเกษตรกรและศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น

22. รายงานการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำ การเกิดโรค และอัตรารอดในการอนุบาลกุ้งก้ามกรามสายพันธุ์ที่ปรับปรุงแล้ว

23. รายงานการวิจัยการศึกษาระดับความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบพัฒนา

24. รายงานการวิจัยการใช้จุลินทรีย์ทดแทนการใช้ยาออกซีเตตร้าไซคลิน ในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม

25. รายงานการวิจัยเรื่องศึกษาการเปลี่ยนเพศกุ้งก้ามกรามเพศผู้ให้เป็นเพศเมีย โดยวิธี Andrectomy

26. การผลิตและอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ในเขตภาคเหนือด้วยน้ำเค็มระบบปิด เพื่อลดต้นทุนในการผลิตกุ้ง

27. การขนส่งพันธุ์กุ้งก้ามกราม

28. รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตลูกกุ้งก้ามกรามให้ได้ขนาด 4-5 กรัมช่วงฤดูหนาวในบ่อดินที่คลุมพลาสติก

29. การตอบสนองในด้านการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามจากการคัดเลือกแบบภายใน ครอบครัว 1 รุ่น

30. ปริมาณการตกค้างของยาปฏิชีวนะออกโซลินิค แอซิดในกุ้งก้ามกราม

31. ผลการลอกคราบและการเจริญเติบโตต่อการตัดก้ามของกุ้งก้ามกราม

32. การศึกษาโรคของกุ้งก้ามกรามในบ่อเลี้ยง

33. ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคกุ้งก้ามกรามกับคุณสมบัติของน้ำในบ่ออนุบาล

34. ผลตอบแทนการลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในภาคกลาง

35. โรคดาวเรืองในลูกกุ้งก้ามกราม

36. ความต้องการเงินทุนในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและปลาน้ำจืดที่สำคัญบางชนิดในภาคกลาง

37. รายงานผลการวิจัย การศึกษาการเจริญเติบโตของลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน (Macrobrachium rosenbergii, de Man) ที่เลี้ยงด้วยอา

38. รายงานการวิจัยเรื่องเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดกุ้งก้ามกราม ในเขตอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2526

39. รายงานการสำรวจกุ้งก้ามกรามในประเทศไทย

40. ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในจังหวัดนครปฐม ปี 2529

41. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งก้ามกรามอย่างยั่งยืน (ปีที่ 3)

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts