สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 21 เรื่อง

1. การศึกษาบทบาทหน้าที่ของหมู่น้ำตาลในการจับระหว่างโนด้าไวรัสและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในกุ้งก้ามกราม เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาสารยับยั้งการติดเชื้อของไวรัสที่ทำมาจากคาร์โบไฮเดรต

2. ผลของฟีโรโมนจากกุ้งเพศเมียต่อการแสดงออกของฮอร์โมนจาก androgenic gland ที่คล้าย insulin และการกระตุ้นการกำหนดลักษณะทางเพศของกุ้งก้ามกรามเพศผู้ (Macrobrachium rosenbergii)

3. การระบุและการศึกษาหน้าที่ของอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันในกุ้งก้ามกราม

4. การศึกษาคุณลักษณะ การกระจาย และการประยุกต์ใช้ฮอร์โมนนิวโรเปปไทด์เอฟต่อการเจริญเติบโต การพัฒนารังไข่และการตกไข่ของกุ้งก้ามกราม

5. การค้นหาและศึกษาการแสดงออกของยีน Transformer-2 ในกุ้งก้ามกราม

6. แนวทางในการปล่อยกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii เพื่อการประมงแบบปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติ

7. การโคลนและการศึกษาคุณสมบัติของ Toll receptors จากกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii

8. การศึกษาคุณลักษณะและการกระจายตัวของเลปตินยีนและเปปไทด์ในกุ้งก้ามกราม

9. การศึกษาคุณลักษณะของฟีโรโมนในกุ้งก้ามกรามเพื่อใช้เพิ่มผลผลิต

10. การศึกษาการพัฒนาและการเพิ่มขีดความสามารถของเซลล์อสุจิในกุ้งก้ามกราม

11. การศึกษาปัจจัยภายในบางประการและกลไกการรอดชีวิตภายหลังการติดเชื้อ ไวรัสโรคหัวเหลืองชนิดรุนแรงในกุ้งเศรษฐกิจที่มีความทนทานต่อโรค

12. การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน-2

13. การโคลน และศึกษาคุณลักษณะของยีนเลกติน (lectin) ที่มีความจำเพาะต่อคาร์โบไฮเดรตจากกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)

14. การพัฒนาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้เป็นสารต้านแบคทีเรียสำหรับกุ้งก้ามกราม

15. การสร้างห้องสมุดและการสืบค้นยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในเซลล์เม็ดเลือดของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ที่ได้รับสารเบตา-กลูแคนในอาหาร

16. การศึกษาหาสารก่อภูมิแพ้ที่จำเพาะของกุ้งก้ามกรามและกุ้งกุลาดำที่เป็นสาเหตุของการแพ้กุ้งในคนไทย

17. การกระตุ้นด้วยฮอร์โมนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสืบพันธุ์ของหอยเป๋าอื้อและกุ้งก้ามกราม

18. การพัฒนาอาหารเม็ดชนิดแขวนลอยสำหรับลูกกุ้งก้ามกราม

19. ศึกษาโครงสร้างระดับจุลทรรศน์อิเลคตรอนของไข่ และตรวจสอบหาเซลล์สร้างเซอโรโทนินในระหว่างรอบการเจริญพันธุ์ของแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม

20. โครงการประมวลองค์ความรู้ “สถานภาพปัจจุบันของงานวิจัยพันธุศาสตร์ประชากรสัตว์น้ำในประเทศไทย”

21. การศึกษาชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารในวัยต่างๆของกุ้งก้ามกราม

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Recent Posts