สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 69 เรื่อง

1. การระบุและการศึกษาหน้าที่ของอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันในกุ้งก้ามกราม

2. โครงการ แนวทางในการปล่อยกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii เพื่อการประมงแบบปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติ

3. เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดกุ้งก้ามกรามในเขตอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2526

4. โรคดาวเรืองในลูกกุ้งก้ามกราม

5. ผลกระทบของแคลเซียมและโซเดียม ที่มีต่อพิษของอันไอออไนด์แอมโมเนียในกุ้งก้ามกราม

6. การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนของการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ระหว่างการดำเนินงานของผู้เลี้ยงที่ได้รับเงินกู้ยืม และผู้เลี้ยงที่ไม่ได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์

7. การแสดงออกของฮอร์โมนในระบบประสาทที่มีต่อรังไข่ในช่วงพัฒนาการระยะต่าง ๆ ในกุ้งก้ามกราม

8. สมบัติเชิงโครมาโทกราฟีบางประการของไคตินจากเปลือกกุ้งก้ามกราม

9. พิษเฉียบพลันของการใช้ฟอร์มาลิน, คลอแรมฟินิคอล และเทรฟแลนต่อลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน

10. การแยกบริสุทธิ์ฮอร์โมนที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดของกุ้งก้ามกราม

11. การแยกบริสุทธิ์สารคล้ายฮอร์โมน FMRF amide จากก้านตาของกุ้งก้ามกราม

12. การศึกษาโครโมโซมของกุ้งก้ามกรามที่พบในประเทศไทย

13. การย้ายเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์สืบพันธุ์ในกุ้งก้ามกรามเพื่อนำไปสู่การถ่ายโอนยีน

14. การวิเคราะห์ลำดับกรดอะมิโนและการตรวจหาแหล่งสร้างฮอร์โมนที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดของกุ้งก้ามกราม

15. สัณฐานวิทยาและการจัดจำแนกทางพันธุกรรมกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii de Man)

16. การวิเคราะห์ลำดับกรดอะมิโนของสารคล้ายฮอร์โมน FMRF (รูปแบบใหม่) จากก้านตาของกุ้งก้ามกราม

17. ศึกษาอัตรารอดตายของลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน เมื่ออนุบาลด้วยอาหารต่างชนิด

18. การศึกษาชนิดและจำนวนของเชื้อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของกุ้งก้ามกรามในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์

19. ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ้านตุม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

20. ความผันแปรทางพันธุกรรมในประชากรกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium vosenbergii de Man) จากประเทศไทยและพม่าโดยการตรวจลายพิมพ์ดี เอ็น เอ ด้วยเทคนิค RAPD

21. การเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และผลผลิตของกุ้งก้ามกราม ที่ปล่อยเลี้ยงในบ่อดินด้วยขนาดกุ้งแรกปล่อยต่างกัน

22. ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในตะกร้าพลาสติก

23. การใช้วัตถุดิบพื้นบ้านบางชนิดเป็นส่วนผสมในอาหารเม็ดสำเร็จรูป สำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

24. การศึกษาเบื้องต้นการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenberii de Man) ในน้ำกร่อย

25. การจัดการการผลิตและการตลาดกุ้งก้ามกราม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

26. การพัฒนาอาหารเม็ดชนิดแขวนลอยสำหรับกุ้งก้ามกราม

27. การศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำ การเกิดโรค และอัตรารอด ในการอนุบาลกุ้งก้ามกรามสายพันธุ์ที่ปรับปรุงแล้ว

28. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ เพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก

29. ศึกษาโครงสร้างระดับจุลทรรศน์อิเลคตรอนของไข่ และตรวจสอบหาเซลล์สร้างเซอโรโทนิน ในระหว่างรอบการเจริญพันธุ์ของแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม

30. การประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานภาพการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในประเทศไทย

31. การใช้วัตถุดิบพื้นบ้านบางชนิด เป็นส่วนผสมในอาหารเม็ดสำเร็จรูป สำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (ปีที่ 2)

32. การอนุบาลกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนในระบบกรองน้ำหมุนเวียน

33. พิษเฉียบพลันของไตรฟลูราลินที่มีต่อลูกกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii, de Man) และลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer (Bloch))

34. การพัฒนาอาหารเม็ดชนิดแขวนลอย สำหรับลูกกุ้งก้ามกราม

35. การเจริญเติบโต การรอดตาย และผลผลิตรวมของกุ้งก้ามกราม ที่เลี้ยงโดยวิธีการจัดการแบบชีวภาพ

36. ความแตกต่างของคุณภาพทางเคมีและโภชนาการของเนื้อกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii de Man) จากวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกัน

37. การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม ในอัตราความหนาแน่น 3 ระดับ

38. การศึกษาระบบการเลี้ยงที่เหมาะสม สำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในกระชัง

39. การผลิตเอ็กโซเอนไซม์จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ไบโอฟิล์ม และสัตว์หน้าดินเพื่อบำบัดน้ำเสียในการเลี้ยงปลาบิ๊กหวาย ปลาทับทิม และกุ้งก้ามกราม

40. การศึกษาช่วงเวลาของการเลี้ยง และการใช้สารเร่งการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ

41. การสร้างห้องสมุดและการสืบค้นยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในเซลล์เม็ดเลือดของกุ้งก้ามกราม [Macrobrachium rosenbergil] ที่ได้รับสารเบตา-กลูแคนในอาหาร

42. การตอบสนองในด้านการเจริญเติบโตและการรอดตายของกุ้งก้ามกราม จากการผสมแบบระหว่างต่างสายพันธุ์ และในสายพันธุ์เดียวกัน

43. ระบบการเลี้ยงแบบรวมสำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน

44. การพัฒนาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้เป็นสารต้านแบคทีเรีย สำหรับกุ้งก้ามกราม

45. การพัฒนาศักยภาพของระบบการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ

46. การใช้สาหร่ายสไปรูลินาเป็นอาหารเสริมเพื่อปรับปรุงภูมิคุ้มกันและเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม

47. การพัฒนาใช้ไหมอีรี่เป็นอาหารกุ้งก้ามกราม

48. การตกค้างของยาปฏิชีวนะในน้ำ ในดินโคลน และเนื้อกุ้งก้ามกรามจากฟาร์มเลี้ยง

49. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งก้ามกรามอย่างยั่งยืน [ปีที่ 3]

50. การกระตุ้นด้วยฮอร์โมนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสืบพันธุ์ของหอยเป๋าอื้อและกุ้งก้ามกราม

51. การเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยใช้แม่กุ้งที่มีไข่แก่จากบ่อเลี้ยงเกษตรกร ในระยะเวลาต่างๆ กัน ต่อคุณภาพของลูกกุ้ง

52. การพัฒนาใช้ไหมอีรี่เป็นอาหารกุ้งก้ามกราม

53. การโคลนและศึกษาคุณลักษณะของยีนเลกติน [lectin] ที่มีความจำเพาะต่อคาร์โบไฮเดรต จากกุ้งก้ามกราม [Macrobrachium rosenbergii]

54. ผลของการใช้สารสกัดขมิ้นชันร่วมกับวิตามินซี ต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด และความต้านทานต่อโรคของกุ้งก้ามกราม

55. ผลของสารยับยั้งจุลินทรีย์ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งก้ามกรามสด [Macrobrachium rosenbergii de Man] แช่น้ำแข็ง

56. การศึกษาภูมิคุ้มกันของกุ้งก้ามกรามและยีนที่ควบคุม

57. การจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ยั่งยืนบริเวณพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

58. การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าสิรินธรเพื่อเป็นอาหารกุ้งก้ามกราม

59. ความสัมพันธ์ของปริมาณจีออสมินกับการเกิดกลิ่นโคลนในกุ้งก้ามกราม

60. ผลกระทบของนํ้าระบายจากบ่อกุ้งสู่พื้นที่เพาะปลูกรอบบ่อเลี้ยง กรณีศึกษา: การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในพื้นที่โครงการส่งนํ้าและบำรุงรักษาลำปาว

61. ความสัมพันธ์ของปริมาณจีออสมินกับการเกิด กลิ่นโคลนในกุ้งก้ามกราม

62. เศรษฐกิจการผลิตการตลาดกุ้งก้ามกราม

63. การศึกษาและพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ไคโตซานจากเปลือกกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) จังหวัดกาฬสินธุ์

64. ผลของการเสริมฮอร์โมน ซีโรโทนิน (5-hydroxytryptamine )ในอาหาร ไข่ตุ๋นต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนาของกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน

65. ผลของการเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันในอาหารกุ้งก้ามกราม

66. การประยุกต์ใช้พลังงานลมเพื่อเติมอากาศในบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

67. การขนส่งกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) มีชีวิตโดยใช้วัสดุมีความชื้น

68. ผลของการใช้ฟอร์มาลินในแม่พันธุ์ต่ออัตรารอดของลูกกุ้งก้ามกราม

69. การโคลนและการศึกษาคุณสมบัติของ Toll receptors จากกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts