กรมประมง

จำนวน 41 เรื่อง

1. การตกค้างของยาปฎิชีวนะในน้ำ ในดินโคลน และเนื้อกุ้งก้ามกรามจากฟาร์มเลี้ยง

2. คุณค่าทางโภชนาการของเนื้อกุ้งก้ามกรามและเศรษฐกิจการผลิตกุ้งก้ามกรามจากพื้นที่ต่างกัน

3. อัตราการเจริญเติบโต การรอดตาย การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ผลผลิตรวม และคุณภาพเนื้อของกุ้งก้ามกรามเลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายไกสด

4. การศึกษาการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา

5. การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามโดยใช้น้ำเกลือสินเธาว์

6. เปรียบเทียบผลการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนโดยการใช้และไม่ใช้ออกซิเตร้าซัยคลิน

7. ศึกษาการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามนีโอฟีเมล การเจริญเติบโต และสัดส่วนเพศผู้ของรุ่นลูก

8. การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยอาหารผสมไข่ตุ๋นที่เสริมและไม่เสริมวิตามินซี

9. โครงการการผลิตกุ้งก้ามกรามปลอดโรค

10. ผลของความหนาแน่นของลูกกุ้งก้ามกรามต่อการเปลี่ยนแปลงของแร่ธาตุที่สำคัญในน้ำทะเลที่ใช้อนุบาล

11. การตอบสนองการคัดเลือกแบบภายในครอบครัวเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตในกุ้งก้ามกรามที่เลี้ยง ณ จังหวัดบุรีรัมย์

12. โครงการการผลิตกุ้งก้ามกรามปลอดโรค

13. เปรียบเทียบความแข็งแรงและอัตรารอดของลูกกุ้งก้ามกรามที่เพาะพันธุ์จากพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงด้วยไส้เดือนอินเดีย และอาหารผสมสำเร็จรูป

14. ผลของการใช้ฟอร์มาลินในแม่พันธุ์ต่ออัตรารอดของลูกกุ้งก้ามกราม

15. การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการจับกุ้งก้ามกราม

16. การนำน้ำที่ผ่านการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามกลับมาใช้ใหม่

17. การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในอัตราความหนาแน่น 3 อัตรา

18. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม์ระหว่างประชากรกุ้งก้ามกรามที่เกิดจากรรบการผสมข้าม 3 สายสายพันธุ์

19. การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามจากระยะ post larvae ให้ได้ขนาด 2 เซนติเมตร ที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน

20. การศึกษาการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii, De Man 1879) ร่วมกับกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei, Boone 1931) ในอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

21. อัตราส่วนที่เหมาะสมในการนำน้ำทะเลสังเคราะห์ที่ผ่านการใช้อนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามกลับมาใช้ใหม่

22. ผลของการเสริมฮอร์โมน ซีโรโทนิน (5-hydroxytryptamine )ในอาหารไข่ตุ๋นต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนาของกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน

23. การแปลงเพศกุ้งก้ามกรามโดยวิธี Andrectomy

24. ระยะเวลาการตกค้างของออกซิเตตร้าซัยคลินในเนือกุ้งก้ามกราม

25. การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามร่วมกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

26. ผลของสีของภาชนะและสีของน้ำในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม

27. การศึกษาการปนเปื้อนของไนโตรฟิวแรนส์ในกุ้งก้ามกรามและกุ้งทะเล

28. ผลของน้ำที่ผ่านระบบบำบัดต่อการอนุบาลกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน

29. การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ และการทดสอบยืนยันโดยใช้วิเคราะห์ระหว่างพ่อ-แม่-ลูก ในกุ้งก้ามกราม

30. ผลการใช้อาร์ทีเมียและอาหารผสมไข่ตุ๋นที่มีแป้งสาลีเป็นส่วนประกอบในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม

31. การศึกษาความแรงสัญญาณสำหรับเป้าหมาย (Target strength) ของพันธุ์ปลาน้ำจืดบางชนิดและกุ้งก้ามกรามในประเทศไทย (ขอเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น การศึกษาความแรงสัญญาณสำหรับเป้าหมาย (Target strength) ของพันธุ์ปลาน้ำจืดในประเทศไทย)

32. ผลของสไปรูไลนา (Spirulina platensis) ต่ออัตราการรอดของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii ) ที่ติดเชื้อ Macrobrachium rosenbergii Nodavirus และ Extra small virus

33. การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยใช้เครื่องเติมอากาศแบบกังหันใบพัด

34. การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii (de Man, 1879)ในน้ำทะเลสังเคราะห์

35. การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบพัฒนาโดยใช้อัตราปล่อยต่างๆกัน

36. การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม โดยใช้น้ำทะเลสังเคราะห์ที่ผ่านการใช้แล้ว

37. โปรแกรมการคัดเลือกพันธุ์เพื่อผลิตกุ้งก้ามกรามสายพันธุ์ดี: ทดสอบกุ้งก้ามกรามปรับปรุงพันธุ์รุ่นที่ 2 และ4

38. ประเมินผลการปล่อยกุ้งก้ามกรามในบึงสีไฟ

39. การใช้น้ำหมักชีวภาพอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม

40. การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยไรแดงเสริมอาหารและอาร์ทีเมีย

41. การยอมรับการติดเชื้อทอราซินโดรมไวรัสของกุ้งก้ามกราม

ที่มา : กรมประมง

Recent Posts