กรมวิชาการเกษตร

จำนวน 19 เรื่อง

1. โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตทุเรียนคุณภาพและการกระจายการผลิต

2. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาทุเรียน

3. โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องคัดแยกทุเรียนอ่อน

4. โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องวัดความแก่ทุเรียนด้วยน้ำหนักแห้ง

5. ชนิดและปริมาณไรในสวนทุเรียนที่ใช้หลักการบริหารศัตรูพืชและสวนทุเรียนของเกษตกร

6. แผนงานวิจัยและพัฒนาทุเรียน

7. โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ทุเรียน

8. ลักษณะของผลทุเรียนที่เกิดจากการผสมเกสรทุเรียนพันธุ์ชะนีและก้านยาว

9. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตทุเรียนพันธุ์หลงลับแลและหลินลับแลอย่างมีคุณภาพ

10. โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพ

11. ความผันแปรใน Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. ทุเรียน : ลักษณะรูปร่างและแบบคู่ผสม

12. โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียน

13. การผสมพันธุ์ทุเรียนข้ามชนิด (Species)

14. ทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นต้นตอทนทานต่อโรครากเน่า

15. ชนิดและปริมาณไรตัวห้ำบนทุเรียน

16. การชักนำให้เกิด embryogenic callus ในทุเรียนโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

17. การจำแนกชนิด พันธุ์ สายต้นของทุเรียน (Durio spp.) ด้วยเทคนิคดีเอนเอ . Amplification Fingerprinting (DAF)

18. โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องบดแห้งและทอดทุเรียน

19. หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นที่สำคัญในทุเรียนและการป้องกันกำจัด

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts