สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 28 เรื่อง

1. วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลในระบบวนเกษตรเพื่อความมั่นคงทางด้านเกษตรและอาหารของจังหวัดอุตรดิตถ์

2. รูปแบบองค์กรและการบริหารสถาบันทุเรียนไทยในเวทีแข่งขัน

3. การสร้างมูลค่าเพิ่มห่วงโซ่คุณค่าทุเรียนทอดกรอบ : จังหวัดชุมพร

4. สารเอทีฟอนตกค้างในผลทุเรียนหมอนทอง และทางเลือกในการบ่มเพื่อการส่งออก

5. การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ทุเรียนในภาคใต้

6. การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากผลทุเรียนต่อการป้องกันภาวะความจำเสื่อมในหนูเม้าส์

7. การศึกษาผลของทุเรียนสายพันธุ์หลงลับแลต่อการเรียนรู้และจดจำ และสมรรถภาพทางเพศในหนูแก่เพศผู้

8. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนยุคใหม่แบบมีส่วนร่วม

9. การศึกษาและพัฒนาการจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อลดความเสียเปรียบของเกษตรกรในกลไกตลาดข้าวอินทรีย์และทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

10. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดักจับสปอร์เชื้อราร่วมกับระบบการพยากรณ์เพื่อการทำนายและการจัดการโรคที่สำคัญในสวนทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบมีส่วนร่วม

11. การสังเคราะห์โซ่อุปทานลำไยและทุเรียน สู่นโยบายส่งเสริมภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

12. ปริมาณสารพฤกษเคมีในทุเรียน มังคุด และสับปะรดแช่เยือกแข็ง

13. ฤทธิ์ลดการอักเสบและลดอนุมูลอิสระในเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ชนิดโมโนไซด์ที่เหนี่ยวนำด้วยไลโปโปลีแซคคาไรด์ของสารสกัดจากมะละกอ ส้มโอ ฝรั่ง และทุเรียน

14. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรที่มีส่วนผสมของสารโพลีแซคคาไรด์สกัดจากเปลือกทุเรียน ระยะที่ 1

15. การศึกษากระบวนการทางการตลาดทุเรียนของกลุ่มเบญจพาคีส่งออกผลไม้จังหวัดจันทบุรี

16. การจัดการการผลิตทุเรียนคุณภาพสำหรับบริโภคสดเพื่อการส่งออกในลักษณะเครือข่ายธุรกิจที่มีความมั่นคงและยั่งยืนระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ

17. ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูปของกลุ่มผู้ผลิตในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดจันทบุรี

18. บทบาทของค้างคาวเล็บกุด (Eonycteris spelaea Dobson) ในการผสมเกสรพืชเศรษฐกิจ(ทุเรียนบ้าน, สะตอ และ เหรียง) ในภาคใต้

19. การจัดการธาตุอาหารและการเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยในสวนทุเรียน

20. การใช้ปัจจัยการผลิตจากธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมีในการผลิตทุเรียนคุณภาพที่ปลอดภัยและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

21. การประเมินความแก่อ่อนของทุเรียนและคุณภาพภายในมังคุด

22. การใช้เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องทุ่นแรงที่เหมาะสมในการผลิตทุเรียนคุณภาพ

23. การควบคุมโรคผลเน่าของทุเรียนแบบผสมผสาน

24. ความต้องการธาตุอาหารและการแนะนำปุ๋ยในทุเรียน

25. การพัฒนาระบบการให้น้ำและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับสวนทุเรียน

26. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงดัชนีความถี่ธรรมชาติที่สัมพันธ์กับคุณภาพของทุเรียน

27. การควบคุมโรคผลเน่าของทุเรียน (Durio zibethinus L.)

28. การยืดอายุการเก็บรักษาทุเรียนในระดับพาณิชย์

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Recent Posts