สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 82 เรื่อง

1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทุเรียนพันธุ์หลงลับแล;Tissue culture of Durian (Durio zibethinus Murr.) cv. Longlablae

2. ศึกษาชนิดและปริมาณสารซัลไฟต์ที่ใช้ในทุเรียนกวนและอายุการเก็บรักษา ;A Study of Types and Quantites of Sulfite using in Durian paste and Shelf life.

3. ประสิทธิภาพของการกำจัดตะกั่วจากน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว ไม้โกงกาง และเปลือกทุเรียน;Lead removal from synthetic wastewater by activated carbon from coconut shells / Mangrove forest/ Durio zibethinus

4. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาคุณสมบัติการดูดซับสีย้อมของถ่านกัมมันต์ที่สังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน;The investigation of dye adsorption by actived carbon prepared from durian peel

5. รายงานโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียน ;Developing of activated carbon derived from durian peels

6. การพัฒนาสารโพลี่แซคคาไรด์จากเปลือกของผลทุเรียน เพื่อใช้ทางการเภสัชกรรม : รายงานการวิจัย;The development of polysaccharides from hulls of durian fruit for pharmaceutical uses

7. การศึกษาความปลอดภัยและความเป็นพิษของการบริโภค สารสกัดคล้ายเพคตินจากเปลือกทุเรียน : รายงานวิจัย;Studies on safety and toxicity of the consumption of pectin-like substance isolated from durian rind;ความปลอดภัยและความเป็นพิษของการบริโภคสารคล้ายเพคตินสกัด

8. การศึกษาสารคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกทุเรียนในการเตรียมผลิตภัณฑ์ยาน้ำและผลิตภัณฑ์อาหาร;Carbohydrate substance from durian rind for pharmaceutical liquid preparations and food products;Pharmaceutical liquid preparations and food products;The studies of carbohyd

9. ความปลอดภัยของการบริโภคสารสกัดเปลือกทุเรียน และการทำสารให้บริสุทธิ์ : รายงานผลการวิจัย;Consumption safety of durian-rind extracts and purification

10. ศึกษาสารสกัดโพลีแซคคาไรด์จากเปลือกของผลทุเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์;Studies of polysaccharide extracts form durian fruit-hulls for medicinal uses

11. การศึกษาสารสกัดคาร์โบฮัยเดรตจากเปลือกทุเรียนเพื่อใช้เป็นสารแขวนตะกอน;Studies on carbohydrate extracts of durian rind as suspending agent

12. การศึกษาผลต่อการดูดซึมสารอาหารไขมันของสารโพลีแซคคาไรด์จากเปลือกผลทุเรียนในหลอดทดลอง;In vitro study of the effect of polysaccharide from fruit-hulls of durian on lipid absorption

13. รายงานการวิจัยเรื่องการชักนำให้เกิดแคลลัสต้นใหม่และการถ่ายโอนยีนสู่ทุเรียนพันธุ์ชะนี ;การชักนำให้เกิดแคลลัสต้นใหม่และการถ่ายโอนยีนสู่ทุเรียนพันธุ์ชะนี;Callus induction, regeneration and transformation

14. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค้าเพิ่มจากทุเรียนอุตรดิตถ์

15. รายงานผลการศึกษา การผลิตและการตลาดทุเรียนของเกษตรกรในภาคใต้

16. รายงานการวิจัยเรื่องศึกษาคุณสมบัติในการเป็นสารยึดเกาะ และสารช่วยแตกกระจายตัวของแป้งจากเดือย เผือก มันเทศและเมล็ดทุเรียน;Study on binder and disintegrant properties of starchs prepared from job’ s tears, taro, sweet potato and Durian seed

17. รายงานการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนน้ำพร้อมดื่มบรรจุกระป๋อง ;Development of canned ready to drink soursop juice

18. การศึกษาจุลินทรีย์จากเปลือกผลไม้ทุเรียนและมังคุดที่มีศักยภาพในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ;The study of durian-peeled and mangosteen-peeled microorganisms producing bioactive compounds

19. การใช้ดินขาวผสม กากมะพร้าว เส้นใยจากต้นข้าวโพดและเส้นใยจากเปลือกทุเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนและลดน้ำหนักในผนังคอนกรีตบล็อก;The Application of kaolin with coconut meal, plywood from corncobs and durian peel in concrete masonry unit wall for in

20. การใช้กากมะพร้าว ต้นข้าวโพดและเปลือกทุเรียนเป็นวัสดุประกอบชีวภาพทดแทนไม้ในแผ่นใยอัดความหนาแน่นปานกลาง;The Application of coconut meal, corncobs and durian peel as wood-substituted biocomposites in medium density fiberboard

21. โครงงานวิจัยทางเคมีการพัฒนาวิธีการผลิตเอทานอลจากเปลือกสับปะรด เปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย;Development of Method in Producing Ethanol from fibers Surrounding the pulp of the Pineapple Durian and Banana

22. สมบัติของแป้งจากเมล็ดทุเรียนและการนำไปใช้ประโยชน์

23. ผลทางชีวภาพของสารสกัดหยาบทุเรียนเทศต่อเซลล์มะเร็ง แบคทีเรียก่อโรคและลูกน้ำยุงลาย;Biological effects of Thurian-thet (Annona muricata L.) crude extracts on cancer cell lines, Pathogenic bacteria and Aedes aegypti larvae.

24. ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน เพื่อเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Bio-indicator) ของพื้นที่สวนทุเรียน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์;Biodiversity of soil invertebrates as a bio-indicator for durian farm in Laplae District, Uttaradit Province

25. อิทธิพลของพืชคลุมดินเพื่อปรับปรุงและลดการตกค้างของโลหะหนักในดินของพื้นที่สวนทุเรียน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์;Influences of cover crop on soil improvement and reduction on heavy metals in soil for durian farm in Lablae District, Uttaradit

26. ความหลากหลายของเชื้อราในดินและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในสวนทุเรียน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์;Diversity of soil fungi and their application in durian plantation in Lablae District, Uttaradit Province

27. การใช้ชีววิธีในการควบคุมเชื้อราก่อโรครากเน่า Phytophthora palmivora โดยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ในพื้นที่สวนทุเรียน เขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์;Biological control of plant pathogen phytophthora palmivora by using antifungal microorganism in durian

28. การศึกษาความเสื่อมโทรมของที่ดินโดยใช้อินทรียวัตถุในดิน และดุลยภาพของธาตุอาหารเป็นตัวชี้วัด : การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณสวนทุเรียน เขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์;Land degradation investigations employing soil organic matter and nutrient balance

29. การหมักเปลือกทุเรียนแบบกึ่งแห้งเพื่อผลิตไบโอเอทานอล;A semi-solid state fermentatiom of bioethanol using durian fruit – hull as nutrien source

30. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของทุเรียนกวนโดยการกวนด้วยเครื่องกวนผลไม้สุญญากาศ;The optimization of Durian paste by vacuum paste machine.

31. การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมระหว่างเส้นใยจากเปลืกทุเรียนกับน้ำยางพารา;Study on mechanical properties of composite materials between Durian Shell Fiber and Rubber Nature.

32. การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ OTOP : กรณีศึกษา ทุเรียนทอดกรอบในจังหวัดจันทบุรี;The analysis of cost and return in OTOP : a case study study chop durian in Chantaburi province

33. การพัฒนาแป้งปั้นจากเปลือกทุเรียนสำหรับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก;Formula Development of Durian Peel Paste for Souvenir Products

34. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึกจากแป้งเปลือกทุเรียน;Developing Styles of Products for Gifts and Souvenirs Made from Durian Covering Flour

35. การแปรรูปเปลือกทุเรียนเป็นกระถางชีวภาพ;Processing of durian peel for a bio-pot

36. การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมระหว่างเส้นใยจากเปลืกทุเรียนกับน้ำยางพารา;Study on mechanical properties of composite materials between durian shell fiber and rubber nature

37. การแปรรูปเปลือกทุเรียนเป็นวัสดุเชื้อเพลิง : \b การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะ คุณภาพ ต้นทุนการผลิตและความคิดเห็นของผู้ใช้ถ่านที่ผลิตจากเปลือกทุเรียนและเปลือกทุเรียนผสมผงถ่านและขี้เลื่อยในอัตราส่วน 0, 20, 40, และ 60 เปอร์เซ็นต์;Durian shell as power sources : t

38. ระบบสารสนเทศ การติดตามและการประเมินผลจากการพัฒนาองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์ที่ดินการเกษตรในพื้นที่สวนทุเรียน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์;Information monitoring and evaluation for development knowledge and land use in durian farm in Laplae district, Uttaradit pro

39. ลักษณะและการพัฒนาพันธุ์ทุเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์;Characteristics and development of Durian (Durio zibethinus Murray) in Uttaradit province

40. ทุเรียนป่าละอูกับต้นทุนและทิศทางสำหรับการพัฒนาเพื่อการส่งออก

41. การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒน์การระดับโมเลกุลของทุเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี;The Study of Molecular phylogenetic relationships of in Nonthaburi province

42. การผสมพันธุ์ทุเรียนข้ามชนิดในระบบวนเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์;Interspecific hybridization of Durian in Uttaradit agro-forest system

43. การจำแนกสายพันธุ์ทุเรียนหลงลับแลและหลินลับแลในระบบวนเกษตรด้วยวิธีไอโอไซม์;Identification of Long Lab-lae and Lin Lab-lae Durian by Isozyme pattern

44. การจำแนกทุเรียนสายพันธุ์ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีโดยเทคนิคอาร์เอพีดี;Classification of Durian cultivars in Nonthaburi province by RAPD technique

45. การใช้สารสกัดจากดอกเล็บมือนางเพื่อยืดอายุการเก็บของทุเรียนทอดกรอบ;Application of Quisqualis indica Linn. Extract for Extending the Shelf-life of Crispy Durian Chips

46. การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากสารโพลีแซคคาไรด์ที่สกัดจากเปลือกทุเรียน;Production of Edible Film from Polysaccharide Extract from Durian Hulls

47. การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทุเรียนหลายวัตถุประสงค์ : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี;Management logistics and supply chain durian multi-objective : a case study Chanthaburi province

48. การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากสารโพลีแซคคาไรด์ที่สกัดจากเปลือกทุเรียน;Production of Edible Film from Polysaccharide Extract from Durian Hulls

49. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเมล็ดทุเรียน;Research and development of food product from flour of Durian seeds

50. การพัฒนาระบบตลาดธุรกิจชุมชนโดยใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายทุเรียนหลงลับแลของตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์;The development of market system community enterprise by using electronic commerce system to support sales promotion

Recent Posts