มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 15 เรื่อง

1. การศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ทุเรียนผลสดในพื้นที่เมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดจันทบุรี

2. รายงานการวิจัยเรื่องโครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ตัวเชื่อมประสานที่ย่อยสลายได้จากเปลือกทุเรียนหมอนทองในการผลิตแผ

3. การพัฒนากระบวนการผลิตของทุเรียนแผ่นโดยการอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ

4. ผลของน้ำต่อมาตรฐานน้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

5. โครงการศึกษาเทคโนโลยีในการยืดอายุเก็บรักษาเพื่อกระจายผลผลิตทุเรียน เงาะ

6. รายงานการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดทุเรียนเพื่อการส่งออก

7. รายงานการวิจัยและพัฒนาการออกแบบและทดสอบเครื่องผ่าทุเรียนดิบเพื่อการ แปรรูปโดยใช้ระบบไฮดรอลิค

8. รายงานการวิจัยและพัฒนาการออกแบบและทดสอบเครื่องผ่าทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูป

9. รายงานการวิจัยเรื่องเครื่องคัดขนาดทุเรียน

10. รายงานวิจัยเรื่องรถขนถ่ายทุเรียน

11. รายงานผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการแตกและสุกของผลทุเรียน

12. การปรับปรุงคุณภาพทุเรียนกวนที่ขายในท้องตลาด

13. รายงานการวิจัยภาวะการผลิตทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2506

14. สรุปผลงานวิจัยการแปรรูปทุเรียนเพื่ออุตสาหกรรม

15. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : โครงการ “การสังเคราะห์โซ่อุปทานลำไยและทุเรียนสู่นโยบายส่งเสริมภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts