สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 83 เรื่อง

1. การควบคุมโรคผลเน่า ของเงาะและทุเรียน หลังการเก็บเกี่ยว

2. ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการแตกและสุกของผลทุเรียน

3. การใช้สารคล้ายเพคติน จากเปลือกทุเรียน ในยาเตรียม และอาหารสำเร็จรูป

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์บิสกิตหน้าทุเรียนเพื่อการส่งออก

5. การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจของเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการพัฒนาทุเรียนและส้มโอเพื่อการส่งออก

6. การศึกษาความปลอดภัย และความเป็นพิษของการบริโภคสาร คล้ายเพคตินจากเปลือกทุเรียน

7. แนวโน้มธุรกิจการค้าทุเรียนที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

8. การชักนำให้ทุเรียน ออกดอกติดผลนอกฤดู โดยการพ่นด้วยพาโคบูตราโซล และจิบเบอเรลลิน

9. การยืดอายุการเก็บรักษาทุเรียนในระดับพาณิชย์

10. ศึกษาคุณสมบัติในการเป็นสารยึดเกาะ และสารช่วยแตกกระจายตัวของแป้งจากเดือย เผือก มันเทศ และเมล็ดทุเรียน

11. การใช้ประโยชน์ทุเรียนดิบบดแห้งที่ทำจากทุเรียนดิบพันธุ์หมอนทอง

12. ความปลอดภัยของการบริโภคสารสกัดเปลือกทุเรียน และการทำสารให้บริสุทธิ์

13. การออกแบบและทดสอบเครื่องผ่าทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูป

14. การพัฒนาการผลิตแป้งทุเรียนจากผลทุเรียนดิบ

15. การตรวจสอบคุณภาพของผลไม้โดยไม่ทำลายผล โครงการนำร่อง phaseที่ 2 : การประเมินความแก่อ่อนของทุเรียนและคุณภาพภายในมังคุดโดย X-ray computed tomography และ NMR imaging

16. การควบคุมโรคผลเน่าของทุเรียนแบบผสมผสาน

17. การใช้เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องทุ่นแรงที่เหมาะสมในการผลิตทุเรียนคุณภาพ

18. ความต้องการธาตุอาหารและการแนะนำปุ๋ยในทุเรียน

19. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Fruit Leather จากทุเรียน

20. การศึกษาการผลิตทุเรียนทอดกรอบ

21. การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคไม้ผล : [1] ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคโคนและรากเน่าและกลุ่มราโรคผลเน่าของทุเรียน

22. การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากทุเรียนอุตรดิตถ์

23. การพัฒนาสารโพลี่แซคคาไรด์จากเปลือกของผลทุเรียน เพื่อใช้ทางการเภสัชกรรม

24. การออกแบบและทดสอบเครื่องผ่าทุเรียนดิบ เพื่อการแปรรูปโดยใช้ระบบไฮดรอลิค

25. ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรทุเรียนมีราคาตกต่ำตามฤดูกาลผลิต จังหวัดจันทบุรี

26. การศึกษาการแก้ปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำ ของจังหวัดจันทบุรี

27. ผลิตภัณฑ์เจลและแผ่นแปะแผลของสารสกัดพอลิแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียน

28. การใช้ปัจจัยการผลิตจากธรรมชาติ ทดแทนการใช้สารเคมีในการผลิตทุเรียนคุณภาพที่ปลอดภัย และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

29. เค้กทุเรียน

30. การจัดการการผลิตทุเรียนของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี

31. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิต และการตลาดทุเรียนเพื่อการส่งออก

32. ศึกษาสารสกัดโพลีแซคคาไรด์ จากเปลือกของผลทุเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

33. กิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนทุเรียน ตามแนวเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ปี 2545 ในภาคใต้

34. การวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม กับผลิตภัณฑ์ทุเรียน ตำบลแม่พูล หมู่ 2 อำเภอลับแล จังหวัดอุตดิตถ์

35. การพัฒนาคุณภาพทุเรียนทอดและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

36. การศึกษากระบวนการทางการตลาดทุเรียนของเบญจภาคีส่งออกผลไม้จังหวัดจันทบุรี

37. การผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทุเรียนหลงลับแล

38. การจัดการผลิตทุเรียนคุณภาพ สำหรับบริโภคสดเพื่อการส่งออกในลักษณะเครือข่ายธุรกิจ ที่มีมั่นคงและยั่งยืน ระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ

39. การศึกษาการดูดซับสีย้อมและไอออนโลหะตะกั่ว ด้วยถ่านกัมมันต์ที่สังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน

40. ผลของน้ำต่อมาตรฐานน้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

41. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ควบคุมกลิ่น และปริมาณเอทิลีนเพื่อการส่งออกทุเรียน

42. การวิจัยการผลิตน้ำส้มควันไม้จากเปลือกทุเรียน

43. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบยาสีฟัน และน้ำยาบ้วนปากสมุนไพร ที่มีส่วนผสมของสารโพลีแซคคาไรด์ สกัดจากเปลือกทุเรียน ระยะที่ 1

44. การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูปของกลุ่มผู้ผลิตในโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล

45. การแปรรูปเปลือกทุเรียนเป็นวัสดุเชื้อเพลิง : การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะ คุณภาพต้นทุนการผลิตและความคิดเห็นของผู้ใช้ถ่านที่ผลิตจากเปลือกทุเรียนและเปลือกทุเรียนผสมผงถ่าน และขี้เลื่อยในอัตราส่วน 0, 20, 40, และ 60 เปอร์เซ็นต์

46. การยอมรับแนวทางปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรทำสวนทุเรียน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

47. การศึกษาจุลินทรีย์จากเปลือกผลไม้ทุเรียนและมังคุดที่มีศักยภาพในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

48. การวิเคราะห์โครงสร้าง พฤติกรรม และผลการดำเนินงานด้านการตลาดของทุเรียน จังหวัดจันทบุรี

49. การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิต ทุเรียนนอกฤดูกาล ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

50. การใช้ดินขาวผสม กากมะพร้าว เส้นใยจากต้นข้าวโพดและเส้นใยจากเปลือกทุเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนและลดน้ำหนักในผนังคอนกรีตบล็อก

Recent Posts