สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 183 เรื่อง

1. รายงานการวิจัยการศึกษาสภาพการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

2. การศึกษาสมรรถภาพการผลิตโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟีรีเชียนในจังหวัดนครสวรรค์

3. การศึกษาโภชนะอาหารข้นของโคนมระยะรีดนมในจังหวัดนครสวรรค์

4. ผลการสำรวจการผสมเทียมโคนมในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ;Artificial insemination in dairy cow

5. ศึกษาการหมักเปลือกสับปะรดด้วยยีสต์เพื่อใช้เป็นอาหารโคนม

6. การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคนมในเขตตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7. การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และภาวะหนี้สินครัวเรือน ของสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเต็ง – ป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี

8. การศึกษาต้นทุนผันแปร และผลตอบแทนในการเลี้ยงลูกโคนมเพศผู้พันธุ์ผสมโฮลสโตน์ฟรีเชียน;A Study on variable cost and benefit in rainsing crossbreed holstein friesian male calves

9. รายงานการวิจัยเรื่อง ลักษณะการให้ผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการเลี้ยงโคนมพันธุ์โฮลสไตน์-ฟรีเชียนระดับสายเลือดต่าง ๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

10. การวิจัยและพัฒนาการใช้มันเส้นหมักยีสต์-มาเลททดแทนอาหารข้นต่อการเจริญเติบโต และกระบวนการหมักในกระเพราะหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิตในโคนมสาว;Research and development on utilizing of yeast fermented with cassava chip replaces concentrate on growth and rumen ferm

11. แนวทางการรักษาโรคถุงน้ำในรังไข่ของโคนมแรกคลอด;The treatment of ovarian cyst in postpartum dairy cows

12. รายงานการวิจัยเรื่อง ผลของพันธุ์ต่อปริมาณน้ำนม ความสมบูรณ์ของร่างกาย และดัชนีการผสมเทียมในโคนม ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม;Effects Breeds on Milk Yield, Body Condition and Artificial Insemiantion Index in Dairy Cattle’s Farmers in Phetchabun Province

13. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตและสภาพปัญหาการเลี้ยงโคนม ของเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนมในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์;A Studying on Production Efficiency and the Problems of Dairy Production’s Farmer in Phetchabun Province

14. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาระบบรับน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมนครบาลเพชรบูรณ์ จำกัด;Development system title takes raw milk cow metropolitan Phetchabun society limits.

15. อิทธิพลของอุณหภูมิและความชื้นต่ออัตราการผสมติดของโคนมจังหวัดสุโขทัย;Effect of Temperature and Humidity on Conception Rate of Dairy Cow in Sukhothai Province

16. ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและปัญหาของไก่กระทงที่เลี้ยงปล่อยในคอกโคนมแบบปล่อยลาน;Study on the Growth Rate of the Broilers Raised in Loose-Dairy Barn; and Associated Problems

17. การใช้เปลือกกล้วยน้ำว้าสุกหมักเป็นอาหารหยาบเสริมในโคนมสาว;Using ensiled banana peels as supplemented roughage for heifers

18. ศึกษาการใช้อ้อยสดทั้งต้นเป็นอาหารหยาบเสริมในโคนมสาว;Study on whole sugarcane and supplement roughage for heifer

19. เครื่องผลิตอาหารเม็ดสมบูรณ์รูป (TMR) สำหรับโคนม;Total Mixed Ratio (TMR) Extrude for Diary Cattle

20. ผลของชนิดวัสดุรองนอนต่อผลผลิตน้ำนม คุณภาพน้ำนมและสุขภาพในแม่โคนม;Effect of Beeding Types on Milk Yield, Milk Quality and Health in Dairy Cows

21. ทัศนคติและความต้องการ ต่อการจัดการฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายย่อย อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร;Attitude and Need for Dairy Farm Management of Small Holders in Waritchaphoom District, Sakon Nakhon

22. การปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรรายย่อย โดยการใช้ชลประทานระบบท่อเพื่อการผลิตอาหารหยาบ;Production Efficiency Improvement for Smallholder Dairy Farms. By Using Pipe Irrigation for Roughage Production.

23. ผลของการเสริมแร่ธาตุปลีกย่อยต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของโคนมเพศผู้ตอน

24. การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการให้ผลผลิตและการสืบพันธุ์ของโคนมลูกผสมโฮสไตล์ฟรีเซียนที่ได้รับอาหารผสมครบส่วนที่มีแหล่งของเยื่อใยต่างกัน;A Comparative Study on Productive and Reproductive Performance of Crossbred Hdstein – friesian Dairy Cows Fe

25. การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการให้ผลผลิตและการสืบพันธุ์ของโคนมลูกผสม โฮสไตล์ฟรีเซียนที่ได้รับอาหารผสมครบส่วนที่มีแหล่งของเยื่อใยต่างกัน;A Comparative Study on Productive and Reproductive Performance of Crossbred Holstein-Friesian Dairy Cows Fed Tot

26. แนวทางการใช้ว่านหนอนตายหยากกำจัดหนอนแมลงวันในฟาร์มโคนม

27. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการอาหารผสมครบส่วนหมักสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยสหกรณ์โคนมวาริชภูมิจำกัด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

28. อิทธิพลของแหล่งไขมันในอาหารผสมครบส่วนต่อองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมกรดลิโนเลอิกชนิดคอนจูเกตในน้ำนมและจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนของโคนม

29. การศึกษากระบวนการหมักข้าวโพดหมักเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบและอาหารผสมครบส่วน สำหรับเลี้ยงโคนม;Study of Corn Silage Fermentation as Roughage and Total Mixed Ration Feeding for Dairy Cows

30. ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์แม่โคนมในฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

31. การศึกษาการเจริญเติบโตของลูกโคนมที่เลี้ยงด้วยอาหารข้นที่มีระดับโปรตีนต่างกัน

32. รายงานการวิจัยเรื่องการปรับปรุงการให้อาหารโคนมในเขตอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพน้ำนม ;Feeding improvement of dairy cows in Wiharndaeng Dairy Co-operatives, Saraburi Province for improvement of milk yield and milk quality

33. การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเต้านมอักเสบและการจัดการด้านสุขศาสตร์ของฟาร์มโคนมในจังหวัดพัทลุง

34. ปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเต้านมอักเสบของโคนมในจังหวัดพัทลุง

35. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของระบบเครื่องรีดนมของฟาร์มโคนมเกษตรกรรายย่อยกิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน : รายงานการวิจัย;รายงานการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของระบบเครื่องรีดนมของฟาร์มโคนมเกษตรกรรายย่อยก

36. การศึกษาหาความชุกของโรคมงคล่อเทียมโดยวิธีอินไดเร็กฮีมแมกกลูติเนชั่นในโคนมของจังหวัดเชียงราย : รายงานการวิจัย ;รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาหาความชุกของโรคมงคล่อเทียมโดยวิธีอินไดเร็กฮีมแมกกลูติเนชั่นในโคนมของจังหวัดเชียงราย ;Seroprevalence of melioidosis us

37. การศึกษาเปรียบเทียบหาความซุกของโรคทริปปาโนโซม ในโคนมของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน โดยวิธีทางปรสิตวิทยาและวิธีการ์ดแอกกลูติเนชัน : รายงานวิจัย;รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบหาความซุกของโรคทริปปาโนโซม ในโคนมของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน โดยวิธีทางปรสิตวิท

38. ความชุกของโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในฟาร์มโคนมรายย่อยของ จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานการวิจัย;รายงานการวิจัยเรื่องความชุกของโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ ในฟาร์โคนมรายย่อยของ จังหวัดเชียงใหม่;Prevalence, clinical signs and detection in naturally infect

39. บทบาท ประสิทธิภาพและการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมชายหญิงในภาคเหนือ

40. ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพโคนมของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหม่;Factor affecting knowledge and understanding of dairy cattle health care of farmers in Chiangmai Province

41. อัตราการเกิดโรคและปัจจัยที่มีผลต่อโรคเต้านมอักเสบชนิดไม่แสดงอาการในโคนมของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่; Rate of infection and factors effecting sub-clinical mastitis of Chiangmai Dairy Farmers

42. เศรษฐกิจ สังคม และระบบการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือ;โครงการวิจัยเรื่อง”บทบาทและศักยภาพของเกษตรกรชายและหญิงในการเลี้ยงโคนมในภาคเหนือ : ผลต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร”

43. การผลิตโมโนโคลนอล แอนติบอดีย์ต่อต้านฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรนสำหรับการตรวจการตั้งท้อง และประเมินประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนม : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย;รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่องการผลิตโมโนโคลนอล แอนติบอดีย์ต่อต้านฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรนสำหรับก

44. โครงการปรับปรุงสุขภาพเต้านมและคุณภาพน้ำนมโคในฟาร์มโคนมของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่;รายงานการวิจัยเรื่องโครงการปรับปรุงสุขภาพเต้านมและคุณภาพน้ำนมโคในฟาร์มโคนมของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ;Improvement in udder health and milk quality in dairy farms of small

45. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปโคนมของสหกรณ์โคนมแม่วาง จำกัด : รายงานฉบับสมบูรณ์;รายงานการวิจัยเรื่องโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปโคนมของสหกรณ์โคนมแม่วาง

46. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารเสริมแร่ธาตุ และอาหารข้นแก่สหกรณ์โคนมแม่วาง จำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนม และการสืบพันธุ์ของโคนม

47. การใช้ใบถั่วมะแฮะแห้งเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารโคนม;Effect of pigeon pea leaves (Cajanus cajan) in dairy cattle

48. แนวทางการเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้โดยการผลิตเนื้อลูโควัยอ่อน;ncreasing the vairy male calves by veal calves production

49. วิธีการที่เหมาะสมในการผลิตโคนมเพศผู้เป็นโคขุน : II การใช้ปฏิชีวนะผสมในอาหารข้นเพื่อเป็นสารเร่งการเจริญเติบโต;APPROPRIATE METHODS FOR FINISHING DAIRY BEEF CATTLE : II USE OF ANTIBIOTICS AS GROWTH PROMOTANT IN CONCENTRATE FEED

50. การเจริญเติบโตของลูกโคนมเพศผู้ที่นำมาขุนเพื่อการค้าหลังจากหย่านมที่อายุต่างกัน;Growth performance of male dairy calves raising for beef purpose after weaning at different ages

Recent Posts