มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 33 เรื่อง

1. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษากระบวนการผลิตบายพาสโปรตีนที่เหมาะสมสำหรับโคนม

2. รายงานการวิจัยโครงการสำรวจมาตรฐานฟาร์มโคนม และการผลิตน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย เขตจังหวัดเชียงใหม่

3. รายงานการวิจัยเรื่องความเป็นผู้นำในการเลี้ยงโคนม : มิติทางสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การยอมรับวิธีการปฏิบัติ และการติดต่อ

4. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เอื้อต่อการพัฒนาการเลี้ยงโคนม : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี

5. รายงานวิจัยการใช้และความต้องการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรสำหรับการเลี้ยงโคนม

6. อุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม

7. การปรับปรุงความสมบูรณ์พันธุ์และสมรรถภาพการผสมพันธุ์ในฝูงโคนม : โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงความสมบูรณ์พันธุ์ระยะหลังคลอดใน

8. รายงานผลการวิจัยเรื่อง อัตราการเป็นพาหะนำโรคซัลมอนเนลลาในโคนม

9. การศึกษาโรคทางระบบสืบพันธุ์ของโคนม (6) ศึกษาการควบคุมป้องกันการเกิดผิดปรกติของระบบสืบพันธุ์โคนม

10. รายงานผลการวิจัยประจำปี 2527 เรื่องการศึกษาโรค Bovine Leukenia ในโคนม

11. การศึกษาโรคทางระบบสืบพันธุ์ของโคนม (5) ผลของการใช้เวชภัณฑ์ต่างๆ ในการรักษาโรคมดลูกอักเสบของโคนม

12. การศึกษาโรคทางระบบสืบพันธุ์ของโคนม (5) ผลของการใช้เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ในการรักษาโรคมดลูกอักเสบของโคนม

13. รายงานวิจัยโครงการศึกษาสินค้ายุทธศาสตร์เกษตร : โคนม

14. รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบและซอฟแวร์ฐานข้อมูลโคนมในหน่วยบริการสัตวแพทย์ด้านสุขภาพฝูง ในสหกรณ์โคนมเพื่อการพัฒนาต

15. ปัจจัยที่มีอิทธิพลและความเป็นไปได้ในการคัดเลือกพันธุ์เพื่อลดจำนวนเซลล์โซมาติกในน้ำนมของโคนมที่เลี้ยงดูในภาคกลางของประเทศไทย

16. การสัมมนาเรื่องงานวิจัย วช.โอกาสการพัฒนาศักยภาพโคนมของประเทศ

17. รายงานการวิจัยการแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในโคนมแรกคลอดเชิงบูรณาการของสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น

18. รายงานการวิจัยการสำรวจและวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนของอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย

19. การจำแนกลักษณะของปัจจัยทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อผลกำไรของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตภาคกลาง

20. การผลิตน้ำเชื้อโคนมแช่แข็งที่ผ่านกระบวนการคัดเพศเมียด้วยปฏิกิริยาไซโตทอกซิคซิตี้

21. การศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดสารพิษจากเชื้อราในอาหารโคนมในเขตภาคตะวันตก

22. รายงานการวิจัยการศึกษาการใช้จุลินทรีย์ EM ควบคุมคุณภาพน้ำนมในฟาร์มผู้ประกอบการโคนมรายย่อย

23. บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมโคนมไทยกับการแข่งขันในอนาคต และการปรับตัวของเกษตรกร

24. ยุทธศาสตร์โคนมเพื่อรองรับผลกระทบในการทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

25. รายงานการวิจัยเรื่อง การเสริมพลังงานในรูปของกากน้ำตาลเหลวแก่โคนมในช่วงต้นระยะการให้นมที่ได้รับฟางข้าวและอาหารข้นต่างระด

26. รายงานการวิจัยเรื่อง การเสริมพลังงานในรูปกากน้ำตาลเหลวแก่แม่โคนมในช่วงปลายระยะการให้นมที่ได้รับฟางข้าวและอาหารข้นต่างระ

27. รายงานการวิจัยเรื่อง ผลผลิตและคุณภาพของหญ้าและถั่วที่เลือกสรรแล้ว ภายใต้สภาพของฟาร์มเลี้ยงโคนมเกษตรกร

28. รายงานผลการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2534 โครงการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อและโคนมในเขตร้อนชื้น

29. รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและคุณภาพของโคนมเพศผู้ลูกผสมโฮลสไตน์ ฟรีเชียน ที่ขุนตั้งแต่อายุ 2 เด

30. การศึกษาการเคลื่อนย้ายลูกอ่อนในแม่โคนมและแกะ (4) ศึกษาอายุของคัพภะที่เก็บในอาหารเลี้ยงที่อุณหภูมิต่าง ๆ กัน

31. ผลการเลี้ยงโคนมภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมทดแทนการปลูกสัปปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

32. การศึกษาการเคลื่อนย้ายลูกอ่อนในแม่โคนมและแกะ (โครงการย่อยที่ 2) ศึกษาการเพาะเลี้ยงและการเก็บรักษาลูกอ่อนระยะต่าง ๆ กัน

33. การสำรวจพยาธิภายในของโคนมที่หนองโพ

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts