สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 57 เรื่อง

1. ผลของการเสริมเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในอาหารผสมสำเร็จที่ใช้ชานอ้อยหมักยูเรียเป็นอาหารหยาบต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตของโคนม

2. การเพิ่มผลิตภาพสีเขียวเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนในสหกรณ์โคนมในภาคกลางของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า

3. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ (ระยะที่ 2)

4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแอดวานซ์ไกลเคชั่นเอ็นโปรดักส์ อินซูลิน รีซีสแตนท์ และการเกิดสภาวะกีบอักเสบในโคนม ภายใต้สภาพการให้อาหารในประเทศไทย

5. รูปแบบการขุนโคนมเพศผู้เพื่อผลิตเนื้อคุณภาพสูงแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรบ้านป่าเว่อ และบ้านหญ้าคา จังหวัดร้อยเอ็ด

6. การจัดการเชิงระบบเพื่อผลิตเนื้อโคคุณภาพจากโคนมคัดทิ้ง

7. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ

8. โอกาสทางการตลาด: โคนมเพศผู้ และโคนมคัดทิ้งเพื่อทดแทนเนื้อโคขุนคุณภาพ

9. รูปแบบการดื้อต่อยาปฎิชีวนะและปัจจัยรุนแรงทางพันธุกรรมของเชื้อ Acronabacterium pyogenes ที่แยกได้จากเยื่อบุโพรงมดลูกที่อักเสบของโคนม

10. การคัดแยกเพศอสุจิของโคนมด้วยวิธี discontinuous PureSperm@ gradients

11. การบ่งชี้พันธุกรรมของความทนร้อนในโคนมลูกผสมซึ่งเลี้ยงในฟาร์มการค้าขนาดใหญ่ในประเทศไทย

12. ผลกระทบของฤดูกาลและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร่างกายต่ออัตราการผสมติดของแม่โคนมที่เลี้ยงในสภาพอากาศแบบร้อนชื้น

13. ผลของการใช้มันเส้นหมักยีสต์เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารข้น ต่อปริมาณ การกินได้ในช่างก่อนและหลังคลอด และปริมาณน้ำนมในโคนมพันธุ์ผสมโฮสไตฟรีเซี่ยน

14. การใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมในโรงเรือนระบบปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำสำหรับลดความเครียดจากความร้อนชื้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตน้ำนมและสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของแม่โคนมในฟาร์มขนาดใหญ่ภายใต้สภาพอากาศแบบร้อนชื้น

15. การศึกษาการนำเปลือกมันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงานในการผลิตอาหารหยาบหมัก สำหรับโคนมต่อปริมาณน้ำนม, องค์ประกอบน้ำนมและคุณภาพน้ำนม

16. การสังเคราะห์โอกาสการทำธุรกิจโคนม และความสามารถในการแข่งขันของไทยกับประเทศในลุ่มน้ำโขง (GMS)

17. ผลของระดับการเสริมแคลเซียมต่ออัตราการเกิดโรคท้องเสีย จำนวนจุลินทรีย์ในมูล ปริมาณการกินได้และค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของโภชนะของลูกโคนม

18. ปัญหาพลังงานขาดสมดุลในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนที่เลี้ยงในฟาร์มโคนมรายย่อยเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย

19. การศึกษานิเวศวิทยารูเมนและรูปแบบกระบวนการหมักของโคนมที่ได้รับเปลือกสับปะรด ร่วมกับฟางข้าวเป็นอาหารหยาบหลัก

20. การศึกษาสภาวะระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพิ่มขึ้นช้าหลังการตกไข่ในโคนมสาวลูกผสมไทย-โฮลสไตน์: สาเหตุเชิงลึก ผลกระทบต่อการตั้งท้องและการอยู่รอดของตัวอ่อนระยะต้น และความเป็นไปได้ในการลดผลกระทบด้วยการให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนโดยตรง ณ ร

21. บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมโคนมไทยกับการแข่งขันในอนาคตและการปรับตัวของเกษตรกร

22. การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเกิดโรคของโรคนีโอสปอโรซิสและโรคทอกโซพลาสโมซิสที่ทำให้เกิดอาการแท้งในโคนมในเขตภาคตะวันตก

23. การตอบสนองทางสรีรวิทยาของโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ต่อสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูงกับกลไกการควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตน้ำนม

24. การจัดตารางการขนส่งนมเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดถังพักนมต่ำที่สุด : กรณีศึกษาโรงงานผลิตนมขององค์การขนส่งเสริมกิจการโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.ส.ค.) จังหวัดขอนแก่น

25. การปรับตัวของเกษตรกรโคนมไทยภายใต้ภาวะการเปิดเสรีทางการค้ากับออสเตรเลีย

26. ฤทธิ์ของ insulin-like growth factor system ที่มีต่อการเคลื่อนของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซด์ ของโคนม

27. การศึกษาการทำงานของรังไข่หลังคลอดในแม่โคนมพันธุ์ไทยโฮลสไตน์

28. การศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านระบบสืบพันธุ์ของโคนมสาวลูกผสมขาวดำ: การเข้าสู่ระยะเจริญพันธุ์ วงจรการเป็นสัด ลักษณะแสดงออกทางคลินิก การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภายในรังไข่ และระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง

29. ผลของซีลีเนียม และไวตามินอี ต่อโรคเต้านมอักเสบในโคนม

30. ระบบการเลี้ยงโคนมด้วยแปลงหญ้าค้างปีสำหรับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

31. สถานะและผลกระทบของความไม่สมดุลของพลังงาน ภาวะความเป็นกรด ในกระเพาะรูเมน และการจัดการอาหาร ต่อสมรรถนะด้านระบบสืบพันธ์ในโคนม ในฟาร์มเกษตรกรรายย่อยในเมืองไทย

32. ผลของการใช้โพรพิลีนไกลคอลต่อภาวะพลังงานขาดสมดุลและองค์ประกอบของน้ำนมของโคนม

33. ผลของความเครียดเนื่องจากความร้อนกับการดัดแปลงโรงเรือนต่อระบบสืบพันธุ์ของโคนม 2. ผลของความเครียดเนื่องจากความร้อนกับการดัดแปลงโรงเรือนแบบควบคุมอุณหภูมิต่อระบบสืบพันธุ์ของโคนม

34. ผลของความเครียดจากความร้อน-ความชื้นต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์และการให้น้ำนมของแม่โคนมเลี้ยงในเขตร้อนชื้น

35. การเลี้ยงโคนมและการใช้เครื่องจักรในระบบการให้อาหารแบบผสมรวม TMR

36. การศึกษาการแปรรูปยอดอ้อยในการเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคนม

37. อณูระบาดวิทยาของเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Streptococci จากสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดเต้านมอักเสบในโคนม

38. กลไกการควบคุมการหลั่งน้ำนมระหว่างระยะการให้นมในโคนมลูกผสม Holstein : บทบาทของ growth hormone

39. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาของตับในโคนมระยะหลังคลอด

40. ผลกระทบของข้อตกลงองค์การการค้าโลกต่อเกษตรกรโคนมไทย

41. โครงการวิจัย เรื่อง การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการเลี้ยงโคนมไปประยุกต์ใช้ในต่างบริบท ระยะที่ 2

42. ระบบการจัดการพืชอาหารสัตว์ที่ยั่งยืนสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

43. การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงโคนมไปประยุกต์ใช้ในต่างบริบท

44. การศึกษาและแก้ไขปัญหาการผสมติดยากและการสูญเสียคัพภะระยะต้นในโคนม

45. ระบบการผลิต และการประเมินคุณค่าทางพันธุกรรมของโคนมไทย ภายใต้แผนการผสมพันธุ์แบบยกระดับสายเลือด

46. การประเมินประสิทธิภาพการผลิตและพันธุกรรมโคนมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จ. สระแก้ว

47. การสร้างชุมชนฟาร์มโคนมปลอดโรคโดยใช้ระบบข้อมูลให้บริการสุขภาพสัตว์

48. การประเมินคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์เขตร้อนเพื่อการผลิตอาหารผสมครบส่วนสำหรับโคนมที่ให้นมปานกลางในประเทศไทย

49. ศักยภาพอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย

50. การผลิตอาหารรวมที่มีประสิทธิภาพจากชานอ้อยที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วและแนวทางการประเมินความต้องการโภชนะของโคนม

51. การพัฒนา dipstick colloidal dye ในการทดสอบทางด้านอิมมูนวิทยาในท้องที่สำหรับโรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวและแบคทีเรียในโคนม

52. การทบทวนเอกสารด้านสุขภาพเต้านมในโคนม

53. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เอื้อต่อการพัฒนาโคนม : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี

54. โครงสร้างระบบธุรกิจโคนม

55. บทบาทและศักยภาพของเกษตรกรชายและหญิงในการเลี้ยงโคนมในภาคเหนือต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรกร

56. การพัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์ อาหารข้น และอาหารผสมสำหรับโคนม

57. โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตโคนมและผลิตภัณฑ์นม

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Recent Posts