สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 58 เรื่อง

1. การเพิ่มผลิตภาพสีเขียวเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนในสหกรณ์โคนมในภาคกลางของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า

2. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ (ระยะที่ 2)

3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแอดวานซ์ไกลเคชั่นเอ็นโปรดักส์ อินซูลิน รีซีสแตนท์ และการเกิดสภาวะกีบอักเสบในโคนม ภายใต้สภาพการให้อาหารในประเทศไทย

4. รูปแบบการขุนโคนมเพศผู้เพื่อผลิตเนื้อคุณภาพสูงแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรบ้านป่าเว่อ และบ้านหญ้าคา จังหวัดร้อยเอ็ด

5. การจัดการเชิงระบบเพื่อผลิตเนื้อโคคุณภาพจากโคนมคัดทิ้ง

6. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ

7. โอกาสทางการตลาด: โคนมเพศผู้ และโคนมคัดทิ้งเพื่อทดแทนเนื้อโคขุนคุณภาพ

8. รูปแบบการดื้อต่อยาปฎิชีวนะและปัจจัยรุนแรงทางพันธุกรรมของเชื้อ Acronabacterium pyogenes ที่แยกได้จากเยื่อบุโพรงมดลูกที่อักเสบของโคนม

9. การคัดแยกเพศอสุจิของโคนมด้วยวิธี discontinuous PureSperm@ gradients

10. การบ่งชี้พันธุกรรมของความทนร้อนในโคนมลูกผสมซึ่งเลี้ยงในฟาร์มการค้าขนาดใหญ่ในประเทศไทย

11. ผลกระทบของฤดูกาลและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร่างกายต่ออัตราการผสมติดของแม่โคนมที่เลี้ยงในสภาพอากาศแบบร้อนชื้น

12. ผลของการใช้มันเส้นหมักยีสต์เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารข้น ต่อปริมาณ การกินได้ในช่างก่อนและหลังคลอด และปริมาณน้ำนมในโคนมพันธุ์ผสมโฮสไตฟรีเซี่ยน

13. การใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมในโรงเรือนระบบปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำสำหรับลดความเครียดจากความร้อนชื้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตน้ำนมและสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของแม่โคนมในฟาร์มขนาดใหญ่ภายใต้สภาพอากาศแบบร้อนชื้น

14. การศึกษาการนำเปลือกมันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงานในการผลิตอาหารหยาบหมัก สำหรับโคนมต่อปริมาณน้ำนม, องค์ประกอบน้ำนมและคุณภาพน้ำนม

15. การสังเคราะห์โอกาสการทำธุรกิจโคนม และความสามารถในการแข่งขันของไทยกับประเทศในลุ่มน้ำโขง (GMS)

16. ผลของระดับการเสริมแคลเซียมต่ออัตราการเกิดโรคท้องเสีย จำนวนจุลินทรีย์ในมูล ปริมาณการกินได้และค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของโภชนะของลูกโคนม

17. ปัญหาพลังงานขาดสมดุลในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนที่เลี้ยงในฟาร์มโคนมรายย่อยเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย

18. การศึกษานิเวศวิทยารูเมนและรูปแบบกระบวนการหมักของโคนมที่ได้รับเปลือกสับปะรด ร่วมกับฟางข้าวเป็นอาหารหยาบหลัก

19. การศึกษาสภาวะระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพิ่มขึ้นช้าหลังการตกไข่ในโคนมสาวลูกผสมไทย-โฮลสไตน์: สาเหตุเชิงลึก ผลกระทบต่อการตั้งท้องและการอยู่รอดของตัวอ่อนระยะต้น และความเป็นไปได้ในการลดผลกระทบด้วยการให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนโดยตรง ณ ร

20. บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมโคนมไทยกับการแข่งขันในอนาคตและการปรับตัวของเกษตรกร

21. การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเกิดโรคของโรคนีโอสปอโรซิสและโรคทอกโซพลาสโมซิสที่ทำให้เกิดอาการแท้งในโคนมในเขตภาคตะวันตก

22. การตอบสนองทางสรีรวิทยาของโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ต่อสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูงกับกลไกการควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตน้ำนม

23. การจัดตารางการขนส่งนมเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดถังพักนมต่ำที่สุด : กรณีศึกษาโรงงานผลิตนมขององค์การขนส่งเสริมกิจการโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.ส.ค.) จังหวัดขอนแก่น

24. การปรับตัวของเกษตรกรโคนมไทยภายใต้ภาวะการเปิดเสรีทางการค้ากับออสเตรเลีย

25. ฤทธิ์ของ insulin-like growth factor system ที่มีต่อการเคลื่อนของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซด์ ของโคนม

26. การศึกษาการทำงานของรังไข่หลังคลอดในแม่โคนมพันธุ์ไทยโฮลสไตน์

27. การศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านระบบสืบพันธุ์ของโคนมสาวลูกผสมขาวดำ: การเข้าสู่ระยะเจริญพันธุ์ วงจรการเป็นสัด ลักษณะแสดงออกทางคลินิก การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภายในรังไข่ และระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง

28. ผลของซีลีเนียม และไวตามินอี ต่อโรคเต้านมอักเสบในโคนม

29. ระบบการเลี้ยงโคนมด้วยแปลงหญ้าค้างปีสำหรับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

30. สถานะและผลกระทบของความไม่สมดุลของพลังงาน ภาวะความเป็นกรด ในกระเพาะรูเมน และการจัดการอาหาร ต่อสมรรถนะด้านระบบสืบพันธ์ในโคนม ในฟาร์มเกษตรกรรายย่อยในเมืองไทย

31. ผลของการใช้โพรพิลีนไกลคอลต่อภาวะพลังงานขาดสมดุลและองค์ประกอบของน้ำนมของโคนม
32.

    1. a.

    2. ผลของความเครียดเนื่องจากความร้อนกับการดัดแปลงโรงเรือนต่อระบบสืบพันธุ์ของโคนม 2. ผลของความเครียดเนื่องจากความร้อนกับการดัดแปลงโรงเรือนแบบควบคุมอุณหภูมิต่อระบบสืบพันธุ์ของโคนม

33.

34. ผลของความเครียดจากความร้อน-ความชื้นต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์และการให้น้ำนมของแม่โคนมเลี้ยงในเขตร้อนชื้น

35. การเลี้ยงโคนมและการใช้เครื่องจักรในระบบการให้อาหารแบบผสมรวม TMR

36. การศึกษาการแปรรูปยอดอ้อยในการเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคนม

37. อณูระบาดวิทยาของเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Streptococci จากสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดเต้านมอักเสบในโคนม

38. กลไกการควบคุมการหลั่งน้ำนมระหว่างระยะการให้นมในโคนมลูกผสม Holstein : บทบาทของ growth hormone

39. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาของตับในโคนมระยะหลังคลอด

40. ผลกระทบของข้อตกลงองค์การการค้าโลกต่อเกษตรกรโคนมไทย

41. โครงการวิจัย เรื่อง การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการเลี้ยงโคนมไปประยุกต์ใช้ในต่างบริบท ระยะที่ 2

42. ระบบการจัดการพืชอาหารสัตว์ที่ยั่งยืนสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

43. การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงโคนมไปประยุกต์ใช้ในต่างบริบท

44. การศึกษาและแก้ไขปัญหาการผสมติดยากและการสูญเสียคัพภะระยะต้นในโคนม

45. ระบบการผลิต และการประเมินคุณค่าทางพันธุกรรมของโคนมไทย ภายใต้แผนการผสมพันธุ์แบบยกระดับสายเลือด

46. การประเมินประสิทธิภาพการผลิตและพันธุกรรมโคนมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จ. สระแก้ว

47. การสร้างชุมชนฟาร์มโคนมปลอดโรคโดยใช้ระบบข้อมูลให้บริการสุขภาพสัตว์

48. การประเมินคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์เขตร้อนเพื่อการผลิตอาหารผสมครบส่วนสำหรับโคนมที่ให้นมปานกลางในประเทศไทย

49. ศักยภาพอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย

50. การผลิตอาหารรวมที่มีประสิทธิภาพจากชานอ้อยที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วและแนวทางการประเมินความต้องการโภชนะของโคนม

Recent Posts