สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 254 เรื่อง

1. การจำแนกและศึกษาเชื้อไวรัสกำจัดแบคทีเรียซัลโมเนลลา (ซัลโมเนลลาฟาจ) ที่พบในฟาร์มโคนมประเทศไทย

2. การใช้เทคโนโลยีในการจัดระดับโภชนาในอาหารโคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

3. การศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะโครโมโซมกับอัตราการผสมติดยากในโคนม

4. มาตรการการป้องกันและกำจัดโรคเต้านมอักเสบในโคนม

5. ความสัมพันธ์ของระดับวิตามินเอกับอัตราการผสมพันธุ์ติดในโคนม

6. การศึกษาปัญหาของวิตามินเอ เบตาคาโรตีน วิตามินอี บี 1 และบี 2 ที่เกี่ยวข้องกับการผสมติดยากในโคนม

7. การศึกษาการเคลื่อนย้ายลูกอ่อนในแม่โคนมและแกะ(โครงการย่อยที่ 3) (3) ศึกษาการถ่ายฝากคัพภะโดยวิธีนิรศัลยกรรมในแม่โคนม

8. การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการผสมติดยากในโค โครงการย่อยที่ 1.13 ศึกษาปัญหาโรคมดลูกอักเสบต่อการผสมยากในโคนม

9. การศึกษาการเคลื่อนย้ายลูกอ่อนในแม่โคนมและแกะ (2) การศึกษาการเพาะเลี้ยงและการเก็บรักษาลูกอ่อนระยะต่าง ๆ กัน

10. การศึกษาระดับของทองแดง สังกะสี และซีลีเนียม ในเซรุ่มของโคนม พืชอาหาร อาหารข้น และดินที่มวกเหล็ก

11. การศึกษาปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการทำฟาร์มโคนม บริเวณหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

12. การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของโคนมเพศผู้ลูกผสมโฮลสไตน์ ฟรีเซียนที่ขุนตั้งแต่อายุ 2 เดือน จนสิ้นสุดที่อายุ 12 เดือน ด้วยอาหารข้น ในปริมาณที่ต่างกัน

13. ผลผลิตและคุณภาพของหญ้าและถั่ว ที่เลือกสรรแล้ว ภายใต้สภาพของฟาร์มเลี้ยงโคนมเกษตรกร

14. การศึกษาเปอร์เซนต์ไขมันและความถ่วงจำเพาะของน้ำนม จากแม่โคนมที่เลี้ยงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

15. การพัฒนาซอฟแวร์เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพการผลิตในเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย

16. การเจริญเติบโตของลูกโคนมเพศผู้ ที่นำมาขุนเพื่อการค้า หลังจากหย่านมที่อายุต่างกัน

17. การประกอบสูตรอาหารสำหรับโคนม 1. ศึกษาระดับโปรตีนที่ไม่ย่อยสลายในรูเมนต่อผลผลิตน้ำนม

18. การศึกษาลักษณะและอัตราการเจริญเติบโตของลูกโคผสมโคนม-โคเนื้อ โดยใช้เปลือกสับปะรดเป็นอาหารหยาบ

19. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มผลผลิตน้ำนม ของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมในกรุงเทพมหานคร

20. อุบัติการณ์ของโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการของสหกรณ์โคนมหนองโพ

21. อุบัติการเกิดมดลูกอักเสบในโคนม 30 วันหลังคลอดเนื่องจากเชื้อชนิดแบคทีเรียและผลตอบสนองต่อยาต้านจุลชีพ

22. การศึกษาการขุนลูกโคนมวัยอ่อนด้วยน้ำนมทดแทน และน้ำนมทดแทนร่วมกับอาหารข้น

23. การศึกษาต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบของฟาร์มโคนมแบบอุตสาหกรรม

24. สภาวะการพัฒนาการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทย : แนวทางการวิจัยและพัฒนาในอนาคต

25. ผลของการใช้อาหารผสมสำเร็จรูป (TMR) 14เปอร์เซนต์ โปรตีนที่มีต่อปริมาณการกินได้และการย่อยได้ของโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน

26. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอะฟลาทอกซิน บี1 ในอาหารโคนมและปริมาณอะฟลาทอกซิน เอ็ม1 ในน้ำนม

27. การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาบางประการของโคนมพันธุ์แท้ โฮลส์ไตนฟรีเชี่ยนในระยะก่อนคลอด หลังคลอดที่เลี้ยงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

28. การประกอบสูตรอาหารสำหรับโคนม 2. ศึกษาระดับของคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยสลายได้ง่าย

29. กลยุทธ์การให้อาหารโคนมต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนม

30. การเสริมพลังงานในรูปกากน้ำตาลเหลวแก่แม่โคนมในช่วงปลาย ระยะการให้นมที่ได้รับฟางข้าวและอาหารข้นต่างระดับโปรตีนในช่วงฤดูแล้ง

31. ประสิทธิภาพและจลนศาสตร์การขับยาออกทางน้ำนมของยาสอดเข้าเต้านม ampicillin และ cloxacillin ในโคนมเต้านมอักเสบ

32. บทบาท ประสิทธิภาพ และการฝึกอบรมเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนมชายหญิงในภาคเหนือ

33. เศรษฐกิจ สังคมและระบบการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือ

34. การศึกษาต้นทุนการผลิตหญ้าเปรียบเทียบกับการซื้อฟางของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ

35. การนำใช้มันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งอาหารข้นในการผลิตเนื้อคุณภาพดีจากลูกโคนมเพศผู้

36. การศึกษาสมรรถภาพการใช้ผลผลิตของโคนมพันธุ์ผสมซาฮิวาล-ฟรีเซี่ยน ในสภาพการเลี้ยงที่จังหวัดมหาสารคาม

37. การปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของโคนมหลังคลอดลูก โดยกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อต้านฮอร์โมนแอนโดรสทีนไดโอนและเทสทอสเตอร์ไรน

38. ผลตอบแทนที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ตามแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) ของเกษตรกรในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

39. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบของเกษตรกรรายย่อย ในกรณีศึกษาสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด

40. ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารที่ใช้เลี้ยงโคนม กับผลผลิตและสุขภาพของโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน

41. การศึกษาโรคมะเร็งเลือดขาวในโคนมโดยวิธีไซโตเคมี

42. การใช้ใบกระถินเทพาเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารโคนม

43. ฟาร์มโคนมกับสิ่งแวดล้อม : เนื้อเรื่องย่อสำหรับผู้บริหาร

44. การพัฒนาระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมสำหรับฟาร์มโคนมรายย่อยในภาคกลาง

45. การศึกษาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์โคนม จังหวัดสกลนคร

46. บทบาทและความรู้ด้านการผลิตโคนมของสตรีเกษตรในจังหวัดขอนแก่น

47. ระดับฮอร์โมนและภาวะเจริญพันธุ์ในโคนมพันธุ์ผสม : สเตียรอยด์และธัยรอยด์ฮอร์โมน ระหว่างวงจรการเป็นสัดก่อนและหลังการผสมเทียม

48. ธัยรอยด์ฮอร์โมนและภาวะเจริญพันธุ์ในโคนมพันธุ์ผสม

49. ฟาร์มโคนมกับสิ่งแวดล้อม

50. การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคนิค สำหรับการเลี้ยงโคเนื้อและโคนม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

Recent Posts