สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

จำนวน 12 เรื่อง

1. ความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทย: ความต้องการพลังงานของโครีดนม

2. ความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทย: ความต้องการโปรตีนและพลังงานเพื่อการเจริญเติบโตของโคนมทดแทนฝูง

3. ความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทย: การศึกษาการย่อยได้และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของวัตถุดิบอาหารโคนม

4. ความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทย: ความต้องการโปรตีนและพลังงานในระดับฟาร์มโคนม

5. กลยุทธ์การจัดการอาหารหยาบเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการผลิตโคนมจังหวัดสกลนครอย่างยั่งยืน

6. ฟาร์มโคนมต้นแบบเพื่อการใช้พลังงานทางเลือกต้นทุนต่ำ

7. การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของทางใบปาล์มน้ำมันอัดเม็ดคุณภาพสูงเพื่อใช้เป็นอาหารโคนม

8. การจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารโคนมในประเทศไทย

9. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหารและลดต้นทุนค่าอาหารโคนมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพน้ำนมโคของสหกรณ์เครือข่ายศูนย์ข้อมูลโคนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

10. การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้

11. การพัฒนาการป้องกันและการรักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนมจากเชื้อสตาฟฟิลโลคอคคัส ออเรียส

12. โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตน้ำเชื้อโคนมแยกเพศเพื่อใช้ในการผสมเทียม

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Recent Posts