กรมปศุสัตว์

จำนวน 97 เรื่อง

1. วัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์สำหรับโคเนื้อ-โคนม

2. สภาพการเลี้ยงโคนมและการให้อาหารโคนมของเกษตรกร

3. สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของโคนมทีเอฟ โคนมทีเอ็มแซด และโคฟรีบราห์

4. การประเมินรูปร่างโคนม

5. บทบาทการจัดการด้านอาหารโคนมของสตรีในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

6. การให้อาหารข้นแก่โคนม

7. สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลักษณะการให้นมในโคนม

8. Y2K-IMF-TMR กับโคนม

9. สภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพร

10. งานวิจัยพืชอาหารสัตว์กับการพัฒนาโคนมไทย

11. การจัดการอาหารโคนมเพศเมียระยะหลังคลอดถึงตั้งท้อง

12. การทดสอบการใช้หญ้าเนเปียร์หมักเลี้ยงแม่โครีดนมในฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายย่อย

13. ปลูกกระถินร่วมกับหญ้าแก้ปัญหาการขาดโปรตีนในโคนม

14. การใช้เทคโนโลยีในการจัดระดับโภชนะในอาหารโคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

15. การเลี้ยงโคนม

16. คุณภาพน้ำนมดิบของฟาร์มโคนมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ปี 2544-2546

17. เทคนิคการเลี้ยงโคนมทดแทน

18. การใช้ถั่วคาวาลเคดแห้งเป็นอาหารหยาบเลี้ยงโคนม

19. ศึกษาอุบัติการณ์โรค Trypanosoma evansi ในโคนมจังหวัดชลบุรี ปี 2549

20. การพัฒนาการผลิตแร่ธาตุก้อนในเชิงพาณิชย์สำหรับเลี้ยงโคนม

21. การสำรวจสภาพการเลี้ยงโคนมตามโครงการฟื้นฟูเกษตรกรหลังพายุเกย์ของจังหวัดชุมพร

22. การตอบสนองทางสรีรวิทยาการทนร้อนในระดับโมเลกุลของโคนมพันธุ์ซาฮิวาลโคนม

23. การจัดทำทุ่งหญ้าเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมในประเทศไทย

24. การสำรวจสภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

25. สมการการเจริญเติบโตของน้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ของโคนมไทยฟรีเชียนในสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง

26. การใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด จังหวัดชลบุรี

27. การสร้างมูลค่าเพิ่มในโคนมสาวตั้งท้องสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย

28. Gene BoLA-DRB3 ต่อความต้านทานโรคไข้เห็บในโคนมพันธุ์ซาฮิวาล โคนมลูกผสม

29. อุณหภูมิน้ำดื่มที่มีผลต่อความเครียดและการให้ผลผลิตน้ำนมของโคนมในช่วงฤดูร้อน

30. รายงานเบื้องต้นสภาพการจัดการด้านอาหารโคเนื้อและโคนมของเกษตรกรในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ-1

31. รายงานเบื้องต้นสภาพการจัดการด้านอาหารโคเนื้อและโคนมของเกษตรกรในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคกลาง

32. กราฟทางพันธุกรรมและความคงทนของการให้นม ในโคนมไทยฟรีเชี่ยน

33. รายงานเบื้องต้นสภาพการจัดการด้านอาหารโคเนื้อและโคนมของเกษตรกรในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ-2

34. โครงการศึกษาการใช้น้ำนมหมักจุลินทรีย์ในฟาร์มโคนมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบของฟาร์มในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

35. การจัดการพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ภาคกลาง

36. การประเมินความหลากหลายของลายพิมพ์พันธุกรรมในโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทิลไลท์

37. ความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทย: ความต้องการโปรตีนและพลังงานเพื่อการเจริญเติบโตของโคนมทดแทนฝูง

38. ความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทย: การศึกษาการย่อยได้และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของวัตถุดิบอาหารโคนม

39. เปรียบเทียบผลผลิตน้ำนมและผลตอบแทนของการเลี้ยงโคนมทีเอฟ โคนมทีเอ็มแซด และโคฟรีบราห์

40. การใช้ถั่วไมยราเป็นอาหารโคนม (2) การใช้ถั่วไมยราเป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารโคนม

41. ผลตอบแทนจากกระบวนการให้อาหารที่แตกต่างกันในการขุนลูกโคนมเพศผู้

42. การศึกษาผลการตรวจมาตรฐานฟาร์มโคนมจังหวัดชลบุรี

43. ดัชนีการคัดเลือกลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจในโคนมลูกผสม

44. การใช้หญ้างวงช้างในการรักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนม

45. ความสัมพันธ์ของค่า Somatic Cell Count กับปริมาณน้ำนม ในโคนมลูกผสมไทย-โฮลสไตน์

46. การเลี้ยงโคนมไทยฟรีเชียน

47. การใช้หญ้าแพงโกล่าแห้งเลี้ยงโคนมในฟาร์มเกษตรกรจังหวัดชัยนาท

48. เทคนิคการให้อาหารโคนม

49. การศึกษาการเลี้ยงดูลูกโคนมอย่างดีต่อผลผลิตน้ำนมเมื่อเป็นแม่โคนมท้องแรกในฟาร์มเกษตรกร

50. อิทธิพลของยีนหลัก DGAT1 ต่อผลผลิตและคุณภาพน้ำนม ในโคนมลูกผสมไทย – โฮลสไตน์

Recent Posts