สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 41 เรื่อง

1. เปรียบเทียบประสิทธิภาพว่านน้ำและขมิ้นชันในการป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันทอง;A Comparision Efficiency of Sweet Flag (Acorus calamus L.) and Tumeric (Curcuma longa Linn.) for Control Oriental Fruit Fly (Dacus dorsalis Hendel)

2. การขยายพันธุ์ขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) ในสภาพปลอดเชื้อ;Micropropagation of Curcuma longa Linn.

3. การศึกษาปริมาณน้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นชัน โดยใช้วิธีการสกัดด้วยน้ำมัน;A Study of the Quantity of Essential Oil in Curcumu Longa Linn by Oil Extraction Technique

4. การตรวจสอบคุณภาพ ขมิ้นชัน ว่านชักมดลูก และว่านมหาเมฆโดยการหาปริมาณจุลินทรีย์ ความช้น ความเถ้า;An analysis of quality of curcuma longa linn., curcuma xathorrhiza roxb. and aeruhinosa roxb. based on quantity of microorganisn,damp and ash

5. รายงานผลการวิจัยเรื่อง สภาวะและวิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรขมิ้นชัน;Appropriate Condition and Methods for the Propagation of Curcuma Longa Linn

6. การศึกษาผลของสารสกัดจากใบพลูใบฝรั่งและหัวขมิ้นชันต่อการยับยั้ง Escherichia coli;A Study on the Efficiency of Piper betle Linn., Curcuma longa Linn. and Psidium guajava Linn. on Inhibition of Escherichia coll

7. ผลของการเสริมขมิ้นชันในอาหารสุกรเล็ก;Effect of turmeric (Curcuma longa Linn.) supplementation in starter – growing pig’s diets

8. ผลของสมุนไพรขมิ้นชันต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ;Influence of Kaminchan Medicinal Plant on the Germination of Tomato Seeds

9. เปรียบเทียบการเจริญเติบโต อัตรารอดตายและอัตราการแลกเนื้อของกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมบอระเพ็ดและขมิ้นชัน;A Comparative of the Growth, Survival and Feed Conversion Rate in Giant Tiger Prawn (Penaeus monodon Fabricius) with two differrent feedings Tino

10. การวิเคาระห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของขมิ้นชันในตำบลลานข่อย อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง โดยใช้เทคนิค Randomly Amplified Polymorphic DNA-Polymerase Chain Reaction (RAPD-PCR)

11. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นขมิ้นชัน;Development of Dusting Powder from Turmeric.

12. วิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตขมิ้นชัน ในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง;Economic Production Analysis of Curcuma in Papayorm District, Patthalung Province.

13. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำขมิ้นชันมาใช้ประโยชน์ในอาหารสัตว์;A study on potential of using curcuma in animal feed

14. รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุ์กรรมของขมิ้นชันในตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยใช้เทคนิค Randomly amplified polymorphic DNA- polymerase chain reaction (RAPD-PCR);Analysis on genetic variation of curcuma longa linn. in La

15. โครงการผลของสารต้านอนุมูลอิสระต่อการตายแบบอะพอพโทสิสของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ถูกกระตุ้นโดยขมิ้น;Antioxidant effect on HL-60 cell apoptosis induced by curcumin

16. การผลิต curcuminoids จากการเพาะเลี้ยงแคลลัสขมิ้นชัน ;Production of curcuminoids from callus culture of turmeric (curcuma longa linn.)

17. การใช้ขมิ้นชันในสูตรอาหารที่มีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต สุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางจุลกายวิภาคของลำไส้สุกร : รายงานผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้;รายงานผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่องการใช้ขมิ้นชันในสูตรอาหารที่มีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต สุขภาพ และก

18. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการยอมรับของแพทย์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ต่อสรรพคุณและรูปแบบการพัฒนายาสมุนไพรขมิ้นชัน ;การศึกษาการยอมรับของแพทย์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ต่อสรรพคุณและรูปแบบการพัฒนายาสมุนไพรขมิ้นชัน;An acceptance of physicians at Srinagarind hospi

19. รายงานการวิจัยโครงการเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่างเรื่องการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรไทยเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง : ขมิ้นชัน;Development of sustainable Thai herbal production for farmer in lower northern part of Thailand : t

20. รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาฤทธิ์ด้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดขมิ้นอ้อยและพลู;Study of antimutagenicity from curcuma zedoaria and piper betal

21. รายงานผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อรา Aspergillus สายพันธุ์สร้าง Aflatoxin ในขมิ้นชันและขิง;Development of test kit to analyse the contamination of aspergillus produce aflatoxin in curcumin and ginger

22. ความเป็นไปได้ในการแปรรูปขมิ้นชันเป็นขมิ้นผงและสารสกัดในตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง;The possibility of powder and ethanol extract processing from Curcuma longa Linn. in Papayorm Distric, Phatthalung Province.

23. เปรียบเทียบผลการใช้สารสกัดจากขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต สุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางจุลกายวิภาคของลำไส้ไก่เนื้อ;A comparative study on the effects of crude extract from curcuma longa and andrographis paniculata on growth performa

24. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลการเสริมสารสกัดหยาบจากขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn) ในอาหารไก่กระทงที่มีต่อการเติบโต ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อผลการเสริมสารสกัดหยาบจากขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn) ในอาหารไก่กระทงที่มีต่อการเติบโต ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อ;Effects o

25. การพัฒนาผลิตภัณฑจากขมิ้นเพื่อวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านแก่งประลอม อำเภอ ไทร โยค จังหวัด กาญจนบุรี;Product development from turmeric to wikipedia cooperative housing community kaeng Lom Pra Sai Yok district, Kanchanaburi province

26. ผลของการทดลองใช้ก๊อตขมิ้นในการรักษาแผลที่เท้าของผู้สูงอายุในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

27. การศึกษาสภาวะการเก็บขมิ้นชันที่เหมาะสมเพื่อผลิตยาสมุนไพรแก่โรงพยาบาลเขาคิชฌกุฏ;Study of appropriate condition for storage of turmeric in Khao kitchakut hospital.

28. พัฒนากระบวนการย้อมเส้นไหมจากครั่งและขมิ้นชัน;Development of Silk Dying with Laccifer lacca Kerr. And Curcuma Longa Linn.

29. รายงานการวิจัยประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคของผลิตภัณฑ์สบู่เหลวชีวภาพจากพืชสมุนไพร 3 ชนิด สะระแหน่ บัวบก และขมิ้นชัน;Effectiveness of bio liquid soap with herbal extracts of three species, Metha cordifolia, Centella asiatica and curcuma longa in pa

30. รายงานการวิจัยการพัฒนาเม็ดอมระงับกลิ่นปากจากน้ำมันหอมระเหยของพืชวงศ์ขิง: ข่า ขมิ้น และกระชาย;Development of lozenges for inhibiting halitosis from essential oil Zingiberaceae: Alpinia galanga (L.) Willd, Curcuma longa L., Boesenbergia pandurata (Roxb.) Sc

31. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ข้อกำหนดทางเภสัชเวทของขมิ้นต้น;Phramacognostic specification of mahonis siamensis takeda ex.craib

32. การพัฒนาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพ ของแป้งฝุ่นที่ประกอบด้วยผงขมิ้นและเคอร์คิวมิน ที่กักเก็บในอนุภาคพอลิเมอร์ระดับนาโน;Development and Comparison of Bioactivity and Efficiency of Powder Containing Tumeric Extract and Curcumin Loaded Polymer

33. รายงานวิจัยผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนขมิ้นชัน;Product noodle from tumaric

34. การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรขิง ข่า ไพล และขมิ้นชันประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนระดับวิสาหกิจชุมชน

35. การผลิตและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเครื่องปรุงขมิ้นทอดปลา;Production and quality change of Curry Paste for Fried Fish

36. การยับยั้งเชื้อแบคที่เรียของสารเคลือบวัสดุผสม ขมิ้นชัน/ ซีลีเนียม / ไทเทเนียมไดออกไซด์บนผ้าพันแผล;The Bactericidal coating of modified turmeric / selenium / tio composites onto Gauze pad

37. รายงานวิจัยเรื่องการสร้างความมั่นคงของครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมชองชุมชน บ้านน้อยคีรี ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

38. การปกป้องระบบประสาทของสารสกัดขมิ้นชันสายพันธุ์ภาคตะวันออกของประเทศไทยในแบบจำลอง โรคสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมองสัตว์ทดลอง

39. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตขมิ้นชันผงโดยวิธีสเปรย์ดรายเปรียบเทียบกับ วิธีอบแห้งแบบลมร้อน

40. การพัฒนาแป้งฝุ่นเท้ายายม่อมที่เติมผงสีจากกระเจี๊ยบแดงและขมิ้นชัน

41. การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารเคลือบวัสดุผสม ขมิ้นชัน/ซีลีเนียม/ไทเทเนียมไดออกไซด์บนผ้าพันแผล

ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Recent Posts