สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 14 เรื่อง

1. การตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมินในยาสมุนไพรขมิ้นชันแบบรู้ผลเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี

2. ผลของสารสกัดจากขมิ้นชันในการป้องกันการเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด atrial fibrillation หลังการผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ

3. การใช้สารสกัดหยาบจากขมิ้นชันในไก่ไข่

4. การพัฒนาสมการสำหรับหาปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันแบบรวดเร็วโดยการประยุกต์ใช้แสงย่านใกล้อินฟราเรด

5. การศึกษากลไกของเคอร์คิวมินจากขมิ้นชันต่อการยับยั้งการทำงานของโปรตีนวิล์มทูเมอร์วันในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด K562

6. การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของขมิ้นชันในผู้ป่วยกระเพาะอาหารอักเสบ เนื่องจากการติดเชื้อ Helicobacter pylori

7. ผลของขมิ้นชันในการเป็นสารต้านการอักเสบ สารต้านการติดเชื้อในหนูที่มีการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร และสารต้านมะเร็งในหนูนูดไมส์ที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งตับ

8. การพัฒนาใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด ย่านพาโหม และขมิ้นชันในการป้องกันและรักษาโรคไข้หวัดนก

9. การพัฒนาแคปซูลระดับนาโนที่บรรจุน้ำมันขมิ้นชันเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

10. ผลของเคอร์คิวมินอยด์จากขมิ้นชันต่อการทำงานโปรโมเตอร์ของยีนเอ็มดีอาร์1 และการแสดงออกของยีนเอ็มดีอาร์1/พี-กลัยโคโปรตีนในเซลล์มะเร็งเต้านมของมนุษย์และเซลล์มะเร็งเต้านมจากผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัดของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ของประเทศไทย

11. การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยโพลีเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว

12. การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและสาร Curcuminoid จากขมิ้นชันในไก่เนื้อ

13. การพัฒนายาจากขมิ้นเพื่อรักษาข้ออักเสบรูมาทอยด์: การศึกษาทางพรีคลินิก

14. การพัฒนาการใช้สมุนไพรขมิ้นชันและการใช้ร่วมกับสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นวัตถุดิบเติมในอาหารสัตว์ สำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่กระทง

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Recent Posts