สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 16 เรื่อง

1. การประเมินคุณค่าและจัดกลุ่มเชื้อพันธุ์ขมิ้น

2. การศึกษาฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียจากผู้ป่วยของสารน้ำมันขมิ้น (Turmeric oil) และเคอร์คิวมิน (Curcumin) ซึ่งสกัดได้จากขมิ้นชัน (Curcuma longa, Linn., Zingiberaceae)

3. โครโมโซมแถบสีซีและแถบสีจีของหอยวงศ์หอยนกขมิ้นของประเทศไทย ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

4. การวิจัยและพัฒนาน้ำมันขมิ้นที่สกัดจากขมิ้นชัน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์

5. การศึกษาฤทธิ์การต้านเชื้อราแบคทีเรียจากผู้ป่วยของสารน้ำมันขมิ้น [Turmeric oil] และเคอร์คิวมิน [Curcumin] ซึ่งสกัดได้จากขมิ้นชัน [Curcuma Longa, Linn., Zingiberaceae]

6. การพัฒนายาจากขมิ้นเพื่อรักษาข้ออักเสบรูมาทอยด์ : การศึกษาทางพรีคลินิก

7. เพลงเรื่องสารถี : กรณีศึกษาทางบ้านขมิ้นและทางวัดกัลยาณมิตาวาส

8. การปรับเปลี่ยนการทำงานของพี-ไกลโคโปรตีน ในเซลล์เพาะเลี้ยง Caco-2 โดยสารสกัดจากพืชในสกุลขมิ้น

9. ความเป็นไปได้ในการแปรรูปขมิ้นชันเป็นขมิ้นผงและสารสกัดในตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

10. การใช้เทคนิคทางโครมาโทกราฟี เพื่อช่วยในการจำแนกชนิดของพืชในตระกูลขมิ้น

11. ฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยจากขมิ้น ในการยับยั้งกระบวนการออกซิเดชันของ Plasma lipids และ LDL (Low Density Lipoprotein)

12. ผลของน้ำมันขมิ้น และตะไคร้ต่อคุณภาพและการยืดอายุของหอยแมลงภู่ ภายใต้การบรรจุดัดแปลงบรรยากาศ

13. การศึกษาการนำสารสกัดจากขมิ้นและไคโตซานมาใช้เป็นสารตกแต่งสำเร็จสำหรับสิ่งทอ

14. การประเมินกิจกรรมการกระตุ้นการงอกและการปกป้องแขนงประสาทของ สารสกัดหยาบจากเชื้อเอนโดไฟติกไมโครไบสปอราที่แยกจากขมิ้นและ ตาแหน่งอนุกรมวิธานของเชื้อนั้น

15. การพัฒนาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพ ของแป้งฝุ่นที่ประกอบด้วยผงขมิ้นและเคอร์คิวมิน ที่กักเก็บในอนุภาคพอลิเมอร์ระดับนาโน

16. การทดสอบตลาดและการบริหารหน้าที่ธุรกิจเพื่อนำเครื่องปรุง จากเครื่องเทศและสมุนไพรไทยใหม่เข้าสู่ตลาด: กรณีศึกษา กระชาย (นครปฐม) ขมิ้น (ตาก) พริก (สุพรรณบุรี) พริกไทย (จันทบุรี)

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts