กรมวิชาการเกษตร

จำนวน 9 เรื่อง

1. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขมิ้นอย่างยั่งยืน

2. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชที่มีศักยภาพในภาคใต้ตอนล่าง

3. โครงการวิจัยการผลิตขมิ้นชันที่มีคุณภาพ

4. โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าขมิ้นชันด้วยนาโนเทคโนโลยี

5. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขมิ้นชันและไพลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

6. การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าขมิ้นชันด้วยนาโนเทคโนโลยี

7. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขมิ้นชันอย่างยั่งยืน

8. การควบคุมโรคผลเน่าของส้มโดยใช้น้ำส้มควันไม้และสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิด

9. โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืช

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts