สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 38 เรื่อง

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประเทศไทย

2. การประมาณการผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/เมล็ดพันธุ์ และ เกษตรผสมผสาน กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

3. การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวโพดหวานคุณภาพ

4. การพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดหวานในพื้นที่ฟาร์มขนาดเล็กให้เป็น Smart Farmers

5. การใช้ prebiotics (จากซังข้าวโพดและเห็ด Cordyceps militaris) และโปรไบโอติกเป็นกลยุทธ์ ทางเลือกสําหรับยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปลานิล, Oreochromis niloticus

6. แนวทางการจัดการโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก สปป.ลาว สู่อุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไทย

7. การเจริญของเชื้อการผลิตอะฟลาท๊อกซิน และการลดการเป็นพิษของอะฟลาท๊อกซินในเศษข้าวโพดหมักหลังจากเติมกรดอินทรีย์

8. การศึกษาการระบาดของแมลงศัตรูพืชและโรคพืชของข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพด: การศึกษาโดยการสร้างแบบจำลอง

9. มาตรฐานระบบผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน

10. การจัดการโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

11. การศึกษาวัฏจักรไนโตรเจนและค่าการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซค์จากดินในการเกษตร: กรณีศึกษาข้าวโพด

12. การศึกษามาตรการสร้างแรงจูงใจเพื่อลดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ลาดชัน กรณีศึกษา จังหวัดน่าน

13. การศึกษาเชิงการทดลองของการผลิตแก๊สจากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นของเศษวัสดุจากข้าวโพด

14. ความเกี่ยวข้องของฮีตช็อคโปรตีนยีนและความทนต่อสภาวะเครียดในด้วงงวงข้าวโพด Sitophilus zeamais

15. วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวโพดแบบครบวงจร ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

16. การสัมมนาวิชาการ”สถานการณ์และแนวโน้มการผลิตข้าวโพดไทยกับความมั่นคงด้านอาหารสัตว์”

17. ห้าทศวรรษของการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยและการก้าวต่อไปเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

18. ศักยภาพของเศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดไทยภายใต้ความเป็นพลวัตรของอนาคตอาหารสัตว์และพลังงาน

19. การทดสอบและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

20. ต้นแบบความร่วมมือเชิงพื้นที่เพื่อสร้างการเรียนรู้ของเกษตรกรในการตัดสินใจทางการเกษตร กรณีตัวอย่างการปลูกข้าวโพดแบบลดต้นทุน อำเภอนครไทย

21. สินค้าเกษตรข้ามพรมแดน : ศึกษากรณีข้าวโพดข้ามพรมแดนที่เชียงของ – ห้วยทราย

22. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระบบเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเสื่ยงของการปลูกข้าวโพดบนพื้นที่ลาดชันของจังหวัดน่านและจังหวัดพะเยา

23. การพัฒนาและขยายผลระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิดเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือตอนบน

24. ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิดเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดพะเยา

25. ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อการผลิต ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพดของประเทศไทย

26. การพัฒนาทางเลือกระบบเกษตรที่เหมาะสมเพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพดบนพื้นที่ลาดชันโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมของจังหวัดน่าน

27. ผลของไคโตซานต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาซึ่งเกี่ยวข้องกับศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวโพดในสภาพน้ำขังชั่วคราว

28. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ในระดับโมเลกุลของสายพันธุ์เชื้อราสนิมข้าวโพดในประเทศไทย

29. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ในระดับโมเลกุลของสายพันธุ์เชื้อราสนิมข้าวโพดในประเทศไทย

30. ผลของกระบวนการเอกซ์ทรูชั่นต่อการใช้ประโยชน์ได้ของแป้งในข้าวโพด (การเข้าย่อยของเอนไซม์ เจลาติไนซ์ รีโทรแกรเดชั่น แป้งที่ต้านทานการย่อย และสารประกอบเชิงซ้อนแอมิโลสและไขมัน) และระดับของการใช้ประโยชน์ได้ของแป้งและรูปแบบอาหารต่อพล

31. การพัฒนาระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการทำนาปรังในฤดูแล้งในจังหวัดพิษณุโลก

32. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดสองประชากร โดยวิธีการคัดเลือกซ้ำสลับแบบประยุกต์

33. ระบบสนับสนุนการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับการผลิตข้าวโพด ระยะที่ 3

34. การผลิตและใช้ข้าวโพดหมักคุณภาพดีในสูตรอาหารผสมครบส่วนและความต้องการโภชนะของโคให้นมสูง

35. การศึกษาความต้านทานต่ออาทราซีนในข้าวโพด

36. การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับการผลิตข้าวโพด

37. การพัฒนากระบวนการปรับสภาพด้วยสารละลายเอททานอลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากรด/ด่าง เพื่อเปลี่ยนผักตบชวาและต้นข้าวโพดให้เป็นน้ำตาลในกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี่

38. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวโพดหวานสำหรับฟาร์มขนาดเล็กให้เป็น Smart farmers

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Recent Posts