สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 284 เรื่อง

1. การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนของข้าวโพดข้าวเหนียวโดยใช้เทคนิคการกลายพันธุ์ร่วมกับการใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือก

2. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง อุตสาหกรรมข้าวโพดในทศวรรษหน้า

3. รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิจัย ข้าวโพด พ.ศ. 2515 – 2520กองทะเบียนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

4. แมลงศัตรูข้าวโพดของประเทศไทย

5. โครงการวิจัยป้องกันกำจัดสารพิษแอฟลาทอกซินในข้าวโพด

6. ผลของการตัดยอดข้าวโพดที่มีต่อผลผลิต (เมล็ด) และส่วนที่ใช้เป็นอาหารสัตว์

7. อุตสาหกรรมข้าวโพดฝักอ่อนคณะทำงานข้าวโพดอุตสาหกรรม คณะอนุกรรมการประสานงานวิจัยและพัฒนาพืชผัก สภาวิจัยแห่งชาติ

8. ผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องจากนโยบายการค้าข้าวโพดของไทย

9. ภาวะการผลิตข้าวโพดของกสิกรบางท้องที่ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2518-2519

10. บทบาทความสำคัญของการขนส่งและกลไกการประกอบอื่น ๆ ทางตลาดซึ่งจำเป็นแก่การเพิ่มผลผลิตคุณภาพและราคาข้าวและข้าวโพดของประเทศไทย

11. การศึกษาความเป็นได้ในการจำแนกพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดด้วยคอมพิวเตอร์จากข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากร

12. ผลของการตัดยอดข้าวโพดที่มีต่อผลผลิต [เมล็ด] และส่วนที่ใช้เป็นอาหารสัตว์

13. อิทธิพลของการลดความชื้นและสภาพการเก็บรักษาต่อความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

14. บทคัดย่องานวิจัยข้าวโพดฝักอ่อน

15. ศึกษาอัตราปุ๋ยไนโตรเจนและอัตราประชากรที่เหมาะสม ในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนรังสิต 1

16. การลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ด้วยรังสีอินฟราเรด

17. การเคลื่อนไหวของราคาข้าวโพด ระหว่างปี พ.ศ.2524-2529

18. การทดสอบและประเมินผลเครื่องกะเทาะข้าวโพด

19. ผลของการคลุมดินที่มีต่ออุณหภูมิดิน ความชื้นในดินและผลผลิตของข้าวโพด

20. การปอกและเก็บรักษา ข้าวโพดฝักอ่อน

21. การคาดคะเนผลผลิตของข้าวโพด จากอิทธิพลของภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

22. การศึกษาและเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน เพื่อปลูกในภาคใต้

23. การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลภายหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดและข้าวฟ่าง

24. การศึกษาและเปรียบเทียบ พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน เพื่อปลูกในภาคใต้

25. ความสัมพันธ์ของการบรรจุหีบห่อต่ออายุการเก็บของข้าวโพดฝักอ่อน

26. การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์และผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อน 7 พันธุ์

27. การใช้สารอินทรีย์และปุ๋ยเคมี ในการปรับปรุงคุณสมบัติและธาตุอาหารของดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มพูนรายได้จากการปลูกข้าวโพดหวานของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

28. การทำลายพิษอะฟลาท็อกซินในข้าวโพดเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์

29. การศึกษาความเป็นพิษของสารตกค้างสะสมจากการใช้สารกันเสียบางชนิดในการยับยั้งการเจริญ และการผลิตแอลฟาทอกซินของเชื้อราบนเมล็ดถั่วลิสงและข้าวโพด

30. การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการปลูกและการนำเอาต้นและเศษเหลือจากข้าวโพดฝักอ่อนมาเลี้ยงโค

31. ผลของวันปลูกถั่วดำและถั่วแปยี ที่ปลูกเหลื่อมข้าวโพดต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพด และถั่วทั้งสอง ภายใต้ที่ดอนอาศัยน้ำฝน

32. ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2533

33. การศึกษาปัญหาของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวานและปัญหาของคนกลาง

34. การสร้างต้นแบบเครื่องบดเมล็ดข้าวโพดขนาดเล็ก

35. การศึกษาอิทธิพลของฮอร์โมน GA3 ที่มีผลต่อการเจริญและผลผลิตของข้าวโพดหวาน

36. การเปรียบเทียบสายพันธุ์ข้าวโพด ในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในจังหวัดอุบลราชธานี

37. การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้าวโพดฝักอ่อน เพื่อการส่งออก

38. อิทธิพลของการถอดยอดและหักลำต้นที่มีต่อผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ที่น่าสนใจในภาคใต้

39. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดฝักอ่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

40. การใช้เทคนิคอิเลคโตรโฟรีซิสในการจำแนกสายพันธุ์ข้าวโพด

41. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อปลูกในภาคใต้

42. การทดสอบและประเมินผลเครื่องกะเทาะข้าวโพด สำหรับนวดทานตะวัน

43. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดฝักอ่อน

44. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม : 1. การย้ายยีนโดยตรงเข้าสู่ข้าวโพดเพื่อการปรับปรุงพันธุ์

45. การชักนำให้เกิดข้าวโพดสายพันธุ์แท้โดยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรตัวผู้

46. การปรับปรุงพันธุ์ผักเศรษฐกิจสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ข้าวโพดหวานพิเศษเพื่ออุตสาหกรรม และพริกขี้หนูหอมเพื่อบริโภคสด

47. การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดรับประทานผักสดโดยวิธีเขตกรรม (ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดข้าวเหนียว)

48. การสร้างและพัฒนาเครื่องสีข้าวโพดขนาดเล็ก เพื่องานวิจัยและเกษตรกรรายย่อย

49. การควบคุมหญ้าโขย่งโดยนิโคซัลฟูรอนในข้าวโพดที่ปลูกแบบไม่ไถพรวน

50. การทดสอบความแตกต่างทางพันธุกรรมของข้าวโพดลูกผสมจากแหล่งต่าง ๆ ในประเทศไทย

Recent Posts