กรมวิชาการเกษตร

จำนวน 43 เรื่อง

1. การอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน

2. การทดสอบแบบแผนการปลูกพืชในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเป็นหลักที่จังหวัดจันทบุรี

3. โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด

4. ความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ต่าง ๆ ต่อการทำลายของด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motsch.)

5. การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเมื่อปลูกร่วมกับถั่วเขียว และมีการแข่งขันกับหญ้ายางในสภาพไร่ และมีฝนตกน้อย

6. ทดสอบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 ในจังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงใหม่

7. โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทนทานแล้ง

8. โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมในสภาพแห้งแล้ง

9. ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสำหรับข้าวโพดในจังหวัดนครสวรรค์

10. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

11. โครงการวิจัยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉพาะพื้นที่

12. การปลูกข้าวโพดโดยไม่มีการไถพรวนดิน

13. ศึกษาวิธีปลูกข้าวโพดฝักสดหลังการปลูกข้าวและผลตอบแทน

14. การศึกษาโรคแห้งตายในข้าวโพดหวาน

15. การป้องกันสารพิษแอฟลาทอกซินในข้าวโพดความชื้นสูงโดยการรมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

16. ความลึกและความหนาแน่นของรากข้าวโพดและข้าวฟ่างที่ปลูกภายใต้สภาพการใช้น้ำฝน

17. การตอบสนองของพันธุ์ข้าวโพดไร่หลังข้าวต่อความถี่ในการให้น้ำและการคลุมดิน

18. ผลของความชื้นในเมล็ดต่อการเกิดสารแอฟลาทอกซินในฝักข้าวโพด

19. การแข่งขันของข้าวโพดกับวัชพืชลุ้มลุก ІІ ผลกระทบของปุ๋ยไนโตรเจนและวัชพืชต่อองค์ประกอบผลผลิต

20. การตัดยอดข้าวโพดไร่

21. ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ใหม่ : ชัยนาท 86-1

22. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียว/ข้าวโพดเทียน

23. ข้าวโพดไร่พันธุ์เบาตากฟ้า 112

24. ทิศทางในการพัฒนาข้าวโพด

25. การแข่งขันของข้าวโพดกับวัชพืชลุ้มลุก І ความแปรปรวนระหว่างปีเนื่องจากปุ๋ยไนโตรเจนและฝน

26. ผลกระทบของสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวโพดต่อแมลงหางหนีบ

27. ความเสียหายของข้าวโพดและฝ้าย เนื่องจากการแข่งขันกับหญ้าตีนติด (Brachiaria reptns)

28. การคัดเลือกสายพันธุ์พ่อแม่ของข้าวโพดหวานลูกผสมด้วยค่าประเมินสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์แท้

29. การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารพิษ Fumonisin B1 ในข้าวโพดด้วยวิธี ELISA

30. การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมทนทานแล้ง พันธุ์นครสวรรค์ 3

31. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาข้าวโพดฝักสด

32. การประเมินสมรรถนะการผสมของข้าวโพดข้าวเหนียวผสมตัวเองชั่วที่ 3

33. การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

34. การตอบสนองของข้าวโพดที่ปลูกบนดินนาต่อภาวะน้ำขังและต่อการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัส

35. การตอบสนองของข้าวโพดคั่วต่ออัตราและระยะเวลาการหยุดให้น้ำ

36. การตอบสนองของข้าวโพดคั่วต่อบริมาฯการให้น้ำและอัตราปลูก

37. การตอบสนองของข้าวโพดต่อสภาพขาดน้ำในดินและต่อการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในช่วงฟื้นตัว

38. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพกับการผลิตข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 2 ในชุดดินวังสะพุง

39. ความสามารถในการให้ผลผลิตของ 5 ชุดดิน ในการปลูกข้าวโพดลูกผสม

40. โครงการวิจัยการศึกษาเครื่องมือเพื่อผลิตเครื่องอัดก้อนเห็ดวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว

41. ความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ต่าง ๆ ต่อการทำลายของด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motsch.)

42. การมีชีวิตอยู่รอดของเชื้อ Ersinia chrysanthemi pr. Zeae ในไร่ข้าวโพด

43. ความสัมพันธุ์ของแมลงศัตรูข้าวโพดและแอฟลาท็อกซิน

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts