สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

จำนวน 37 เรื่อง

1. การพัฒนาเครื่องปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบลมอัดแบบอัตโนมัติ

2. การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเพื่อปลูกในดินนาฤดูแล้งเขตชลประทานภาคกลาง (ระยะที่ 2)

3. การทดสอบสมรรถนะการผสมเพื่อการคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดจากพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมทางการค้า ปีที่ 2

4. การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานสีม่วงลูกผสม

5. การพัฒนาการผลิตกล้าเชื้อจุลินทรีย์สำหรับไซเลจข้าวโพดเพื่อควบคุมการเจริญและการผลิตอะฟลาทอกซินของ Aspergillus flavus

6. การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลจากเปลือกสับปะรดผสมซังข้าวโพด เปรียบเทียบกับการใช้ซังข้าวโพดอย่างเดียว : กรณีศึกษาการลดปัญหาหมอกควันที่จังหวัดเชียงราย

7. ยุทธศาสตร์การวิจัยการเกษตรรายสินค้า : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

8. โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เขต 2 จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

9. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

10. การประเมินพื้นที่ปลูกและความเหมาะสมของการใช้ที่ดินสำหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ

11. การใช้แผ่นเทียบสีใบและดัชนีความเขียวเพื่อประเมินความต้องการปุ๋ยไนโตรเจนเชิงพื้นที่ของข้าวโพดข้าวเหนียว จากภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ

12. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้น ใบ เปลือก และซังข้าวโพด สู่ผลิตภัณฑ์กระถางชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

13. สภาวะที่เหมาะสมในการวางจำหน่ายข้าวโพดหวานพิเศษสีแดง (ราชินีทับทิมสยาม) พร้อมบริโภค

14. การศึกษาประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงพิริมิฟอสเมทิลในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการฉีดพ่นบนเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสารพิษตกค้างบนเมล็ดข้าวโพดและอาหารสัตว์

15. การจัดการดินกรดเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามเขตความเหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

16. การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโพดไร่เป็นพืชหมุนเวียนในนาข้าว ในอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี (ปีที่ 2)

17. การเพิ่มผลผลิตและรายได้จากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูฝนและฤดูแล้ง: กรณีศึกษาจากจังหวัดพิษณุโลก

18. โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนเขต 2: จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

19. การใช้เครื่องหมายโมเลกุล SNP เพื่อประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมในลักษณะทนแล้งของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ที่พัฒนาโดยหน่วยงานวิจัย

20. การทดสอบสมรรถนะการผสมเพื่อการคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดจากพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมทางการค้า

21. การพัฒนาเครื่องกะเทาะและทำความสะอาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

22. การประเมินความชื้นและธาตุอาหารในดินโดยใช้ภาพถ่ายจาก UAV สำหรับเกษตรแม่นยำสูงในการปลูกข้าวโพด

23. ศักยภาพการใช้ประโยชน์สารแอนโทไซยานินจากต้นข้าวโพดม่วงหมัก ต่อการต้านอนุมูลอิสระในเลือด การลดความเครียดจากพยาธิภายใน กระบวนการหมักในรูเมน และสมรรถนะการให้ผลผลิตของแพะระยะกำลังเจริญเติบโต

24. การพัฒนารูปแบบการปลูกข้าวโพดเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่ลาดชันแบบมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา: บ้านห้วยไผ่ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

25. การประเมินพื้นที่ปลูกและความเหมาะสมของการใช้ที่ดินสำหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยด้วยระบบภูมิสารสนเทศ

26. การคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมและเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวโพดในช่วงฤดูปลายฝนและฤดูแล้งในจังหวัดนครราชสีมา

27. การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโพดไร่เป็นพืชหมุนเวียนในนาข้าว ในอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

28. การใช้ประโยชน์จากน้ำนึ่งปลาทูน่าเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากเชื้อ Streptomyces philanthi RL-1-178 ด้วยกระบวนการหมัก และการประยุกต์ใช้ในการควบคุมเชื้อราที่สร้างสารพิษอะฟลาทอกซินในระหว่างการเก็บรักษาเมล็ดข้าวโพด

29. การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมเพื่อปลูกในดินนาฤดูแล้งเขตชลประทานภาคกลาง

30. การพัฒนาจุลินทรีย์หัวเชื้อต้นแบบสำหรับผลิตชีวภัณฑ์เพื่อใช้ควบคุมการเจริญและการผลิตอะฟลาทอกซินบี 1 ของ Aspergillus flavus ในไซเลจข้าวโพด

31. ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมภายใต้วิธีการเพาะปลูกแบบปกติและการลดการไถพรวนในฤดูฝนและฤดูแล้ง

32. การปรับปรุงและขยายผลเพื่อทดสอบตลาดของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดแบบติดตั้งกับรถแทรคเตอร์

33. พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกหลังนาจังหวัดภาคเหนือตอนบนเขต 2: จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

34. การพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดแบบติดตั้งกับรถแทรคเตอร์ขนาดใหญ่ต้นแบบ

35. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางจากซังข้าวโพดสีม่วง

36. ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และ ถั่วลิสง กับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

37. การพัฒนาวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารเสริมสุขภาพจากข้าวโพดม่วงพันธุ์ CNW 1127280

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Recent Posts