สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 156 เรื่อง

1. รายงานการวิจัยเรื่อง การผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด

2. การคัดเลือกพันธ์ข้าวโพดข้าวเหนียวพื้นเมืองพันธุ์ตักหงายโดยวิธีคัดเลือกพันธุ์หมู่

3. การวิจัยและพัฒนาแกนข้าวโพดที่เหลือทิ้งทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มในครัวเรือน;Reseach and development corn core of agricultural waste to fuel in household cooking

4. การวิจัย การเก็บรักษาและระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเทียนที่ผลิตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5. ประสิทธิภาพของสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของต้นสะเดาในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวโพด;Eradicated Efficiency of Magosa (Azadirachta indica A. Juss) Extracted on Corn’s Pest.

6. การศึกษาลักษณะดินและการใช้ปุ๋ยสำหรับข้าวโพดในจังหวัดพิษณุโลก;A Study on soil characters and fertilizer usage in Phitsanulok province

7. การผลิตกระดาษจากต้นข้าวโพด เปลือกข้าวโพด และซังข้าวโพด;Production of Paper from a Stem, an Outer and a Cob of Corn Plant

8. การใช้โคลชิซีนชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในข้าวโพดไร่สายพันธุ์แท้;Induction of Polyploid in Inbted Maize (Zea mays) by Colchicine

9. การศึกษาสมรรถนะของเครื่องกะเทาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระดับครัวเรือน;A Study on The Performance of Corn Sheller for Household

10. การเปรียบระดับโปรตีนในอาหารข้นร่วมกับระดับการเสริมยูเรียหมักในข้าวโพดต่อผลผลิตน้ำนมในโครีดนม.;Compartive of protein levels in concentrate with urea levels treated corn silage on milk production in milking cows.

11. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตเยื่อกระดาษจากเปลือกข้าวโพด

12. รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาการผลิตซอสข้าวโพด;Study on Processing of Corn Sauce

13. อิทธิพลของระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดหวาน;Influence of Row Spacing on Yield and Quality Sweet corn.

14. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากต้น เปลือก และซังข้าวโพด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน;The Development of Paper Products Com Stalk, Cob and Husk by Communication Participation.

15. การผลิตทอฟฟี่จากนมข้าวโพด

16. ผลิตภัณฑ์เลียนแบบน้ำนมพาสเจอไรซ์จากนมข้าวโพด ;The production of the imitation pasteurized milk product from corn and soybean

17. ปริมาณของรำ,แป้งชนิดต่างๆและข้าวโพดป่นที่ เหมาะสมต่อการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน ;Rice polish,flour and corn pound for straw mushroom indoor cultivation

18. ศึกษาแนวทางการเลี้ยงวัวด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบ้านโนนสังข์ ตำบลโนนสังข์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ;Study of the approach toward the cow farming throughout local wisdom in order to construct the community economy’s Nonsang villa

19. โครงการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดคั่ว (Zea mays L. evorata) เพื่อการค้า;Popcorn (Zea mays L. evorata) varietal improvement and development for commercial use

20. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อทดแทนถ่านจากไม้

21. การศึกษาการถ่ายทอดลักษณะ ENDOSPERM ในข้าวโพดคั่ว;INHERITANCE OF ENDOSPERM TRAITS IN POP CORN

22. การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดตามความถ่วงจำเพาะ;THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF SEED GRAVITY SEPARATOR

23. การเปรียบเทียบพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์คัดเลือก 12 พันธุ์ ในระบบการปลูกและสภาพแวดล้อมต่างกัน II การเปรียบเทียบพันธุ์ถั่วเหลืองในสภาพการปลูกแบบ Intercrop กับข้าวโพดหวาน;Yield Trial 12 Selected Soybean Varieties under Varyibg Gropping System and Environment II

24. การศึกษาลักษณะบางประการของข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ต่างๆ;A Study on some Charecteristics of Waxy corn Varieties

25. การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว;Varietal Observation and Selection of Waxy Corn

26. การพัฒนาออกแบบการผลิตและบรรจุภัณฑ์ข้าวโพดคั่วในไมโครเวฟ;Development of packaging design and production of microwave popcorn

27. ศึกษาตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดสารแอนโธไซยานินจากซังข้าวโพดสีม่วง;Study on suitable solvent for anthocyanins extraction from purple cob corn

28. การทดสอบศักยภาพสายพันธุ์แท้ของข้าวโพดคั่ว (Zea mays L. evorata) เพื่อใช้ผลิตเป็นพันธุ์ลูกผสมการค้า;Potential of popcorn (Zea mays L. evorata) inbred lines evaluation for commercial hybrid varieties production

29. สกัดสารแอนโธไซยานินจากซังข้าวโพดไร่สีม่วงเพื่อเป็นสารแต่งสีอาหาร;Food colorant of Anthocyanins extracted from Purple Field Corn cob

30. ศึกษาการสกัดสารแอนโธไซยานินจากซังข้าวโพดไร่สีม่วงเพื่อควบคุมสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงและข้าวโพด;Study Anthocyanins extraction from Purple Field Corn Cob to control Aflatoxins in Peanut and Corn

31. การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยคอกในการผลิตข้าวโพดหวานอย่างยั่งยื่น;Influence of Inorganic Fertilizer and Manure on Sustainable Production of Sweet corn.

32. การพัฒนาเครื่องกระเทาะข้าวโพดรายฝัก

33. การศึกษาการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ใหม่ กรณีศึกษา การนำฟางข้าวและเปลือกข้าวโพดมาผลิตแผ่นผนังเบาในงานก่อสร้าง;A Study on how to recycle agricultural waste materials for profitable use; a case study on how to use rice straw

34. ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจในการผลิตข้าวโพดเทียน

35. ผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีและอายุการเก็บเกี่ยวต่อผลผลิต สมบัติทางเคมีและกายภาพของข้าวโพดเทียน;Effects of Organic Fertilizer, Chemical Fertilizer And Harvesting Date on Yield, Chemical And Physical Properties of Candle Corn ( Zea Mays L. Var. Ceratina )

36. การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ปลูกในอัตราปลูกสูง;Varietal Comparisons of Super Sweet Corn Planted in High Population

37. การศึกษากระบวนการหมักข้าวโพดหมักเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบและอาหารผสมครบส่วน สำหรับเลี้ยงโคนม;Study of Corn Silage Fermentation as Roughage and Total Mixed Ration Feeding for Dairy Cows

38. ปัญหาของการสร้างรถเก็บเกี่ยวข้าวโพดต้นแบบ

39. รายงานการวิจัยโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ;Incremental process control and safety of corn milk product produced by National Corn and Sorghum Research

40. การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานจำนวน 6 สายพันธุ์ : Golden Bantham,Sweet Nugget F1,ATS-2,Super Sweet Agro,ข้าวเหนียวหวานขอนแก่น,และขอนแก่นหวานสลับสี เพื่อศึกษาลักษณะดีเด่นของแต่ละสายพันธุ์

41. การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธีชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยสารโคลชิซินในข้าวโพดหวาน ผักกาดขาวปลี คะน้า และหอมแดง

42. ปริมาณโลหะหนักตกค้างในดินและโลหะหนักที่สะสมในพืช : กรณีศึกษาข้าวโพดและถั่วลิสง ;The Investigation of residual heavy metals in cultivated soils and their accumulations in corn (Zeamay L.) and Peanut (Arachis hypogaea L.)

43. การศึกษาเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม;Comparision of baby corn (Zea mays Linn.) varieties in Mahasarakham ;รายงานการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

44. รายงานการวิจัยเรื่องผลของขนาดการสับของข้าวโพดหมักต่อการย่อยได้ของ โภชนะปริมาณการกินได้และอัตราการเจริญเติบโตของโคเนื้อ ; Effect of corn silage particle size on nutrient digestibility, feed intake and growth rate in beef cattle

45. ศักยภาพการผลิตและความต้องการของเกษตรกรในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแหล่งปลูกที่สำคัญของประเทศไทย ปีการผลิต 2543;Production potentials and farmers’needs in important maize growing areas in Thailand for the production year 2000

46. การศึกษาผลของรูปแบบการปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวานและถั่วเหลืองฝักสดในระบบการปลูกข้าวโพดหวานร่วมกับถั่วเหลืองฝักสด;การศึกษาผลของรูปแบบการปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวรายงานการวิจัยโพดหวานและถั่วเหลืองฝักสดในระบบการปลูกข้าวโพดหวานร่

47. การศึกษาผลของรูปแบบการปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพด และถั่วลิสงในระบบการปลูกข้าวโพดหวานร่วมกับถั่วลิสง : รายงานการวิจัย;รายงานการวิจัยการศึกษาผลของรูปแบบการปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพด และถั่วลิสงในระบบการปลูกข้าวโพดหวานร่วมกับถั่วล

48. ผลของวันปลูกถั่วดำและถั่วแปยีที่ปลูกเหลื่อมข้าวโพดต่อการเจริญเติบโตและผลของข้าวโพดและถั่วทั้งสองภายใต้สภาพที่ดอนอาศัยน้ำฝน : รายงานการวิจัย;รายงานการวิจัยเรื่องผลของวันปลูกถั่วดำและถั่วแปยีที่ปลูกเหลื่อมข้าวโพดต่อการเจริญเติบโตและผลของข้าวโพดและถั่วทั้งสอ

49. การผลิตข้าวโพดหมักคุณภาพดีและอาหารผสมครบส่วนสำหรับสหกรณ์;Corn silage and total mixed ration (TMR) production for cooperative

50. โครงการการผลิตและใช้ข้าวโพดหมักคุณภาพดีในสูตรอาหารผสมครบส่วนและความต้องการโภชนะของโคให้นมสูง;การผลิตและใช้ข้าวโพดหมักคุณภาพดีในสูตรอาหารผสมครบส่วนและความต้องการโภชนะของโคให้นมสูง;Production and utilization of good quality corn silage in total mixed ration

Recent Posts