มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 55 เรื่อง

1. รายงานการวิจัยปริมาณคาร์บอนรวมในพื้นที่ทำไร่ข้าวโพดของจังหวัดน่าน

2. คุณูปการงานวิจัยด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่อง การพัฒนาข้าวโพดและข้าวฟ

4. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวคุณภาพโปรตีนสูง

5. รายงานผลการสัมมนาวิชาการเรื่องสถานการณ์และแนวโน้มการผลิตข้าวโพดไทยกับความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ก

6. รายงานการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมน้ำมันสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

7. การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดและ

8. รายงานการวิเคราะห์ความผันผวนของราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

9. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาแผ่นกรองน้ำมันทอดจากเปลือกข้าวโพดผสมสารดูดซับชนิดต่าง ๆ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารทอด

10. รายงานการวิจัยและพัฒนา ฉบับสมบูรณ์ การบดอัดดินส่งผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

11. การใช้โปรตีนข้าวโพดทดแทนปลาป่นในการเลี้ยงกบนาในกระชัง

12. โครงการทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างระดับไร่กสิกร

13. การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

14. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการเครื่องคัดขนาดข้าวโพดฝักอ่อนด้วยขบวนการภาพถ่าย

15. รายงานการสัมมนาข้าวโพดอุตสาหกรรมครั้งที่ 6 เรื่องบทบาทข้าวโพดฝักสดและข้าวโพดคั่วเพื่ออุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม

16. รายงานการวิจัย เครื่องจักรต้นแบบสำหรับขบวนการ กรีด คัด และลวกข้าวโพดฝักอ่อน

17. เครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันในเมล็ดข้าวโพดโดยวิธีนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนท์

18. การทดสอบความต้านทานโรค charcoal stalk rot ของข้าวโพดที่เกิดจากเชื้อรา Macrophomina phaseolina

19. รายงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดสำหรับติดรถไถเดินตามและสำหรับติดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ ในเชิงการค้า

20. รายงานการวิจัยโครงการทดลองข้าวโพดข้าวฟ่าง ระดับไร่กสิกร (ศ.11.1) พ.ศ. 2540

21. การผลิตก๊าซชีวมวลจากซังข้าวโพด เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงอบเมล็ดข้าวโพด

22. รายงานการวิจัย โครงการทดลองข้าวโพดข้าวฟ่าง ระดับไร่กสิกร (ศ.11.1) พ.ศ. 2539

23. รายงานการวิจัยการศึกษาการยอมรับของเกษตรกรต่อโครงการส่งเสริมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวปี 2538

24. รายงานการวิจัยโครงการวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและข้าวฟ่าง (ศ.12.1)

25. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดให้ทนต่อสภาพแห้งแล้งจากการชักนำและการใช้ double haploids โดยวิธี anther culture

26. รายงานการวิจัยเรื่องการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อตรงตามความต้องการของตลาดใ

27. รายงานการวิจัยโครงการวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและข้าวฟ่าง (ศ.12.1

28. รายงานการวิจัยคุณค่าทางโภชนะอาหารสัตว์จากส่วนเหลือของการผลิตข้าวโพด อุตสาหกรรม : เอกสารเสนอการประชุมวิชาการพืชผักแห

29. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ

30. รายงานการวิจัยเรื่องการปรับปรุงลูกกะเทาะในเครื่องกะเทาะข้าวโพดเพื่อใช้กับฝักข้าวโพดความชื้นสูง

31. รายงานการวิจัยและพัฒนาเรื่อง การพัฒนาเครื่องกะเทาะข้าวโพดความชื้นสูง

32. รายงานการวิจัยเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2533

33. สรุปสถานการณ์ของข้าว ข้าวโพด และข้าวฟ่าง ปี 2534 และคาดคะเนแนวโน้ม ปี 2535

34. รายงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน

35. การอบแห้งข้าวโพดในฟลูอิดไดซ์เบด

36. บทบาทของศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ในการพัฒนาข้าวโพดฝักอ่อน เพื่อการอุตสาหกรรม

37. รายงานการวิจัยเรื่อง การปอกและเก็บรักษาข้าวโพดฝักอ่อน

38. รายงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดข้าวโพดฝักอ่อน ในประเทศไทย

39. การใช้ปุ๋ยในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในนาข้าวฤดูแล้ง

40. รายงานวิจัยการทดสอบและประเมินผลเครื่องกะเทาะข้าวโพด

41. การอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานและถั่วฝักยาวด้วยความร้อนแห้ง ณ อุณหภูมิสูง

42. การศึกษาหาประสิทธิภาพของความเร็วลมและอุณหภูมิในการอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน

43. การแยกเยิร์ม (Germ) ออกจากเมล็ดข้าวโพด

44. รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาระบบธุรกิจข้าวโพดโดยเน้นหนักชาวไร่ข้าวโพด ชั้นเล็ก

45. รายงานผลการวิจัย ตอนที่ 1 เรื่องศึกษาโรคใบจุดของข้าวโพดที่เกิดจากเชื้อราเคอวุลาเรีย (studies on curvularia leaf-spot

46. รายงานการวิจัยของโครงการข้าวโพดประจำปี 2507

47. การศึกษาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวและข้าวโพดหวานภายใต้สภาวะความควบคุมก๊าซไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน

48. การศึกษาการให้น้ำที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน

49. การใช้ประโยชน์ข้าวโพดข้าวฟ่างในอาหารสัตว์ปีก

50. อิทธิพลของจำนวนต้นต่อพื้นที่ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดหวาน

Recent Posts