สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 140 เรื่อง

1. การผลิตสารต้านอนุมูลอิสระกรดแกลลิกจากกากกาแฟสดที่เหลือใช้โดยเอนไซม์แทนเนส

2. ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต : กรณีการทำยาและน้ำยาไล่แมลงจากสมุนไพรใกล้ตัว

3. รายงานการวิจัย การศึกษาพฤติกรรมของนักศักษาโครงการค่ายภาษาจีนและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน;A study of the Chinese language summer camp students’ behavior in kunming, China and the Thai and Chinese intership exch

4. กาแฟเทียมจากธัญพืช ;Artificial coffee from cereal

5. การวิเคราะห์หาปริมาณคาเฟอีนในกาแฟสำเร็จรูป (ชนิดน้ำ) บรรจุกระป๋อง

6. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง;The living library development project of academic resource center, lampang Rajabhat university

7. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์;The Living Library Research Project : The Development of Academic Resources of Surin Rajabhat University

8. การวิเคราะห์หาปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มบางชนิด;Quantitative analysis of caffeine in some beverages

9. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บรรจุขนมหวานไทย;A study and development of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province’s unique Point to Adopt in Ceramic Package for Thai Dessert

10. ศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟของบ้านไร่กาแฟ ในปั๊มน้ำมันเจ็ท และปั๊มน้ำมันปตท.ในกรุงเทพมหานคร

11. การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนที่ดื่มกาแฟสด ในเขตกรุงเทพมหานคร

12. การศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของคนในกรุงเทพมหานคร

13. โครงการวิจัยทางเคมีการสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟด้วยวิธีการกระตุ้นทางเคมี;Synthesis of Activated Carbon from Coffee Residues by Chemical Activation Method

14. การศึกษาผลที่มีต่อการพัฒนาชุมชน เนื่องจากการรวมกลุ่มดื่มชา -กาแฟยามค่ำคืนของประชากรผู้ประอบอาชีพมีรายได้ในเขตเทศบาลตำบล ปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

15. เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดสารกาแฟโรบัสต้า;Robusta coffee bean separator machine/a>

16. รายงานโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องบรรจุไวน์ผลไม้;Semi-automatic in line filling machine

17. การผลิตถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟโดยใช้ฟลูอิไดเซชันไอน้ำ;Production of Activated carbon from coffee residue using steam fluidization

18. ผลของการให้น้ำต่อการบานของดอก ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และคุณภาพของกาแฟอราบิก้า;Effect of irrigation on flowering, yield, yield componet and quality of Arabica Coffee

19. การป้องกันกำจัดหนอนเจาะลำต้นกาแฟโดยวิธีผสมผสาน;Integrated control of coffee stem borer

20. การเปรียบเทียบการปลูกทดแทนกับการฟื้นสภาพต้นกาแฟที่เสื่อมสภาพในสวนกาแฟอราบิก้าเก่า;Comparison on replacement and rehabilitation of declined old arabica coffee orchard

21. การสำรวจปริมาณการเกิดโรคในระบบการปลูกกาแฟกลางแจ้งและภายใต้ร่มเงาในภาคเหนือตอนบน : รายงานผลการวิจัย;รายงานผลการวิจัยการสำรวจปริมาณการเกิดโรคในระบบการปลูกกาแฟกลางแจ้งและภายใต้ร่มเงาในภาคเหนือตอนบน ; Incidence of coffee diseases in open and shaded systems of

22. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยใช้ส่วนต่างๆของกาแฟอราบิก้า (Coffea arabica L.) บางพันธุ์ : รายงานการวิจัย;รายงานการวิจัยเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยใช้ส่วนต่างๆของกาแฟอราบิก้า (Coffea arabica L.) บางพันธุ์ ;In vitro propagation by using various parts of so

23. การใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อควบคุมศัตรูพืชในแปลงเพาะกล้ากาแฟอราบิก้า : รายงานผลการวิจัย;รายงานผลการวิจัยการใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อควบคุมศัตรูพืชในแปลงเพาะกล้ากาแฟอราบิก้า;Effects of solar heat treatment to control soil pests in Arabica coffee se

24. การออกแบบและการวิเคราะห์ระบบนิเวศวนเกษตรของกาแฟอะราบิก้าที่มีไม้ให้ร่มสองชนิด : รายงานโครงการวิจัย;รายงานโครงการวิจัยการออกแบบและการวิเคราะห์ระบบนิเวศวนเกษตรของกาแฟอะราบิก้าที่มีไม้ให้ร่มสองชนิด ; Design and analysis of agroforestry ecosystems of coffea a

25. วิถีการตลาดของกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือของประเทศไทย

26. ความเหมาะสมของมาตรฐานกาแฟอราบิก้าของไทย : รายงานการวิจัย;รายงานการวิจัยเรื่องความเหมาะสมของมาตรฐานกาแฟอราบิก้าของไทย ;Appropriate standard for northern Thai Arabica coffee

27. การวิเคราะห์แนวโน้มและการจำหน่ายกาแฟคั่วของ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มและการจำหน่ายกาแฟคั่วของ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28. การพัฒนาเครื่องมือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตกาแฟคั่วของชุมชน ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน : รายงานการวิจัย;รายงานการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตกาแฟคั่วของชุมชน ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

29. การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของประชากรในภาคเหนือ : รายงานการวิจัย; ;รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของประชากรในภาคเหนือ

30. การศึกษาการควบคุมเพลี้ยหอยสีเขียวของกาแฟโดยใช้สารที่มีความเป็นพิษต่ำ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์;รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาการควบคุมเพลี้ยหอยสีเขียวของกาแฟโดยใช้สารที่มีความเป็นพิษต่ำ;Study of coffee scale insects control by low toxic substances/a>

31. การทดลองความหนาแน่นของต้นกาแฟอราบิก้าที่เหมาะสมต่อหน่วยพื้นที่ : รายงานผลการวิจัย;รายงานผลการวิจัยการทดลองความหนาแน่นของต้นกาแฟอราบิก้าที่เหมาะสมต่อหน่วยพื้นที่;Study on plant density per unit area of coffee arabica variation

32. การศึกษาศักยภาพของพืชคลุมดินสำหรับกาแฟอราบิก้าที่ปลูกร่วมกับพืชยืนต้น;Study on cover crop potentialin arabica coffee : perennial tree system

33. การศึกษาหาวิธีการตัดแต่งกิ่งกาแฟอราบิก้าที่เหมาะสมสำหรับต้นกาแฟเก่า;Study on pruning method for old arabica coffee tree

34. อิทธิพลของการติดผล ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นกาแฟอราบีก้า ; Fruit bearing on growth and yield of arabica coffee

35. การศึกษาระบบการผลิตกาแฟอราบีก้าบนที่สูงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระบบการเกษตรยั่งยืน ;Study on Arabica coffee systems affecting highland natural resource conservation in sustainable agricultural system

36. การศึกษาชนิดและอัตราการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสำหรับกาแฟอราบีก้า ภายใต้สภาพร่มเงาที่ต่างกัน;Study on different types of fertilizer and application rates on coffee arabica under different shade

37. รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานเมล็ดกาแฟของประเทศไทย;An analysis of demand and supply of coffee in Thailand

38. การตรวจสอบโอคราทอกซินเอในกาแฟคั่วที่จำหน่ายในกรุงเทพมหานคร;Determination of ochratoxin A in roasted coffee in Bangkok market

39. สารเสริมกาแฟ;Coffee whitener

40. การลดปริมาณของ cholesterol ในเลือดของสุนัข โดยสารสกัดเมล็ดกาแฟด้วยตัวทำละลายชนิดต่าง ๆ;Decrease in blood cholesterol of dogs caused by compounds in various solvent extracts of coffee beans

41. การชักนำใบกาแฟให้เกิดแคลลัสบนอาหารวิทยาศาสตร์สูตรต่าง ๆ กัน;Callus induction from leaves culture of coffee (Coffea arabica L.) in various synthetic media

42. การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตของกาแฟอาราบิก้า 4 สายพันธุ์;Study on yield of 4 arabica coffee varieties

43. การพัฒนาการของเชื้อรา Hemileia vastatrix Berk. and Br. บนใบกาแฟอาราบิก้า;Development of Hemileia vastatrix Berk. and Br. on leaves of arabica coffee

44. ทัศนคติของผู้ปลูกกาแฟที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ;Attitude of coffee growers towards conservation of natural resources

45. การจัดการพื้นที่ลาดชันเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนในภาคเหนือของประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย);Management of sloping land for sustainable agriculture in northern Thailand, Chiangrai province/a>

46. การปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร: กรณีลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวต่อราคาส่งออก;Restructuring of agricultural production systems: A case of effect of reducing rice planted areas on export price

47. สิ่งทอสร้างสรรค์ด้วยสีย้อมธรรมชาติจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร : รายงานการวิจัย

48. การวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้เงินกู้ที่มีผลต่อการชำระคืน ธ.ก.ส. ของชาวสวนกาแฟในจังหวัดชุมพร;Analysis of credit behavioral factors affecting repayment to bank for agricultural co-operatives of coffee growers in Changwat chumphon

49. รายงานผลการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ช่องทางในเครือข่ายการสื่อสารการเมืองที่มีอิทธิพลต่อ ;An Analysis of an Influence of Political Communication Network Upon Thaksin’s Regime

50. พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยผู้ใหญ่;Consumption Behavior to Enhance Healthy for adult Women

51. ปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยในการรักษาตนเองที่บ้านในเขตชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น;Medications related-problems of Patient at home, Community of Amphur Muang, Khon Kaen

52. รายงานการวิจัย ภาวะโภชนาการ การได้รับพลังงาน และสารอาหารประจำวันของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี;Nutritional status , Energy and nutrient daily intake of Nursing students in Borommarajonnani college of Nursing, Ratchb

53. การพัฒนาการดูแลแบบองค์รวมด้วยจิตตปัญญาศึกษา : กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาพยาบาล

54. อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านสถานการณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดพรีเมี่ยมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ;The Effect of Marketing Mix and Situational Factors on Purchasing Behaviors of Premium Fresh Coffee’s Customers in Bangkok

55. ประสิทธิภาพการดูดซับนิกเกิล โครเมียม และเหล็กโดยกากกาแฟและถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากกากกาแฟ;Adsorption Efficiency of Nickel, Chromium and iron by Coffee Residues and Activated Carbon from Coffee Residues

56. การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของคนกรุงเทพมหานคร

57. พฤติกรรมการดื่มกาแฟสำเร็จรูปของประชาชนในเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร

58. การศึกษาพฤติกรรมการดื่มกาแฟของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

59. สครับขัดผิวจากกาแฟ;Body Scrub From Coffee Grounds

60. การปรับปรุงกาแฟและพัฒนากาแฟโบราณ;(The Improvement nnd Development of Thai Style Coffee)/a>

61. รายงานผลการวิจัย เรื่อง การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาถ้ำค้างคาว วัดเขาช่องพราน ต.เตาปูน จ.ราชบุรี;Communication and community people’s participation in managing ecotourism resources, case study : Tam K

62. การวิจัยและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการบริการของร้านกาแฟ;The research and development of logistics system for caf? services

63. เครื่องสีกะลากาแฟโรบัสต้ามลพิษต่ำ;A low pollution robusta coffee grinding machine

64. ซัลโฟเนตบนถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟ ตัวเร่งปฏิกิริยากรของแข็งชนิดใหม่สำหรับการผลิตไปโอดีเซล;Sulfonated Activated Carbon derived from Coffee Residue :A Novel Solid Acid Catalyst for Biodiesel Production

65. แนวทางการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิกาอินทรีย์ในภาคเหนือของประเทศไทย: การประยุกต์ใช้แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า;Guidelines on improvement of organic arabica coffee farmers potential in the Northern of Thailand: the applications of value chain concept

66. การสร้างความเข็มแข็งแก่ผู้ประกอบการกาแฟอินทรีย์ อำเภอดอยสเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

67. การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร สำหรับร้านกาแฟหิรันยา

68. การออกแบบพัฒนาอัตลักษณ์สำหรับร้านกาแฟอุลตร้า เพื่อสร้างเอกลักษณ์และส่งเสริมการขาย

69. การออกแบบอัตลักษณ์ร้านกาแฟบอนทูบีคอฟฟี่

70. ความคุ้มค่าและผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการกาแฟอินทรีย์ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

71. ความคุ้มค่าของการสื่อสารทางการตลาดของผู้ประกอบการกาแฟอินทรีย์ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานผลงานวิจัย

72. แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการกาแฟอินทรีย์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานผลงานวิจัย;Marketing strategy dvelopment of entrepreneurs organics coffee in Doisaket Ckiang Mai

73. การสร้างความเข็มแข็งแก่ผู้ประกอบการกาแฟอินทรีย์ อำเภอดอยสเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานผลงานวิจัย;The strengthening establishmrnt of organic coffee entrepreneurs in Doisaket, Chiang Mai

74. การ สร้างความเข็มแข็งของผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟอินทรีย์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานการวิจัย;The strengthening establishment of the organic coffee entrepreneurs in Doisaket, Chiang Mai

75. การผลิตกระดาษจากเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟที่เป็นสิ่งเหลือทิ้งจากการผลิตกาแฟคั่ว;Coffee silverskin paper from rosating waste/a>

76. การใช้เปลือกผลสดกาแฟที่ได้จากการแปรรูปโดยวิธีเปียก เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนดินโดยไส้เดือนดินสีแดง (Pheretima peguana);The Unilization of coffee pulp waste from wet processing to produce vermicompost by red earthworm (Pheretima peguana)

77. ประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือของประเทศไทย;Production efficiency of Arabica Coffee in Northern Thailand

78. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของกาแฟอราบิก้า;Corbon and water footprint evaluation of Arabica

79. การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารในภูมิภาคอาเซียน;The Development of Gastronomic Tourism Routes in ASEAN

80. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารในภูมิภาคอาเซียน;Strategic of Gastronomic Tourism in ASEAN

81. ผังความชอบของเครื่องดื่มกาแฟผสมสำเร็จรูปที่วางจำหน่ายในประเทศไทย;Preference Mapping of Commercial Instant Coffee Mix in Thailand

82. อิทธิพลของสารกระตุ้นที่มีต่อหมู่หน้าที่และประสิทธิภาพในการดูดซับของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากกากกาแฟ : รายงานการวิจัย;aInfluence of activating agent on functional groups and adsorption efficiency of activated carbon derived from coffee residue

83. กระบวนการจัดการมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี;The Process of Participation Solid Waste Management of Community in Pattani Watershed

84. การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดแยกขนาดสารเมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้า;Design and Development of Arabica Coffee Bean Grading Machine

85. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลนครตรัง

86. การพัฒนาแผ่นซีเมนต์บอร์ดด้วยกากกาแฟเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม;Development of cement boards with ground coffee for environment conservation

87. รายงายวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของการทำแห้งต่อองค์ประกอบ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของเนื้อผลกาแฟ;Effect of drying on composition and antioxidation activity of coffee pulp

88. รายงานการวิจัย ศึกษาการย้อมสีผ้าฝ้ายด้วยกาแฟสำเร็จรูป;Study on dyeing cotton fabric with coffee

89. การวิเคราะห์อุปสงค์เมล็ดกาแฟของไทย;Analysis of demand for Thai coffee beans

90. การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจของภาคใต้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน;รายงานผลการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจของภาคใต้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน;An analysis of costs an/a>

91. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม IDEO MOBI กับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด;The relationship between behavior choice to purchase a condominium IDEO MOBI of marketing mix factors.

92. การศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคกาแฟสด (แบบพรีเมี่ยม)โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรม การเลือกซื้อและปัจจัยทางการตลาด7Psใน เขตกรุงเทพมหานคร

93. ความคาดหวังของบุคลากรสายวิชาการต่อคุณภาพบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ;The Expectation of Academic Staffs in the Quality of Library Service in Sisaket Rajabhat University

94. การเปรียบเทียบกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาดสำหรับธุรกิจกาแฟ กรณีศึกษาบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด

95. การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคกาแฟสดในเขตอำเภอเกษตรสมบรูณ์ จังหวัด ชัยภูมิ โดยใช้ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด;Customer Segmentation of fresh coffee by using factors of marketing mix in kasetsomboon, Chaiyaphum.

96. แนวทางการยกระดับกาแฟท้องถิ่นภาคใต้ด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์;รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แนวทางการยกระดับกาแฟท้องถิ่นภาคใต้ด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

97. การวิเคราะห์รูปแบบและเส้นทางสู่กระบวนการสร้างแบรนด์ของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กรณีศึกษาภาคธุรกิจบริการ ซึ่งได้รับรางวัล Best Brand Awards ปี 2007 ในประเทศไทย;Pattern analysis and the process of brand building of small and medium enterprises

98. การศึกษาบทบาทของถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อประโยชน์ ด้านพลังงานและการกักเก็บคาร์บอน;Role Study of Bio-char from Agricultural Waste for Utility of Energy and Carbon Sequestration

99. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้บริโภคกับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการร้านกาแฟสด ในตลาดรวมทรัพย์อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร;CorrelationBetween Customer Behavior and Satisfaction towards Service Marking Mixes of Coffee Shop in AsokRuam Sap Marke

100. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อราที่สร้างสารพิษชนิดออคราทอกซินเอในกาแฟด้วยวิธี real-time quantitative PCR;Detection of contaminated ochratoxin A-producing fungi in coffee using real-time quantitative PCR;การตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อราที่สร

Recent Posts