มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 13 เรื่อง

1. รายงานการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมกาแฟสกัดเย็นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมืองรอง จังหวัดชุมพร

2. รายงานการวิจัยความเหมาะสมของมาตรฐานกาแฟอราบิก้าของไทย

3. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องมือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตกาแฟคั่วของชุมชนตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอ

4. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของชาวต่างชาติต่อเครื่องดื่มกาแฟที่จำหน่ายในประเทศไทย

5. สรุปสถานการณ์ยางพาราและกาแฟปี 2532 และคาดคะเนแนวโน้มปี 2533

6. การศึกษาระยะคืนทุนและระยะเวลาที่จะต้องปลูกทดแทนในการผลิตกาแฟ

7. รายงานการสำรวรจกลไกการตลาดเมล็ดกาแฟดิบและอุตสาหกรรมแปรรูปกาแฟ

8. รายงานการศึกษาวิจัยกาแฟ

9. การลดปริมาณของ cholesterol ในเลือดของสุนัข โดยสารสกัดเมล็ดกาแฟด้วยตัวทำลายชนิดต่าง ๆ

10. กาแฟ : ภาวะการผลิตและสถานการณ์ปัจจุบัน

11. โครงการวิจัยการศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของ โครงการหลวง : การศึกษาสถานภาพการแข่งขันของสินค้าพืชผั

12. รายงานฉบับสมบูรณ์กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

13. รายงานการวิจัยเรื่องการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปผลผลิตในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมการปลูกจากสถานีทดลองเกษตร

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts