สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 97 เรื่อง

1. การลดปริมาณของ cholesterol ในเลือดของสุนัขโดยสารสกัดเมล็ดกาแฟด้วยตัวทำละลายชนิดต่าง ๆ

2. การวิเคราะห์หาปริมาณแมกนีเซียม เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี ในดินที่สูงที่ปลูกกาแฟอราบิก้า

3. สถานการณ์การผลิตและวิธีการปลูกกาแฟของเกษตรกรชาวเขาในจังหวัดเชียงใหม่

4. การประเมินผลการฝึกอบรมเกษตรกรชาวเขาในการปลูกและผลิตกาแฟอราบีก้าในโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูง

5. การประเมินผลการส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้า ในโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูง

6. ผลของสภาพร่มเงาและการรดน้ำที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกาแฟอราบีก้าพันธุ์คาติมอร์

7. โรคผลไหม้ของกาแฟอราบิก้า

8. ระบบกองทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมการปลูกและผลิตกาแฟอราบิก้าของโครงการพัฒนาเขตพื้นที่สูง ไทย-ออสเตรเลีย : ความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค

9. การออกแบบและการวิเคราะห์ระบบนิเวศวนเกษตรของกาแฟอะราบิก้าที่มีไม้ให้ร่มสองชนิด

10. การป้องกันกำจัดหนอนเจาะลำต้นกาแฟโดยวิธีผสมผสาน

11. การศึกษาหาวิธีการตัดแต่งกิ่งกาแฟอราบิก้าที่เหมาะสมสำหรับต้นกาแฟเก่า

12. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของกาแฟอราบิก้า (Coffea arabica L.) บางพันธุ์

13. การใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อควบคุมศัตรูพืชในแปลงเพาะกล้ากาแฟอราบิก้า

14. ผลกระทบของการปลูกกาแฟต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรบนที่สูงในภาคเหนือตอนบน

15. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวเขาในงานส่งเสริมการปลูกและผลิตกาแฟอราบีก้า ในจังหวัดเชียงใหม่

16. การศึกษาการขยายพันธุ์กาแฟพันธุ์ต้านทานโรค โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลายยอด

17. การทดลองความหนาแน่นของต้นกาแฟอราบิก้าที่เหมาะสมต่อหน่วยพื้นที่

18. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเฉพาะที่ของระบบวนเกษตรบนที่สูงของกาแฟอะราบิก้า

19. การส่งเสริมปลูกกาแฟอราบิก้าบนที่สูงในระบบเกษตรป่าไม้

20. การศึกษาระบบการผลิตกาแฟอราบีก้าบนที่สูงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระบบการเกษตรยั่งยืน

21. พันธุ์และอัตราเมล็ดพันธุ์ข้าวบาร์เลย์ที่เหมาะสมในการปลูกร่วมกับกาแฟในช่วง 1-3 ปีแรก

22. การเปรียบเทียบระบบการผลิตกาแฟอาราบิก้าที่มีต่อสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมบนที่สูง

23. สภาพการผลิตและการตลาดกาแฟของเกษตรกรในจังหวัดกระบี่

24. การศึกษาความภักดีต่อตรายี่ห้อในตลาดร้านกาแฟพรีเมี่ยม ในเขตกรุงเทพมหานคร

25. การศึกษาศักยภาพของสายพันธุ์กาแฟอราบีก้าที่เหมาะสมในระบบการปลูกกาแฟ

26. โครงสร้างตลาดของธุรกิจร้านกาแฟพรีเมียม

27. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีในการผลิตกาแฟอราบีก้า

28. การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการเลือกร้านกาแฟคั่วบดของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

29. การศึกษาต้นทุนการผลิตกาแฟอาราบิก้าที่เหมาะสม ในระบบการปลูกกาแฟ

30. การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนร้านกาแฟสด บริเวณด้านหน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

31. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านกาแฟตะวา

32. พฤติกรรมของผู้ประกอบการร้านกาแฟสด ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการซื้อเมล็ดกาแฟคั่ว

33. เครื่องคั่วกาแฟสดแบบอัตโนมัติ

34. รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในร้านกาแฟ บนถนนนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม่

35. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เข้าร่วมกลุ่มผลิตกาแฟคั่วบด ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบีก้า ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

36. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมถั่วเหลืองผสมกาแฟ

37. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟ ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

38. พฤติกรรมในการบริโภคกาแฟสด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

39. รูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจร้านกาแฟสด แบบสแตนด์อะโลน [Stand-Alone] ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

40. การศึกษาความเป็นไปได้ ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟดอยคำ ของมูลนิธิโครงการหลวง บริเวณธนาคารกรุงไทย จำกัด [มหาชน] สำนักงานใหญ่

41. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

42. ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ำมัน

43. ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกและการแปรรูปเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรบ้านกำแพงหิน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

44. การวิจัยและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการบริการของร้านกาแฟ

45. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

46. การศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟคั่วสดของผู้บริโภค ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

47. การพัฒนาน้ำกาแฟสกัดเข้มข้น ด้วยวิธีการทำให้เข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง

48. การผลิตสารต้านอนุมูลอิสระกรดแกลลิกจากกากกาแฟสดที่เหลือใช้โดยเอนไซม์แทนเนส

49. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสด ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองนครสวรรค์

50. ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการการแปรรูปกาแฟ ของเกษตรกรบ้านแม่หลอด ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

51. ความสัมพันธ์ระหว่างความชอบของผู้บริโภคต่อลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์กาแฟ

52. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงทรีอินวันของประชากรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

53. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ ของผู้บริหารในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

54. โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร

55. เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดสารกาแฟโรบัสต้า

56. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายทางชีวภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการร้านกาแฟสด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

57. พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่

58. กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม สำหรับร้านกาแฟขนาดเล็ก ในบริเวณสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

59. ทัศนคติของผู้บริโภคกาแฟที่มีต่อผลิตภัณฑ์กาแฟดอยตุง ในจังหวัดเชียงราย

60. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

61. พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟในอำเภอเมืองลำปาง

62. การวัดมูลค่าตราสินค้ากาแฟนาชาจากมุมมองผู้บริโภค ในจังหวัดเชียงใหม่

63. พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟคั่วบดแบบสแตนต์ อะโลน (Stand-Alone) ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

64. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่ร้านคาเฟ่อเมซอน ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.

65. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซื้อกาแฟสำเร็จรูปทรีอินวัน

66. การศึกษาศักยภาพการผลิตกาแฟไทย เพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้า

67. การออกแบบสื่ออินเตอร์เน็ตไดเร็กเมล์เพื่อการส่งเสริมการตลาดในธุรกิจร้านกาแฟขนาดย่อมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

68. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการบริโภคกาแฟของร้านกาแฟอเมซอนและร้านกาแฟอินทนินท์ กรณีศึกษา สถานีบริการน้ำมัน ปตท. หจก. ฐานิตปิโตรเลียมและสถานีบริการน้ำมันบางจาก พระราม 3

69. การเปรียบเทียบมูลค่าตราสินค้ากาแฟสตาร์บัคส์ และกาแฟวาวีในอำเภอเมืองเชียงใหม่

70. พฤติกรรมการซื้อกาแฟผงสำเร็จรูป ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่

71. การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก้าของเกษตรกรผู้ปลูกชาเมี่ยง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

72. พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคในอำเภอเมืองนครสวรรค์

73. การวิเคราะห์ธุรกิจร้านกาแฟสดแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

74. การศึกษาความสามารถในการทดแทนกันของเครื่องดื่มในร้านกาแฟกรณีศึกษา : ผ่านการทดลองในร้านกาแฟแห่งหนึ่ง Abstract

75. การผลิตกระดาษจากเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟที่เป็นสิ่งเหลือทิ้งจากการผลิตกาแฟคั่ว

76. การประเมินผลกระทบทางสังคมของเกษตรกรจากการขยายตัวของการลงทุนปลูกกาแฟกรณีศึกษา : เมืองปากช่อง แขวงจำปาสักประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

77. การปรับปรุงกากกาแฟด้วยเอนไซม์เพื่อใช้เป็นพรีไปโอติกส์ในอาหารสัตว์

78. การจัดการสวนกาแฟโรบัสต้าที่มีอายุ 10 ปี ขึ้นไปเพื่อเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

79. โครงการ ซัลโฟเนตบนถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟ: ตัวเร่งปฏิกิริยากรดของแข็งชนิดใหม่สำหรับการผลิตไบโอดีเซล

80. การตัดต้นร่วมกับการจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตในสวนกาแฟพันธุ์โรบัสต้าที่มีอายุ 10 ปี ขึ้นไป

81. การคลุมดินด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลังการตัดต้นเพื่อเพิ่มผลผลิตในสวนกาแฟพันธุ์โรบัสต้าที่มีอายุ 10 ปี ขึ้นไป

82. การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติแบบผงจากกากกาแฟสด

83. ผังความชอบของเครื่องดื่มกาแฟผสมสำเร็จรูปที่วางจำหน่ายในประเทศไทย

84. การศึกษากระบวนการการปลูกกาแฟการแปรรูปกาแฟ และการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มกาแฟบ้านถ่ำสิงห์ จังหวัดชุมพร

85. การพัฒนาแผ่นซีเมนต์บอร์ดด้วยกากกาแฟเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

86. การตรวจจับอันตรายทางกายภาพและตรวจวัดคุณภาพ โดยใช้สเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้เพื่อคัดแยกเมล็ดกาแฟดิบ

87. การศึกษารูปแบบการพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟคั่วบดมือ โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเพิ่มช่องทางการตลาดของกาแฟคั่วบดมือบ้านไร่ใน หมู่ที่ 7 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง

88. การพัฒนากลิ่นรสกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากผลิตผลพลอยได้ของกระบวนการแปรรูปกาแฟ ระยะที่ 1: การผลิตเมล็ดกาแฟดิบด้วยเทคโนโลยีทางเอนไซม์

89. การจัดการด้านการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟในร้านกาแฟสด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

90. ผลของการใช้ปุ๋ยหมักจากกากกาแฟเพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงคุณภาพของกุหลาบตัดดอก

91. การออกแบบและจัดทำเครื่องคัดแยกเมล็ดกาแฟดิบด้วยการวัดคุณภาพเมล็ดด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้

92. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

93. การพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปกระถางต้นไม้ที่ผลิตจากกากกาแฟ และกากชาแบบกึ่งอัตโนมัติ

94. การพัฒนากลิ่นรสกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากผลิตผลพลอยได้ของกระบวนการแปรรูปกาแฟ ระยะที่ 2

95. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟผงเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟจากชุมชน บ้านบ่อสี่เหลี่ยม อำเภองาว จังหวัดลำปาง

96. การผลิตแมนโนโอลิโกแซกคาไรด์จากกากกาแฟปรับสภาพด้วยด่างโดยรีคอมบิแนนท์แมนนาเนสจาก Bacillus sp. GA2(1)

97. การศึกษาการผลิตแผ่นปาร์ติเคิลจากกากกาแฟคั่วบดร่วมกับกากใบชาเหลือทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะจากร้านกาแฟสด

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts