กรมวิชาการเกษตร

จำนวน 18 เรื่อง

1. โครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตกาแฟโรบัสต้าที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

2. โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีการแปรรูปกาแฟ

3. การปรับปรุงพันธุ์กาแฟอาราบิก้าลูกผสมสายพันธุ์ Catmimor CIFC 7963-13-28

4. โครงการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กาแฟอาราบิก้าโดยวิธีการผสมพันธุ์

5. โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์กาแฟ

6. การคลุมดินในกาแฟ

7. พันธุ์กาแฟอาราบิก้าในประเทศไทย

8. ประวัติความเป็นมาของพันธุ์กาแฟอาราบิก้า คาทิมอร์

9. อิทธิพลของอุณหภูมิต่อกาแฟอาราบิก้า

10. โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตกาแฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

11. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนากาแฟ

12. ความเป็นมาของกาแฟโรบัสต้า

13. โครงการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กาแฟอาราบิก้าโดยวิธีการผสมพันธุ์

14. สภาพแวดล้อมสำหรับการเจริญของกาแฟอาราบิก้า

15. ประสิทธิภาพและผลตกค้างของสารเคมีกำจัดวัชพืช simazine ในสวนกาแฟ

16. ปฏิกิริยาของกาแฟอาราบิก้า คาทิมอร์ ต่อโรคราสนิม

17. โครงการวิจัยพัฒนาการขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม

18. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปกาแฟสดโรบัสต้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts