สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

จำนวน 9 เรื่อง

1. การออกแบบและพัฒนาระบบชุดเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟอัตโนมัติ

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้พลังงานรูปแบบเจลจากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมกาแฟ

3. การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องต้นแบบของเครื่องคัดขนาดเมล็ดสารกาแฟโรบัสต้าแบบตะแกรงหมุน

4. การพัฒนานวัตกรรมระบบคั่วกาแฟแบบอัจฉริยะ

5. น้ำมันกากกาแฟเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง

6. การใช้เชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพื่อยกระดับความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินที่ปลูกกาแฟ

7. ความสามารถในการแข่งขันของกาแฟอราบิก้าของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

8. การพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟดอยมูเซอ จังหวัดตาก

9. โครงการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กาแฟอาราบิก้าโดยวิธีการผสมพันธุ์

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Recent Posts