สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 127 เรื่อง

1. การศึกษาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาเชื้อวุ้นมะพร้าว Acetobacter sp. TISTR 975;Study of efficiency methods for preserving nata de coco microbial cultures acetobacter sp.

2. การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภันฑ์มะพร้าวแก้วที่ผลิตในอำเภอ เชียงคานโดยวิธีการบรรจุแบบสูญญากาศ;shelf life study of mapraw kaew product of chiangkaan by vacuum packaging

3. การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแก้ว; processing and packaging development to extend sweetened sliced coconut shelf life

4. การใช้น้ำส้มสายชูจากน้ำมะพร้าวเป็นสารช่วยให้ยางจับตัวสำหรับการผลิตยางแผ่น ;Use of coconut juice vinegar as coagulation agent in natural rubber

5. การศึกษาสมบัติและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว

6. การผลิตน้ำส้มควันไม้จากกะลามะพร้าวและกะลามะพร้าวรวมกับวัสดุอื่นเพื่อการกำจัดปลวกและเพลี้ยแป้ง

7. การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครื่องต้นแบบอย่างง่ายสำหรับการผลิตน้ำตาลมะพร้าวสดเข้มข้น

8. การศึกษาและสร้างเครื่องกลปอกเปือกมะพร้าวต้นแบบอย่างง่าย

9. การใช้กากมะพร้าวคั้นสดในอาหารนกกระทาเนื้อต่อสมรรถภาพการผลิต;The Utilization Kitchen Dry Copra Meal in Quials Diets on Performance.

10. การพัฒนาการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายจากสีย้อมธรรมชาติ : กรณีศึกษาการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายจากสีย้อมเปลือกมะพร้าวและเปลือกประดู่ของชุมชนในเขตตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

11. ประสิทธิภาพของการกำจัดตะกั่วจากน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว ไม้โกงกาง และเปลือกทุเรียน;Lead removal from synthetic wastewater by activated carbon from coconut shells / Mangrove forest/ Durio zibethinus

12. หุ่นยนต์ขึ้นต้นมะพร้าว ปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม;Coconut Tree Climbing Machin

13. การศึกษาประสิทธิภาพของแกลบเผาและกะลามะพร้าวเผาในการดูดซับโลหะหนักในน้ำย้อมสีเสื่อกกบ้านแพง จ.มหาสารคาม;The Effectiveness of Rice Husk Ash Ash and Coconut Shell Ash for Adsorpting Heavy Metal in Water Soluble Dye at Ban Pang Mahasarakram Province

14. ผลของการเสริมกากมะพร้าวอบแห้งในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ ;Effects of dried coconut meal supplementation on laying performance and egg quality

15. ผลของการเสริมกากมะพร้าวสดในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ ;Effects of fresh coconut meal supplementation on laying performance and egg quality

16. การจำกัดไอออนตะกั่วและแคดเมียมจากน้ำเสีย ด้วยใยมะพร้าว ;(Removal of pb (II) and cd (II) ions from wastewater by coconut fibers )

17. ผลของนำตาลจาก นำกากส่าจากโรงงานสุรากลั่นแมกนีเซียมซัลเฟต และ ค่าความเป็นกรด-ด่างต่อผลผลิตวุ้นมะพร้าว : รายงานวิจัย = Effect of nipa palm sugar,distillery slop, mgso and ph on the yield of nata de coco

18. ผลของการเจือจางร่วมกับสารเสริมต่อผลผลิตและคุณภาพวุ้นมะพร้าว

19. การใช้ดินขาวผสม เส้นใยมะพร้าว ฟางข้าวและแกลบเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนในผนังคอนกรีตบล็อก;Using the kaolin with coir, rice rtraw and rice hush in concrete masonry unit wall for increasing effective heat protection

20. ผลทางเศรษฐกิจในการใช้กากมะพร้าวป่นเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสุกรรุ่น

21. ศึกษาการแปรรูป หยวกกล้วย ผักตบฃวา ขุยมะพร้าวและเยื่อกระดาษเป็นแท่งเพาะเมล็ดสำเร็จรูปสำหรับเพาะเมล็ดแพงพวย;Study on jiffy pot from banan leaf sheath, water hyacinth coconut dust and paper pulp for seed germination of vinca

22. การวิจัยและสร้างเครื่องอบแห้งเนื้อมะพร้าวด้วยพลังงานทดแทน

23. การออกแบบและสร้างเครื่องขูดมะพร้าวและคั้นน้ำกระทิ

24. รายงานการวิจัย การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการกลึงไม้มะพร้าวด้วยใบมีดคาร์ไบด์

25. รายงานการวิจัย การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของงานกัดตัวอักษรบนไม้มะพร้าวด้วยเครื่องกัดควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์;The Study favorable conditions for the cutting text on coconut wood by computer numerical controllled milling

26. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยอดมะพร้าวอ่อนบรรจุกระป๋อง

27. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 2(2549) (โครงการต่อเนื่อง 2 ปี) โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตสุราน้ำตาลสดสำหรับเกษตรกรสวนมะพร้าว

28. การพัฒนาการผลิตกระดาษเชิงหัตถกรรมจากใยมะพร้าว ;Development of Handmade Papermaking from Mesocarp

29. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการเตรียมแป้งมะพร้าวจากกากมะพร้าวส่วนเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูป;Study on preparation of coconut flour from coconut wastes

30. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการเตรียมแป้งมะพร้าวจากกากมะพร้าวส่วนเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูป;Study on preparation of coconut flour from coconut wastes

31. การศึกษาการใช้กากมะพร้าว กากเมล็ดนุ่น และกากเมล็ดฝ้ายในอาหารไก่กระทง;Study copra meal, kapok meal and cottonseed meal in broiler ration ;การใช้กากมะพร้าว กากเมล็ดนุ่น และกากเมล็ดฝ้ายในอาหารไก่กระทง

32. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องผลของการเสริมพฤกษเคมีและน้ำมันมะพร้าวต่อ นิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนและการผลิตก๊าซมีเทนในโคพื้นเมือง;Effect of phytochemicals and coconut oils supplementation on rumen ecology and methane gas production in native beef cattle

33. รายงานวิจัยการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว;Production and marketing of coconut shell product

34. รายงานการวิจัยเรื่องการปรับปรุงวิธีการใช้ประโยชน์จากเนื้อและน้ำมะพร้าว : การคัดเลือกบักเตรีที่สร้างวุ้นสวรรค์และการผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ำมะพร้าว

35. รายงานการวิจัยการใช้มะพร้าวและผลพลอยได้ทางอุตสาหกรรมเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพของภาคใต้;Utilization of coconut and by products for the benefit of agro-industry in the South

36. เทคนิคเยือกแข็งและวิธีการดัดแปลงกลิ่นและรสน้ำตาลมะพร้าวสดเข้มข้น

37. ประสิทธิภาพของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ สารละลายกรด lauric สาร monolaurin และกรด lactic ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Listeria monocytogenes บนเนื้อสุกรสด;Efficacy of virgin coconut oil, lauric acid, monolaurin and lactic acid solution for inhibition o

38. การใช้ดินขาวผสม กากมะพร้าว เส้นใยจากต้นข้าวโพดและเส้นใยจากเปลือกทุเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนและลดน้ำหนักในผนังคอนกรีตบล็อก;The Application of kaolin with coconut meal, plywood from corncobs and durian peel in concrete masonry unit wall for in

39. การใช้กากมะพร้าว ต้นข้าวโพดและเปลือกทุเรียนเป็นวัสดุประกอบชีวภาพทดแทนไม้ในแผ่นใยอัดความหนาแน่นปานกลาง;The Application of coconut meal, corncobs and durian peel as wood-substituted biocomposites in medium density fiberboard

40. การพัฒนาวิธีการผลิตเอทานอลจากซังขนุน ชานอ้อย และกากมะพร้าว;Development of Method in Producing Ethanol from fibers Surrounding the pulp of the Jackfruit Bageese and Coconut Meal

41. การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวาและใยมะพร้าว;Synthesis of Carboxymethyl Cellulose from Water Hyacinth and Coconut Coir

42. โครงการวิจัยทางเคมีปริมาณแอลฟาเซลลูโลสจากผักตบชวาและใยมะพร้าว;Alpha-Cellulose from Water Hyacinth and Coconut Coir

43. ไบโอดีเซลจากน้ำมันมะพร้าว;Biodiesel from coconut oil

44. การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดผสมถ่านจากกะลามะพร้าว;The Feasibility study of coal making from corncob coal and coconut coal

45. อิทธิพลของระยะเวลาการสกัดต่อปริมาณน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์;Effect of Extraction Period on Yield of Virgin Coconut Oil.

46. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมพลังงานทางเลือกด้านการผลิตถ่านและน้าส้มควันไม้จากกะลามะพร้าว

47. เทคนิคเยือกแข็งและวิธีการดัดแปลงกลิ่นและรสน้ำตาลมะพร้าวสดเข้มข้น

48. การผลิตถ่านคุณภาพสูงจากกะลามะพร้าวด้วยเตาเผาถ่านแก๊สหุงต้ม

49. เครื่องบีบน้ำมันมะพร้าวระบบบีบเย็นทำงานอย่างต่อเนื่อง;Machine to press coconut oil to work continuous

50. การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าว ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ;The Community Business Management : A Case Study in Tagmaprgaw Broom Group in Tumbon Dongbung Amphur Khonsan Province Chaiyaphum

Recent Posts