มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 17 เรื่อง

1. รายงานการวิจัยผลของน้ำมันมะพร้าวต่อการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดสมอง และเซลล์ไขมัน

2. การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันมะพร้าวและน้ำมันถั่วเหลือง

3. ผลของอาหารเพื่อสุขภาพจากธัญพืชและวุ้นน้ำมะพร้าวต่อระดับไขมันในเลือดผู้ป่วย

4. เครื่องสับทางและเปลือกมะพร้าว

5. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมะพร้าวน้ำหอม

6. รายงานการทดลองเรื่องการใช้วุ้นมะพร้าวและผงบุกเพื่อช่วยเสริมเส้นใยในข้าวเกรียบชนิดต่างๆ

7. ซุปผงเสริมเส้นใยวุ้นมะพร้าว

8. รายงานวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวเอนกประสงค์

9. รายงานวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว (แก่) ชนิดทำงานด้วยมือโยก และชนิดใช้กำลังจากระบบไฮดรอลิค

10. รายงานการวิจัยและพัฒนาเรื่องเครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อน

11. รายงานการวิจัย การใช้มะพร้าวและผลพลอยได้ทางอุตสาหกรรมเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพของภาคใต้

12. รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตกรผู้ปลูกมะพร้าว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

13. รายงานวิจัย เรื่อง การวิจัยและออกแบบเครื่องปอกมะพร้าวชนิดใช้กลไกระบบเชิงกล

14. ศักยภาพการผลิตและการตลาดมะพร้าวไทย

15. รายงานโครงงานเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านกัมมันต์จากขี้เถ้าโรงไฟฟ้าชีวมวล (เชิงพาณิชย์)

16. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการลดการใช้สารกลุ่มซัลไฟต์ ในอาหารกลุ่มเสี่ยง

17. รายงานการศึกษาโครงการสินค้ายุทธศาสตร์เกษตร : กรณีผักและผลไม้

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts