สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 23 เรื่อง

1. การวิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำมันมะพร้าวลอริคต่ำเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

2. การเกษตรแม่นยำในการจัดการสวนมะพร้าวน้ำหอม

3. ผลของน้ำมันมะพร้าวและ/หรือโปรตีนที่แยกได้จากเนื้อมะพร้าวแก่จัดต่อการทำงานของหลอดเลือดในหนูแรทเพศผู้วัยกลางชีวิต

4. ศักยภาพและผลตอบแทนของการปลูกมะพร้าวน้ำหอมเปรียบเทียบกับการปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพาราและมะพร้าวทำกะทิในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

5. กลยุทธ์การพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างมะพร้าวสมุยกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

6. ผลของดีแอมิเดชั่นด้วยเอนไซม์ protein-glutaminase ต่อสมบัติการจับกลิ่นรสของโปรตีนมะพร้าว

7. การพัฒนาเครื่องต้นแบบของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มจาก มะพร้าวในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

8. การพัฒนากรรมวิธีการผลิตแผ่นใยมะพร้าวอัดซีเมนต์ต้นทุนต่ำสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

9. การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะพร้าวอ่อนเพื่อการส่งออกครบวงจร

10. การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมะพร้าวอ่อนเพื่อส่งออก

11. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อน

12. การศึกษาการผลิตกากมะพร้าวดัดแปรเพื่อใช้เป็นสารเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร

13. ผลบำรุงระบบประสาทของมะม่วง มะละกอ และน้ำมะพร้าวต่อความจำและสมรรถภาพทางกายในหนู

14. ผลการบริโภคน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ต่อระดับไลโปโปรตีนในเลือดของอาสาสมัครไทยสุขภาพดี

15. ผลของไฟโตเอสโตรเจนในน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการต้านสภาวะเครียดออกซิเดชัน และการทำลายเนื้อเยื่อในหนูที่ตัดรังไข่

16. ประสิทธิภาพของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ กรด lauric สาร monolaurin และกรด lactic ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสุกร

17. การดูดซับโครเมียมในน้ำเสียด้วยขุยมะพร้าวที่ผ่านการปรับปรุงด้วย 2-hydroxyethyl methacrylate โดยวิธีฉายรังสีแกมมา

18. การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ลดไข้ และความเป็นพิษของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

19. การศึกษาผลของฮอร์โมนในน้ำมะพร้าวอ่อนต่อสมองและเซลล์ประสาทหนูด้วยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมมิสตรี

20. การใช้ประโยชน์มะพร้าวอ่อนเหลือทิ้งจากการผลิตน้ำมะพร้าวกระป๋อง

21. การประเมินระดับไขมันในเลือดหนูทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีใยอาหารสูงจากธัญญพืช และวุ้นมะพร้าว

22. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ระยะที่ 2

23. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกน้ำหนักเบาจากเถ้ากะลามะพร้าวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Recent Posts