กรมวิชาการเกษตร

จำนวน 10 เรื่อง

1. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอม

2. โครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์มะพร้าว

3. โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออก

4. การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อน

5. การทดสอบเปรียบเทียบเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เปิดผลมะพร้าวอ่อน

6. การเปรียบเทียบผลผลิตมะพร้าวพันธุ์ลูกผสม

7. โครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีมะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม

8. แผนงานวิจัยและพัฒนามะพร้าวน้ำหอม

9. วัสดุปลูกกล้วยไม้จากสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อทดแทนกาบมะพร้าว

10. การเข้าทำลายของแมลงศัตรูและการฟื้นตัวของมะพร้าวในพื้นที่อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts