สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

จำนวน 16 เรื่อง

1. การพัฒนาน้ำมันมะพร้าวในรูปแบบผงแห้งโดยเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชัน

2. การพัฒนาภาชนะปลูกกล้วยไม้จากเศษเซรามิคเหลือทิ้งเพื่อทดแทนกาบมะพร้าว

3. การพัฒนาพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม-เนื้อกะทิแบบก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีดีเอ็นเอ

4. โครงการการพัฒนาเทคนิคในการขยายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม

5. การวิจัยและพัฒนาเครื่องเหวี่ยงสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเศษเหลือของกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

6. การพัฒนาระบบ somatic embryogenesis ในการผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวไทย (Cocos nucifera L.)

7. การพัฒนาไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลสจากวุ้นมะพร้าวส่วนเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

8. การพัฒนาองค์รวมของกระบวนการผลิตน้ำตาลมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลมะพร้าวภายใต้แนวคิดด้านความปลอดภัยคุณภาพ และประสิทธิภาพแบบยั่งยืน ปีที่ 2

9. การใช้ความร้อนและคลื่นอัลตร้าซาวด์ในกระบวนการพาสเจอไรซ์มะพร้าวน้ำหอม (Cocos nucifera Linn.): ผลต่อคุณลักษณะทางเคมีกายภาพ จุลินทรีย์ ประสาทสัมผัส และการเปลี่ยนแปลงสารให้กลิ่น

10. โครงการนำร่องการบริหารจัดการศัตรูปาล์มน้ำมัน (ด้วงแรดมะพร้าว และ หนู)ในพื้นที่แปลงใหญ่ด้วยวิธีผสมผสานอย่างยั่งยืน

11. เทคโนโลยีการแปรรูปโดยไม่ใช้ความร้อนแบบผสมผสานด้วยเทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้าร่วมกับการใช้ความดันสูงสำหรับการแปรรูปน้ำมะพร้าว

12. การใช้ประโยชน์จากน้ำมันเหลือใช้จากอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว

13. การเตรียม Monolaurin จากน้ำมันมะพร้าว

14. การพัฒนาความมั่นคงระบบการผลิตน้ำตาลมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลมะพร้าวผ่านกลุ่มเครือข่ายแบบสานประโยชน์ร่วมกันของชุมชนบ้านลมทวน จังหวัดสมุทรสงคราม

15. การพัฒนามาสก์ไบโอเซลลูโลสจากน้ำมะพร้าวเพื่อใช้ป้องกันการเกิดสีผิวเข้มผิดปกติหลังการรักษาผิวหน้าด้วยแสงเลเซอร์

16. การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและสายการผลิตสำหรับมะพร้าวน้ำหอมสดเพื่อการส่งออก

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Recent Posts