สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 193 เรื่อง

1. ผลของพริกและแคพไซซินต่อการทำงานของเอ็นไซม์แอลคาไลน์ฟอสฟาเตส และอะดีโนซีนไตรฟอสฟาเตสในลำไส้เล็กของหนู

2. การปรับปรุงคุณภาพพริกป่นที่ขายในท้องตลาด

3. การศึกษาถึงผลของสารเผ็ดในพริก (แคพไซซิน) ต่อการดูดซึมของวิตามินบี 1

4. โครงการคัดเลือกพันธุ์แท้ของพริก 2 พันธุ์

5. การปรับปรุงพันธุ์ผักเศรษฐกิจสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ข้าวโพดหวานพิเศษเพื่ออุตสาหกรรม และพริกขี้หนูหอมเพื่อบริโภคสด

6. การศึกษารวบรวมและคัดเลือกพันธุ์พริกใหญ่ กรณีจังหวัดเชียงใหม่

7. การศึกษาสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก

8. การใช้สารสกัดจากสะเดาในการป้องกันกำจัดศัตรูพริกเพื่อลดการใช้สารฆ่าแมลงเคมีสังเคราะห์

9. การพัฒนาเทคนิคอาร์เอพีดี เพื่อการจำแนกและรับรองสายพันธุ์พริก

10. การคัดพันธุ์พริกที่ต้านทานการทำงานของไรขาว (Polypha gotarsonemus latus Banks) และเพลี้ยไฟพริก (Scirtothrip dorsalis Hood.)

11. การศึกษาอิทธิพลทางพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะของผลพริก โดยวิธีวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของประชากรชั่วต่าง ๆ

12. การคัดต้นตอต้านทานโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียในการผลิตพริกหวาน

13. การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การทดสอบหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตและการผสมพันธุ์พริกขี้หนูหอม

14. การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด

15. อิทธิพลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู

16. ศึกษากลไกความต้านทาน ของพริกที่มีต่อเพลี้ยไฟ Scirtrothrip dorsalis Banks และไรขาว Polyphagotarsonemus latus (Hood)

17. การพัฒนาตำรับยาน้ำสารละลายสำหรับทาภายนอกของสารสกัดแคพไซซินจากพริกขี้หนู

18. การควบคุมโรคกุ้งแห้งของพริก (Colletotrichum spp.) โดยใช้ endophytic microorganism ที่แยกได้จากสมุนไพรไทย

19. สูตรสำเร็จและวิธีใช้เชื้อ Gliocladium virens เพื่อป้องกันกำจัดโรคโคนเน่าของพริกที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii

20. การศึกษาองค์ประกอบ และทดสอบผลการป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อนในพริกและหนอนห่อใบมะม่วงของสารสกัดจากต้นแมงลักคา

21. การศึกษาการใช้เรณูเพื่อการถ่ายฝากยีนในพริกขี้หนู (Capsicum frutescens L. cv. Jinda)

22. การออกแบบและพัฒนาเครื่องบดพริก

23. การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การตรวจสอบคุณภาพความหอมและความเผ็ดของพริกขี้หนูหอมพันธุ์ลูกผสม

24. การใช้สมุนไพรสกัดด้วยไอน้ำจากสะเดา แมงลักคา และตะไคร้หอม เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของไรขาวพริก

25. อะฟลาทอกซินในพริกแห้งป่น ในตลาดเทศบาลเมือง จังหวัดลำปาง

26. สภาพการผลิตพริกของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี

27. การใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชกับการปลูกพริกของเกษตรกร จังหวัดชัยภูมิ

28. การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่

29. สภาพการผลิตและพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพริกของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

30. การใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพริก ของกลุ่มผู้ปลูกพริกในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

31. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูหอมพันธุ์ปรับปรุงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขยายผลสู่เกษตรกร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

32. การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่

33. การผลิตเมล็ดสังเคราะห์แบบแห้ง ของพริกหวาน (Capsicum annuum L.)

34. ผลของการผสมผสานการใช้ความร้อนกับการใช้วัสดุห่อต่อการเกิดอาการสะท้านหนาวและคุณภาพของพริกหวาน

35. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูหอมพันธุ์ปรับปรุงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

36. การจัดการการผลิตและการตลาดพริกขี้หนู ในอำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

37. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องผลิตซอสพริกเพื่อชุมชน

38. การทดสอบสายพันธุ์พริกเล็ก

39. สรีรวิทยาการเจริญเติบโตของพริกขี้หนูสายพันธุ์พ่อแม่ (83-163 และพริกช่อ มข.) ลูกผสมตรง และลูกผสมสลับ

40. การออกแบบ สร้าง และทดสอบเครื่องบดพริกป่น

41. การตั้งตำรับและควบคุมคุณภาพอาหารไก่ ชนิดเม็ดที่มีสารสกัดพริก กระเพรา โหระพา

42. การใช้สารสกัดหยาบจากพริกในไก่เนื้อภายใต้สภาพการเลี้ยง ในระบบโรงเรือนปิด

43. การเพิ่มความมีชีวิตของเมล็ดสังเคราะห์พริกหวาน โดยใช้กรดแอบซิสสิค

44. โครงการเครื่องคั่วพริกแห้ง

45. การใช้สารสกัดหยาบจากพริกในสุกรหย่านม

46. การใช้สารสกัดหยาบจากพริกในไก่เนื้อ ภายใต้สภาพการเลี้ยงในระบบโรงเรือนเปิด

47. ศึกษาระดับที่เหมาะสมของการเสริมพริกชี้ฟ้าแดง ในอาหารเป็ดไข่ที่มีผลต่อสีไข่แดง

48. ผลในการป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดพริกและผลิตภัณฑ์

49. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนปลูกพริกหวานแบบไม่ใช้ดิน ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

50. การสำรวจโรคพริกและการใช้สารสกัดจากสมุนไพรในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรกโนส

Recent Posts