สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

จำนวน 18 เรื่อง

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคแอนแทรกโนสในพริกโดยการใช้สารไคโตซานหรือนาโนซิงค์ออกไซด์/ไคโตซานร่วมกับสารสกัดสมุนไพรบางชนิด

2. การพัฒนาสมุนไพรพริกพรานเพื่อการป้องกัน และบำบัดรักษาโรคในช่องปากและการจัดการทางทันตกรรม

3. การใช้ประโยชน์สารจากพริกไทยเพื่อพัฒนาเป็นสารต้านอัลไซเมอร์

4. การเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาของตำรับยาจับโปงแห้งเข่าและเจลพริกในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

5. การผลิตและพัฒนาสารสกัดหยาบจากพริกไทยดำในรูปแคปซูลนิ่มเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและการนำไปใช้ประโยชน์

6. การพัฒนาชุดตรวจสอบวัดดีเอ็นเอของเชื้อรา สาเหตุโรคแอนแทรกโนสในเมล็ดพริก

7. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานสำหรับการผลิตพริกอินทรีย์เพื่อการส่งออก

8. ประสิทธิภาพของสารสกัดจากราเอนโดไฟด์ที่แยกจากต้นโกงกางในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสในพริก

9. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาแบบจุ่มในการกำจัดสารเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในพริก

10. การใช้เทคโนโลยีการให้น้ำด้วยการใช้อ่างน้ำทำจากยางรถยนต์เก่า และระบบไส้ตะเกียงสำหรับการปลูกพริก และข้าว ในชุมชนพื้นที่รอยต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

11. การพัฒนาวิธีการประเมินความแก่เมล็ดพันธุ์พริกด้วยการวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์จากเปลือกหุ้มเมล็ด และวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พริกโดยการลดความชื้นแบบยิ่งยวดและดัดแปลงบรรยากาศเก็บรักษา

12. การขยายผลการพัฒนาชุมชน ต้นแบบการจัดการการผลิตพริกปลอดภัยในเขตอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

13. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาอุณหภูมิต่ำ เพื่อการเพาะงอกและการทำลายเชื้อของเมล็ดพันธุ์พริก

14. การคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์พริกกะเหรี่ยงสำหรับเขตภาคกลาง

15. ระบบอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางเกษตรอุณหภูมิต่ำโดยการอบแห้งด้วยปั๊มความร้อนร่วมรังสีอาทิตย์แบบเรือนกระจก (กรณีศึกษาการอบแห้งพริก)

16. การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสสาเหตุโรคจากเชื้อ Colletotrichum spp. และส่งเสริมการเจริญเติบโตในพริก

17. การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการการผลิตพริกแห้งปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ จากพริกแห้งปลอดภัยเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

18. เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์พริกต้นทุนต่ำโดยการใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Recent Posts