กรมปศุสัตว์

จำนวน 11 เรื่อง

1. ความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียจากฟาร์มไก่เนื้อในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli)

2. การศึกษาคุณสมบัติและความรุนแรงของเชื้อไวรัสโลหิตจางติดต่อในไก่ในไก่เนื้อ

3. ผลการเสริมน้ำสกัดชีวภาพจากผักคาวตองในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ

4. การทดสอบความเหมาะสมของวิธีวิเคราะห์ปริมาณคลอแรมเฟนนิคอลในเนื้อไก่โดยเทคนิค

5. อิทธิพลของการเสริมผักคาวตองต่อภูมิต้านทานในไก่เนื้อ

6. การเจริญเติบโต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และคุณภาพซากและเนื้อของไก่เบตงภายใต้ระบบการเลี้ยงที่ต่างกัน

7. การศึกษาระบบการเลี้ยง การตลาดไก่เนื้อดำดอยแม่สลองและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่ตุ๋นยาจีน

8. การติดตามการพบสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานการเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออกในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 2

9. การสำรวจเชื้อวัลโมเนลล่าในเนื้อสุกรและเนื้อไก่จากโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 8

10. ความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียจากฟาร์มไก่เนื้อในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เอสเชอริเชีย โคไล

11. การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นแหล่งอาหารโปรตีนเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง

ที่มา : กรมปศุสัตว์

Recent Posts