กรมปศุสัตว์

จำนวน 11 เรื่อง

1. ความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียจากฟาร์มไก่เนื้อในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1.เอสเชอริเชีย โคไล

2. ผลการเสริมน้ำสกัดชีวภาพจากผักคาวตองในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ

3. อิทธิพลของการเสริมผักคาวตองต่อภูมิต้านทานในไก่เนื้อ

4. การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นแหล่งอาหารโปรตีนเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง

5. การศึกษาระบบการเลี้ยง การตลาดไก่เนื้อดำดอยแม่สลองและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่ตุ๋นยาจีน

6. การสำรวจเชื้อวัลโมเนลล่าในเนื้อสุกรและเนื้อไก่จากโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 8

7. การติดตามการพบสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานการเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออกในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 2

8. ผลของสมุนไพรบอระเพ็ดที่มีต่อการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงโดย

9. การเจริญเติบโต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และคุณภาพซากและเนื้อของไก่เบตงภายใต้ระบบการเลี้ยงที่ต่างกัน

10. การเลี้ยงปศุสัตว์ในระบบเกษตรผสมผสานของเกษตรกรรายย่อย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

11. การศึกษาระบบการผลิตและการตลาดไก่งวงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ที่มา : กรมปศุสัตว์

Recent Posts