สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 57 เรื่อง

1. ความเคลื่อนไหวของราคาปศุสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา : กรณีศึกษา โคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ และไก่พื้นบ้าน

2. ผลของการเสริมกรดอะมิโนสังเคราะห์ ทดแทนการใช้ ปลาป่น เป็นแหล่งโปรตีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ

3. ผลของการใช้รำเดือยทดแทนรำข้าวในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติมโตของไก่เนื้อ;effect of replacement of rice bran by job tear in diets on growth performances in broiler chickens

4. ความเคลื่อนไหวของราคาปศุสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา กรณีศึกษาโคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ และไก่พื้นบ้าน

5. การสำรวจสารตกค้างในอาหารไก่เนื้อในฟาร์มขนาดใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรี

6. การพัฒนาผงหมักไก่เนื้อนุ่ม;Development of Marinated Meat Tenderizer Powder

7. ผลของการเสริมสมุนไพรฟ้าทะลายโจรหัวหอมแดงและลูกใต้ใบในอาหารไก่กระทงต่อ 1.ค่า Hl-titer ของโรคนิวคาสเซิล 2. สมรรถภาพการผลิต 3.คุณภาพซาก 4.ค่ามิชญวิทยาของตับ;Effect of Andrographis paniculata Wall. ex. Nees., Allium adcolonicum Linn. and Phyllanthus niruni Li

8. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำไรธุรกิจไก่เนื้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย;Affecting in Profit of Broiler Enterprise in Northeast, Thailand

9. ผลของการเสริมใบถั่วอัลฟัลฟ่าบดแห้งในอาหาร ต่อสมรรถนะการผลิตในไก่เนื้อ

10. ผลของการเสริมน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกมังคุดต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากในไก่เนื้อ

11. การใช้กากเหลือจากการสกัดน้ำบัวบกในการผลิตอาหารไก่เนื้อเพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะ

12. การใช้พืชสมุนไพรเพื่อควบคุมด้วงปีกแข็ง Alphitobius diaperinus (Panser) (Coleoptera : Tenebrionidae) ในฟาร์มไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้;The use of herbs for controlling the darkling beetle Alphitobius diaperinus (Panser) (Coleoptera : Ten

13. ผลของการใช้รำสกัดน้ำมันอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ;Effects of Defatted Rice Bran in Diets on Performance of Broiler Chicks

14. ผลของการเสริมกระเทียม (Allium saltivum Linn.) ในอาหารต่อลักษณะเพศผู้ในไก่เนื้อ;Effects of Garlic (Allium sativum Linn.) Supplementation on Male Characteristics in Broiler Chickens

15. รายงานการวิจัยผลของการเสริมกระเทียม(Allium saltion linn.)ในอาหารต่อลักษณะเพศผู้ในไก่เนื้อ;Effects of garlic (Allium saltivum linn.)supplementation on male characteristic in broiler chickens

16. รายงานการวิจัยการใช้กากมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับไก่เนื้อ;Utilization of cassava pulp as feedstuff for broilers

17. การป้องกันโรคติดเชื้อ ซาลโมเนลล่า ในไก่กระทงด้วยวิธี Competitive Exclusion : รายงานผลการวิจัย;Protection of Salmonella infection in broiler by competitive exclusion

18. ผลของยาต้านจุลชีพ อะวิล่ามัยซิน ฟลาโวมัยซิน และอีรีโทรมัยซิน ที่ใช้เร่งการเจริญเติบโตต่อเชื้อเอ็นเทอโรค๊อคคัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซินในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย;Effect of antimicrobial growth promoters avilamycin, flavomycin, and erythromycin on the vancomy

19. การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัส และซาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย;Monitoring of antimicrobial resistance Enterococcus and Salmonella spp. in broilers

20. การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัสและชาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย;Monitoring of antimicrobial resistance Enterococcus and Salmonella spp. in brolers

21. การใช้แบคทีเรียกรดแลคติกในน้ำพืชหมักแบบผงแห้งเป็นสารโพรไบโอติกในการเลี้ยงไก่

22. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการประยุกต์ใช้โปรไบโอติก (กรดอินทรีย์ : กรดฟอร์มิกและกรดโปรปิโอนิก) ในการป้องกันโรคบิดไส้ตันในไก่เนื้อ;Use of probiotic (oraganic acid : formic and probionic acid) in preventing of ceacal coccidiosis in broilers

23. ผลของโปรไบโอติก บาซิลลัส โตโยอิ ต่อการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการเร่งการเจริญเติบโตในไก่เนื้อ ;Effect of probiotic Bacillus toyoi on immunostimulation and growth promotion in broilers

24. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการประยุกต์ใช้โปรไบโอติก (กรดอินทรีย์ : กรดฟอร์มิกและกรดโปรปิโอนิก) ในการป้องกันโรคบิดไส้ตันในไก่เนื้อ;Use of probiotic (oraganic acid : formic and probionic acid) in preventing of ceacal coccidiosis in broilers

25. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการใช้ประโยชน์ของเมล็ดงาดำในอาหารต่อสมรรถะการผลิตและคุณภาพซากของไก่เนื้อ

26. รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ “การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรทดแทนวัตถุดิบเติมอาหารสังเคราะห์ในอาหารไก่เนื้อและสุกรหลังหย่านม” ;The substitution of andrographis (Andrographis paniculata (Burm f.) nees) for synthetic feed additives in broiler and post-wea

27. รายงานการศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ Campylobacter spp. ในระดับฟาร์มจนถึงโรงเชือดทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2548

28. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสมุนไพรไทยต่อการเจริญของเชื้อแคมไพโรแบคเตอร์ ที่แยกจากทางเดินอาหารของไก่;The study of potential anti-microbial of Thai herbs on the growth of Campylobacter spp. isolated from chicken gut

29. ผลของการเสริมใบปอเทืองบดแห้งในอาหาร ต่อสมรรถนะการผลิตเนื้อไก่;Effect of sunn hemp (Crotalaria juncea L.) Leaf dried supplementation in diet on productive performance in broiler

30. เปรียบเทียบผลการใช้สารสกัดจากขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต สุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางจุลกายวิภาคของลำไส้ไก่เนื้อ;A comparative study on the effects of crude extract from curcuma longa and andrographis paniculata on growth performa

31. การใช้พืชสมุนไพรไทยในการเพิ่มสมรรถภาพการเจริญเติบโต และควบคุมโรคบิดในไก่เนื้อ;Use of dietary Thai herbal supplementation on growth performance and coccidian control in broiler

32. ผลของการเสริมกลูตามีนในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตการพัฒนาของระบบทางเดินอาหาร และการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของไก่เนื้อ;The effect of glutamine supplementation in diets on growth performance, gastrointestinal tract development and immune stimulation of broile

33. การ ใช้พืชสมุนไพรเพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในการผลิตไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = The used of herbs for antibiotics substitute in broilers production;The used of herbs for antibiotics substitute in broilers production

34. การ ใช้พืชสมุนไพรรางจืดเพื่อลดพิษตกค้างของยาปฏิชีวนะ Sunfadiazine และ Enrofloxacin ในเนื้อไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้;Detoxificationof sulfadiazine and Enrofloxacin (Antibiotics) in broilers by using Thunbergia Spp.

35. การศึกษาการใช้ประโยชน์ได้ของสารโพลีฟีนอลในเมล็ดลำไยและกากเมล็ดลำไยในอาหารไก่เนื้อ;A study on the utilization of polyphenol compounds from longan seed and longan seed meal broiler diets

36. รายงานการวิจัยเรื่องการปรับปรุงคุณภาพของกากมันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่สำหรับไก่เนื้อ;Improving cassava pulp quality as an alternative energy source for broilers

37. รายงานการวิจัยการใช้สะระแหน่ (Mentha cordiforlia Opiz.) เป็นสารเสริมเพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารไก่เนื้อ;Utilization of peppermint (Mentha cordiforlia Opiz.) substitute for antibiotics as a feed additive in broiler diets

38. ความเคคลื่อนไหวของปศุสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา : การณีศึกษา โคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ และไก่บ้าน

39. รายงานการวิจัยการปรับปรุงคุณภาพของกากมันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่สำหรับไก่เนื้อ;Improving Cassava Pulp Quality as an Alternative Energy Source for Broilers

40. ผลของการใช้แป้งจากเมล็ดเงาะ ทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหาร ต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ;Effect of dietary substitution of Rambutan seed starch for broken rice on productive performance in broilers

41. การใช้ผงแบคทีเรียกรดแลคติกจากหญ้าหมักเป็นสารโพรไบโอติกในการเลี้ยงไก่;Applying fermented grass of epiphyticlactic acid bacteria powderas probiotics in broiler chickens

42. การใช้เศษขนมปังเป็นแหล่งพลังงานในสูตรอาหารไก่;ีUse of breadcrumb as energy source in chicken rations

43. การใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้ในอาหารไก่เนื้อ;Utilization of wood vinegar in broiler diets

44. รูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียที่แยกได้จากอุจจาระของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมและไม่ผสมน้ำส้มควันไม้;Antimicrobial resistance patterns of ceftriaxone-resistant gram-negative bacteria from broiler chicken feces

45. ผลการใช้น้ำส้มควันไม้ในอาหารไก่เนื้อต่อการลดแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ;Utillization of tamarind wood vinegar in broiler diets to decrease antimicrobial-resistant bacteria

46. ผลของแหล่งไขมันต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต คอเลสเตอรอลในเลือด และระบบภูมิคุ้มกันในไก่เนื้อ;Effects of fat sources ongrowth performance, serum cholesterol and immunologic response in broiler chickens

47. แนวทางการพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมือง ของภาคอีสานตอนกลาง;Development of Native Crossed Broiler Business in Middle Northeastern Region

48. การผลิตเอนไซม์จากกากมันสำปะหลังและซังข้าวโพดเพื่อการผลิตอาหารสัตว์ โครงการย่อยที่ 2 ผลของเอนไซม์จากกากมันสำปะหลังและซังข้าวโพดหมักในอาหารต่อการเจริญเติบโต การใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ และคุณภาพซากของไก่เนื้อ;Production of enzymes from cassava pulp and corn c

49. การผลิตเอนไซม์ผสมจากกากมะเขือเทศเพื่อใช้ในอาหารสัตว์

50. ผลของระดับและชนิดของไขมันในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และการสะสมไขมันในซากไก่เนื้อ;Effect of levels and fat types in diets on Growth performance carcass quality and carcass fat depostion in broiler chickens

Recent Posts