มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 16 เรื่อง

1. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาอินนูลินจากแก่นตะวันเพื่อเป็นวัตถุเติมอาหารไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อด้านมะเร็งลำไส้ใหญ่

2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างการผลิต การตลาด และโครงสร้างต้นทุนการผลิตไก่เนื้อ /cโดย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อกา

3. รายงานการวิจัยการทดสอบคุณภาพเอนไซม์ย่อยสลายจากจุลินทรีย์ที่แยกได้ในประเทศไทยในอาหารไก่เนื้ออัดเม็ด

4. รายงานการวิจัยการใช้ประโยชน์ของกากถั่วเขียวในการนำมาเป็นอาหารไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร

5. รายงานการวิจัยผลของ Probiotic “Lactobacillus reuteri KUB-AC5” ต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ

6. รายงานการวิจัยผลของอุณหภูมิและความชื้นในสภาวะการผลิตอาหารไก่เนื้อ ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและการย่อยได้ของแป้งในมันส

7. รายงานการวิจัยการประเมินความเสี่ยงของซัลโมเนลลาในหน่วยขั้นฟาร์มไก่เนื้อ และโรงเชือดไก่ : กรณีศึกษาจาก 2 บริษัท

8. การปนเปื้อนของเชื้อ Yersinia enterocolitica ในเนื้อไก่ เนื้อสุกร และสัตว์เลี้ยง

9. การปรับปรุงการผลิตไก่เนื้อดำเพื่อการส่งตลาด

10. การปรับปรุงการผลิตไก่เนื้อดำเพื่อการส่งตลาด

11. รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ : ระบบธุรกิจปศุสัตว์แห่งประเทศไทยจัดการระบบวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตส

12. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตร

13. รายงานการวิจัยการประกันคุณภาพเนื้อไก่จากการแปรสภาพในโรงงานขนาดเล็กสู่ตลาดจนถึงผู้บริโภค

14. รายงานการวิจัยคุณสมบัติของไขมันจากน้ำล้างในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน และแปรรูปเนื้อไก่สด และการพัฒนาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

15. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการวิจัยโครงการบูรณาการนำร่อง โครงการวิจัยความปลอดภัยของอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค

16. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเสริมสมุนไพรลงในอาหารไก่ต่อความสามารถ ในการให้ผลผลิตคุณภาพซาก และไข่ และปริมาณโคเลสเตอ

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts