สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 32 เรื่อง

1. ผลของการเสริมกากเม่าในอาหารต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อและผลผลิตไข่ของไก่ไข่

2. การพัฒนาน้ำยาอบเชยจีนชนิดระบบนำส่งยาแบบก่อให้เกิดไมโครอิมัชันเอง เพื่อใช้ในการต้านจุลชีพในไก่เนื้อ

3. โพรไฟล์ทรานสคริปโตมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดตำหนิแบบ white striping ในไก่เนื้อส่วนอก

4. การพัฒนาสายพันธุ์ไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ เพื่อรองรับการผลิตลูกผสมไก่บ้านไทยและไก่เนื้อไทย

5. คุณภาพทางด้านเนื้อของไก่เนื้อโคราชระหว่างการเก็บแช่แข็ง

6. ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ระยะที่ 2

7. การสร้างสายพันธุ์ “ไก่เนื้อโคราช” เพื่อการผลิตเป็นอาชีพวิสาหกิจชุนชน ระยะที่2

8. การยอมรับไก่ลูกผสมพื้นเมืองในเขตมหาสารคาม

9. สมรรถภาพการผลิตของไก่ลูกผสมพื้นเมืองที่เกิดจากพ่อพันธุ์ประดู่หางดำและแม่พันธุ์ไก่เนื้อ-ไก่ไข่

10. การขยายฝูงพ่อแม่ไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ (Synthetic lines) ชั่วรุ่นที่ 4 และ 5 และทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่ลูกผสมพื้นเมืองระหว่างสายพันธุ์สังเคราะห์กับสายพันธุ์การค้า

11. การสร้างสายพันุธ์ไก่เนื้อโคราช เพื่อการผลิตเป็นอาชีพวิสหกิจชุมชน

12. ผลของไขกระบกและน้ำมันถั่วเหลืองทดแทนไขวัวในอาหารไก่เนื้อต่อการย่อยได้การสะสมไขมัน และการเผาผลาญพลังงาน

13. ผลของเปลือกกุ้งป่นต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต การย่อยได้ของโภชนะ การเปลี่ยนแปลงประชากรจุลินทรีย์ การตอบสนองต่อภูมิคุ้มกัน และการผลิตกรดไขมันระเหยได้และแอมโมเนียในไก่เนื้อ

14. แนวทางสร้างการรับรู้ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ในกลุ่มผู้บริโภค

15. การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ในระดับชุมชน: กรณีศึกษาไก่ย่างบ้านแคน, ไก่ย่างไม้มะดัน และการค้าขายไก่พื้นเมืองในตลาดบางแห่งของจังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

16. การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ไก่พื้นเมืองหรือลูกผสมพื้นเมืองเชิงพาณิชย์ในระดับชุมชนในจังหวัดสกลนคร

17. การผลิตและการใช้ไข่น้ำเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ปีก

18. ผลของการเสริมผักหนาม (Lasia spinosa Thw.) ทดแทนยาปฎิชีวนะในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและการให้ผผลิตของไก่เนื้อและไก่ไข่

19. ผลของสารสกัดผงเมล็ดมะขามต่อภาวะเครียดและภาวะเครียด ออกซิเดชั่นของเม็ดเลือดแดงในไก่เนื้อเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

20. การวิเคราะห์ทางโปรตีโอมิกส์เพื่อหาโปรตีนตัวบ่งชี้คุณภาพเนื้อของไก่ไทยพันธุ์พื้นเมืองและไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า

21. การสร้างไก่เนื้อไทยสายพันธุ์ตาก

22. การร่างมาตรฐานและแนวปฎิบัติเพื่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงนำเข้าของไวรัสไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีกในไก่เนื้อ

23. การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรทดแทนวัตถุเติมอาหารสังเคราะห์ในอาหารไก่เนื้อและสุกรหลังหย่านม

24. การใช้สารสกัดหยาบจากพริกแดงในไก่กระทงที่เลี้ยงภายใต้สภาพโรงเรือนปิด

25. การใช้สารสกัดหยาบจากพริกแดงในไก่กระทงที่เลี้ยงภายใต้สภาพโรงเรือนเปิด

26. การศึกษาความเป็นไปได้ของ bacteria ที่แยกได้จากไก่เพื่อนำมาเป็น Probiotic ต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อ Campylobacter ในไก่เนื้อ

27. การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและสาร Curcuminoid จากขมิ้นชันในไก่เนื้อ

28. ผลของภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนต่อชีวเคมีโลหิต โลหิตวิทยา อีเลคโตรไลต์ และพยาธิสรีรวิทยาในไก่พื้นเมือง ไก่ลูกผสมพื้นเมือง และไก่เนื้อ

29. อิทธิพลของปัจจัยทางพันธุกรรมและความผันแปรทางภูมิอากาศเขตร้อนต่อภาวะเครียด และการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่เจาะจงแบบพึ่งเซลล์ และภูมิคุ้มกันในกระแสโลหิตของไก่พื้นเมือง ลูกผสมพื้นเมือง และไก่เนื้อ

30. การพัฒนาการใช้สมุนไพรขมิ้นชันและการใช้ร่วมกับสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นวัตถุดิบเติมในอาหารสัตว์ สำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่กระทง

31. ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารไก่ลูกผสมพื้นเมืองระยะเจริญเติบโต

32. การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ในอาหารสัตว์ปีก

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Recent Posts