สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 115 เรื่อง

1. การสกัดและการประเมินใยอาหารที่ได้จากกากมันสำปะหลังและ กากมันเอทานอลเป็นสารเสริมสำหรับไก่เนื้อและไก่ไข่

2. การประเมินคุณสมบัติของ Lactobacillus และ Bifidobacterium ที่ได้จากท่อทางเดินอาหารของไก่เพื่อใช้เป็นโพรไบโอติคในอาหารไก่เนื้อ

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาไก่เนื้อโคราช

4. การหายาปฏิชีวนะซึ่งตกค้างในตับ ไต และกล้ามเนื้อของไก่

5. การสำรวจหาสารที่เร่งการเจริญเติบโตของไก่พันธุ์เนื้อ

6. การศึกษาปริมาณสารตกค้างในเนื้อไก่และตับไก่ที่ซื้อจากตลาดสดเปรียบเทียบกับจากซุปเปอร์มาร์เก็ต

7. การใช้ต้นสาคูเป็นอาหารไก่เนื้อ

8. แบบจำลองอุปทานและอุปสงค์ไก่เนื้อของไทย : การวิเคราะห์กรณีซิมเลชั่น

9. การศึกษาผลของการใช้กากเนื้อในปาล์มผสมอาหารสำเร็จรูปเลี้ยงไก่กระทง

10. ประสิทธิภาพของคลอรีน ไตรโซเดียมฟอสเฟตและกรดอินทรีย์ ต่อเชื้อตราลโมเนลล่าในเนื้อไก่

11. ผลของโปรไบโอติก บาซิลลัส โตโยอิ ต่อการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการเร่งการเจริญเติบโตในไก่เนื้อ

12. การใช้เยื่อในลำต้นสาคูเป็นส่วนผสมอาหารไก่เนื้อ ในรูปอาหารป่นและอัดเม็ด

13. การตรวจหาเชื้อ Campylobacter spp. ในเนื้อไก่สดแช่เย็นจากตลาดสดและซุปเปอร์มาเก็ตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร

14. การเฝ้าระวังจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเพื่อลดเชื้อซัลโมเนลลาในการผลิตเนื้อไก่กระทงแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออก

15. ผลของการเสริมกรดอะมิโนสังเคราะห์ทดแทนการใช้ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ

16. การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรีย เอนเตอร์โรค๊อคคัส และซาลโมแนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ

17. การวิเคราะห์อุปทานของไก่เนื้อในประเทศไทย

18. ผลของกรดเปอร์รอกซีแอซีติกต่อการเจริญของ Salmonella sp. ซึ่งดื้อต่อสารต้านจุลชีพที่แยกได้จากเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่

19. ผลของการใช้รำสกัดน้ำมันในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ

20. การศึกษาเสริมสมุนไพรลงในอาหารไก่ต่อความสามารถในการให้ผลผลิตคุณภาพซาก และไข่ และปริมาณโคเลสเตอรอลในเนื้อและไข่

21. การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัส และซาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ

22. การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติ องค์ประกอบทางเคมี และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเนื้อไก่ลูกผสมพื้นเมืองไก่กระทง และไก่ไข่เพศผู้

23. คุณภาพซาก และเนื้อ ของไก่พื้นเมือง และสายพันธุ์ลูกผสม 4 สายพันธุ์

24. การผลิตไข่และเนื้อไก่ที่มีโคเลสเตอรอลต่ำในเชิงการค้า

25. อิทธิพลของสารไคโตซานในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตของไก่เนื้อ

26. การสำรวจคุณภาพ ปริมาณ รูปแบบการใช้กำหนดเกณฑ์คุณภาพและชนิดของผลิตภัณฑ์ สำหรับเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่อง (MDCM) ที่ผลิตในประเทศไทย

27. การเปรียบเทียบการรับจ้างเลี้ยงไก่เนื้อกับบริษัท และรับจ้างเลี้ยงไก่เนื้อกับนายทุน ในจังหวัดอุดรธานี ปี 2544

28. การพยากรณ์ราคาไก่เนื้อโดยวิธีอารีมา

29. ทัศนคติของผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อต่อมาตรการควบคุมโรคไข้หวัดนก จังหวัดยโสธร

30. ผลของ Propyl gallat ร่วมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการบรรจุหีบห่อแบบปรับสภาวะบรรยากาศเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อไก่

31. การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและสารเคอร์คูมินอยด์ จากขมิ้นชันในไก่เนื้อ

32. การผลิตไก่เนื้อแบบเกษตรอินทรีย์กับการผลิตแบบการค้า

33. คุณสมบัติของไขมันจากน้ำล้างในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและแปรรูปเนื้อไก่สด และการพัฒนาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

34. ผลของการปรับสภาพด้วยไอน้ำและความดันต่อระดับการเจลาติไนซ์ และการใช้ประโยชน์ได้ของแป้งในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำหรับไก่เนื้อ

35. ผลของภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนต่อชีวเคมีโลหิต โลหิตวิทยาอีเลคโตรไลต์และพยาธิสรีรวิทยาในไก่พื้นเมือง ไก่ลูกผสมพื้นเมือง และไก่เนื้อ

36. การบาดเจ็บเนื่องจากกรดเปอร์ออกซีแอซิติกของ Salmonella sp. ซึ่งดื้อต่อสารต้านจุลชีพหลายชนิดที่แยกได้จากเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่

37. การใช้สารสกัดหยาบจากพริกในไก่เนื้อภายใต้สภาพการเลี้ยง ในระบบโรงเรือนปิด

38. การศึกษาชนิดและการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Campylobacter ที่แยกได้จากเนื้อไก่ และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ในตลาดสดในประเทศไทย

39. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อไก่ ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม

40. การประเมินความเสี่ยงของซัลโมเนลลาในหน่วยขั้นฟาร์มไก่เนื้อและโรงเชือดไก่ : กรณีศึกษาจาก 2 บริษัท

41. การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ Salmonella spp. แบบว่องไวในเนื้อสัตว์สดและผลิตภัณฑ์ไก่แช่เยือกแข็ง เพื่อการส่งออกโดยใช้ Single primer ร่วมกับ PCR

42. ผลของอุณหภูมิและความชื้นในสภาวะการผลิตอาหารไก่เนื้อ ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและการย่อยได้ของแป้ง ในมันสำปะหลัง และข้าวโพด

43. ผลของ Probiotic “Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ

44. การใช้สารสกัดหยาบจากพริกในไก่เนื้อ ภายใต้สภาพการเลี้ยงในระบบโรงเรือนเปิด

45. การใช้มันสำปะหลังทดแทนข้าวโพดในสูตรอาหารไก่เนื้อ

46. การศึกษาคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อ ของไก่พื้นเมืองสายพันธุ์พม่า ไก่กระทง และไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ไทย

47. ผลการเสริมยอบ้านในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากของไก่เนื้อ

48. ผลของยาต้านจุลชีพ อะวิล่ามัยซิน ฟลาโวมัยซิน และอีรีโทรมัยชิน ที่ใช้เร่งการเจริญเติบโตต่อเชื้อเอ็นเทอโรค๊อคคัย ที่ดื้อยาแวนโคมัยซินในไก่เนื้อ

49. อิทธิพลของปัจจัยทางพันธุกรรมและภูมิอากาศเขตร้อนต่อความเครียด และการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่เจาะจง แบบพึ่งเซลล์ และภูมิคุ้มกันในกระแสโลหิต ของไก่พื้นเมือง ลูกผสมพื้นเมือง และไก่เนื้อ

50. ผลของการเสริมกระเทียม (Allium saltivum Linn.) ในอาหารต่อลักษณะ เพศผู้ในไก่เนื้อ

51. การศึกษาความแตกต่างของยีนที่แสดงออกในกล้ามเนื้อไก่ไทยพันธุ์พื้นเมือง และไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า

52. ผลของการเสริม conjugated linoleic acids [CLA] ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันต่อการให้วัคซีนโรคนิวคาสเซิลในไก่เนื้อ

53. ผลของโปรตีน จากไหมไทยต่อการยับยั้งแบคทีเรียอีโคไลในไก่เนื้อ

54. การร่างแนวปฏิบัติเพื่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงนำเข้าของไวรัสไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีกในฟาร์มไก่เนื้อ

55. ผลของการเสริม conjugated linoleic acid [CLA] ในอาหารสัตว์ต่อผลผลิตและคุณภาพเนื้อสุกร เนื้อไก่กระทงและไข่

56. การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรทดแทนวัตถุดิบเติมอาหารสังเคราะห์ในอาหารไก่เนื้อและสุกรหลังหย่านม

57. การทดแทนเนื้อสุกรด้วยเนื้อไก่และการเปรียบเทียบชนิดของไขมันในไส้อั่ว

58. การศึกษาระบบตลาดข้อตกลงสินค้าสัตว์ปีกในประเทศไทย กรณีศึกษา : ไก่เนื้อ-ไก่ไข่

59. การใช้สมุนไพรรางจืดเพื่อลดพิษตกค้างของยาปฏิชีวนะ Sunfadiazine และ Enrofloxacin ในเนื้อไก่เนื้อ

60. ผลของฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่สกัดจากหัวหอมต่อระดับความเป็นกรด-ด่างในลำไส้เล็กและไส้ตัน ประชากรของแบคทีเรียชนิด Bifidobacterium spp.,Lactobacillus spp. และ Escherichia coli ในลำไส้เล็ก ระดับภูมิคุ้มกันในกระแสโลหิต ส่วนสัดของวิลไลและประสิทธิภาพการผลิตในไก่เนื้อ

61. การใช้พืชสมุนไพรเพื่อควบคุมด้วงปีกแข็ง Alphitobius diaperinus [Panzer] [Coleoptera : Tenebrionidae] ในฟาร์มไก่เนื้อ

62. เปรียบเทียบผลการใช้สารสกัดจากขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจร ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางจุลกายวิภาคของลำไส้ไก่เนื้อ

63. การใช้ประโยชน์ของกากถั่วเขียวในการนำมาเป็นอาหารไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร

64. การใช้สมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะและสารเร่งการเจริญเติบโต เพื่อการผลิตเนื้อไก่ปลอดยาสารพิษตกค้าง

65. การใช้พืชสมุนไพรเพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในการผลิตไก่เนื้อ

66. การวิเคราะห์ทางโปรตีโอมิกส์ เพื่อหาโปรตีนตัวบ่งชี้คุณภาพเนื้อของไก่ไทยพันธุ์พื้นเมือง และไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า

67. การประกันคุณภาพเนื้อไก่จากการแปรสภาพในโรงงานขนาดเล็กสู่ตลาดจนถึงผู้บริโภค

68. ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวาง และผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง

69. ผลของสารสกัดผงเมล็ดมะขาม ต่อภาวะเครียดและภาวะเครียดออกซิเดชั่น ของเม็ดเลือดแดงในไก่เนื้อ เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

70. การลดจำนวนจุลินทรีย์ในเนื้อไก่และผลิตภันฑ์โดยการใช้สารอินทรีย์ที่ไม่มีอันตรายทดแทนสารเคมีที่ใช้ฆ่าเชื้อในกระบวนการผลิต

71. การวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกส์ เพื่อค้นหาโปรตีนตัวบ่งชี้ สำหรับลักษณะความนุ่มของเนื้อไก่ไทยพันธุ์ลูกผสม

72. การแยกหาฟาจจากธรรมชาติและสิ่งแวดลัอมเพื่อรักษาและป้องกันโรคจากเชื้อ Salmonella Enteritidis ในไก่เนื้อพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม

73. การใช้ประโยชน์จากกากนมถั่วเหลืองในอาหารไก่เนื้อ

74. การสร้างไก่เนื้อไทยสายพันธุ์ตาก

75. การใช้กากเหลือจากการสกัดน้ำบัวบกในการผลิตอาหารไก่เนื้อเพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะ

76. การคัดกรองการปนเปื้อนยาเอ็นโรฟลอกส์ซาซินในเนื้อไก่และไข่

77. ผลของการเสริม conjugated linoleic acid [CLA] ต่อค่าโลหิตวิทยาและชีวเคมีของโลหิตในไก่เนื้อ

78. ผลการใช้ซีโอไลต์ธรรมชาติเสริมในอาหารไก่เนื้อและการใช้ซีโอไลต์ผสมในวัสดุรองพื้นรอกไก่ต่อระดับแอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์และสมรรถภาพการผลิตและผลการใช้ซีโอไลต์ธรรมชาติเสริมในอาหารสุกรต่อระดับแอมโมเนียไฮโดรเจนซัลไฟด์และสมรรถภาพการผลิตของสุกร

79. การใช้กากมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับไก่เนื้อ

80. การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงไก่เนื้อ แบบวิธีประกันราคาและวิธีรับจ้างเลี้ยงในโรงเรียนแบบปิดของเกษตรกรจังหวัดลำปาง

81. การใช้ประโยชน์ของกากถั่วเขียวในการนำมาเป็นอาหารไก่เนื้อไก่ไข่และสุกร

82. การใช้สารสกัดคอนเดนส์แทนนินจากเปลือกเงาะต่อการย่อยได้ในไก่เนื้อ

83. ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อคุณลักษณะเนื้อไก่สด ที่จำหน่ายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่

84. ศึกษาผลการใช้ข้าวโพดที่มีปริมาณกรดไฟติคตํ่าต่อสมรรถนะการผลิต และการย่อยได้ของโภชนะในสุกรและไก่เนื้อ ซึ่งอยู่ภายใต้ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การตรวจหาลักษณะปริมาณกรดไฟติกตํ่าในข้าวโพด และการปรับปรุงพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ในฟาร์มปศุสัตว์ภายในประเทศ

85. ผลของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสมรรถนะการผลิตและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไก่เนื้อ

86. การใช้ประโยชน์จากเนื้อลูกสำรองในผลิตภัณฑ์ไก่ยอ

87. การตรวจนับจำนวนและตรวจหาแบคทีเรียตัวชี้วัดบางชนิดของน้ำกินสำหรับสัตว์ในฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ

88. เทคโนโลยีการเตรียมเนื้อไก่นุ่มกึ่งปรุงสุกเพื่อเป็นอาหารโปรตีนสำหรับผู้สูงอายุ

89. การศึกษาการใช้ประโยชน์ กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันเอกซ์ทรูดในไก่กระทง

90. ผลการใช้สารสกัดกระเทียมทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะต่อสมรรถนะ การผลิตไก่เนื้อ

91. ผลของการเสริมกลูตามีนในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต การพัฒนาของระบบทางเดินอาหารและการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของไก่เนื้อ :รายงานการวิจัย

92. ผลของสารพิษเมลามีนต่อสมรรถนะการผลิตภูมิคุ้มกัน และพยาธิสภาพของไก่เนื้อ

93. ความชุกและการดื้อยาต้านจุลชีพในเชื้อ Salmonella enterica ที่แยกจากตัวอย่างเนื้อหมู เนื้อไก่ และผักสด ในเขตจังหวัดพัทลุง

94. การศึกษาเปรียบเทียบความชุกและการต้านยาของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ที่แยกได้จากไก่เนื้อและไก่ไทยที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมและไม่ผสมสารเสริมชีวนะหรือสมุนไพร

95. การศึกษาเปรียบเทียบความชุกและการต้านยาของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ที่แยกได้จากไก่เนื้อและไก่ไทยที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมและไม่ผสมสารเสริมชีวนะหรือสมุนไพร

96. การพัฒนาอินนูลินจากแก่นตะวันเพื่อเป็นวัตถุเติมอาหารไก่เนื้อและ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่

97. ผลของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบกึ่งปล่อยต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตปริมาณคอเลสเตอรอล และองค์ประกอบของกรดไขมันในเนื้อ

98. ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาและรูปแบบการดื้อสารต้านจุลชีพของเชื้อที่แยกได้จากเนื้อไก่ในตลาดจังหวัดปทุมธานี

99. การผลิตไก่เนื้อของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์

100. การพัฒนาระบบตรวจสอบการตกค้างของกระดูกในเนื้อไก่โดยใช้เทคนิค การประมวลผลภาพ

Recent Posts