สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 111 เรื่อง

1. การหายาปฏิชีวนะซึ่งตกค้างในตับ ไต และกล้ามเนื้อของไก่

2. การสำรวจหาสารที่เร่งการเจริญเติบโตของไก่พันธุ์เนื้อ

3. การศึกษาปริมาณสารตกค้างในเนื้อไก่และตับไก่ที่ซื้อจากตลาดสดเปรียบเทียบกับจากซุปเปอร์มาร์เก็ต

4. การใช้ต้นสาคูเป็นอาหารไก่เนื้อ

5. แบบจำลองอุปทานและอุปสงค์ไก่เนื้อของไทย : การวิเคราะห์กรณีซิมเลชั่น

6. การศึกษาผลของการใช้กากเนื้อในปาล์มผสมอาหารสำเร็จรูปเลี้ยงไก่กระทง

7. ประสิทธิภาพของคลอรีน ไตรโซเดียมฟอสเฟตและกรดอินทรีย์ ต่อเชื้อตราลโมเนลล่าในเนื้อไก่

8. ผลของโปรไบโอติก บาซิลลัส โตโยอิ ต่อการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการเร่งการเจริญเติบโตในไก่เนื้อ

9. การใช้เยื่อในลำต้นสาคูเป็นส่วนผสมอาหารไก่เนื้อ ในรูปอาหารป่นและอัดเม็ด

10. การตรวจหาเชื้อ Campylobacter spp. ในเนื้อไก่สดแช่เย็นจากตลาดสดและซุปเปอร์มาเก็ตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร

11. การเฝ้าระวังจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเพื่อลดเชื้อซัลโมเนลลาในการผลิตเนื้อไก่กระทงแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออก

12. ผลของการเสริมกรดอะมิโนสังเคราะห์ทดแทนการใช้ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ

13. การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรีย เอนเตอร์โรค๊อคคัส และซาลโมแนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ

14. การวิเคราะห์อุปทานของไก่เนื้อในประเทศไทย

15. ผลของกรดเปอร์รอกซีแอซีติกต่อการเจริญของ Salmonella sp. ซึ่งดื้อต่อสารต้านจุลชีพที่แยกได้จากเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่

16. ผลของการใช้รำสกัดน้ำมันในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ

17. การศึกษาเสริมสมุนไพรลงในอาหารไก่ต่อความสามารถในการให้ผลผลิตคุณภาพซาก และไข่ และปริมาณโคเลสเตอรอลในเนื้อและไข่

18. การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัส และซาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ

19. การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติ องค์ประกอบทางเคมี และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเนื้อไก่ลูกผสมพื้นเมืองไก่กระทง และไก่ไข่เพศผู้

20. คุณภาพซาก และเนื้อ ของไก่พื้นเมือง และสายพันธุ์ลูกผสม 4 สายพันธุ์

21. การผลิตไข่และเนื้อไก่ที่มีโคเลสเตอรอลต่ำในเชิงการค้า

22. อิทธิพลของสารไคโตซานในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตของไก่เนื้อ

23. การสำรวจคุณภาพ ปริมาณ รูปแบบการใช้กำหนดเกณฑ์คุณภาพและชนิดของผลิตภัณฑ์ สำหรับเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่อง (MDCM) ที่ผลิตในประเทศไทย

24. การเปรียบเทียบการรับจ้างเลี้ยงไก่เนื้อกับบริษัท และรับจ้างเลี้ยงไก่เนื้อกับนายทุน ในจังหวัดอุดรธานี ปี 2544

25. การพยากรณ์ราคาไก่เนื้อโดยวิธีอารีมา

26. ทัศนคติของผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อต่อมาตรการควบคุมโรคไข้หวัดนก จังหวัดยโสธร

27. ผลของ Propyl gallat ร่วมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการบรรจุหีบห่อแบบปรับสภาวะบรรยากาศเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อไก่

28. การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและสารเคอร์คูมินอยด์ จากขมิ้นชันในไก่เนื้อ

29. การผลิตไก่เนื้อแบบเกษตรอินทรีย์กับการผลิตแบบการค้า

30. คุณสมบัติของไขมันจากน้ำล้างในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและแปรรูปเนื้อไก่สด และการพัฒนาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

31. ผลของการปรับสภาพด้วยไอน้ำและความดันต่อระดับการเจลาติไนซ์ และการใช้ประโยชน์ได้ของแป้งในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำหรับไก่เนื้อ

32. ผลของภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนต่อชีวเคมีโลหิต โลหิตวิทยาอีเลคโตรไลต์และพยาธิสรีรวิทยาในไก่พื้นเมือง ไก่ลูกผสมพื้นเมือง และไก่เนื้อ

33. การบาดเจ็บเนื่องจากกรดเปอร์ออกซีแอซิติกของ Salmonella sp. ซึ่งดื้อต่อสารต้านจุลชีพหลายชนิดที่แยกได้จากเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่

34. การใช้สารสกัดหยาบจากพริกในไก่เนื้อภายใต้สภาพการเลี้ยง ในระบบโรงเรือนปิด

35. การศึกษาชนิดและการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Campylobacter ที่แยกได้จากเนื้อไก่ และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ในตลาดสดในประเทศไทย

36. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อไก่ ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม

37. การประเมินความเสี่ยงของซัลโมเนลลาในหน่วยขั้นฟาร์มไก่เนื้อและโรงเชือดไก่ : กรณีศึกษาจาก 2 บริษัท

38. การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ Salmonella spp. แบบว่องไวในเนื้อสัตว์สดและผลิตภัณฑ์ไก่แช่เยือกแข็ง เพื่อการส่งออกโดยใช้ Single primer ร่วมกับ PCR

39. ผลของอุณหภูมิและความชื้นในสภาวะการผลิตอาหารไก่เนื้อ ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและการย่อยได้ของแป้ง ในมันสำปะหลัง และข้าวโพด

40. ผลของ Probiotic “Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ

41. การใช้สารสกัดหยาบจากพริกในไก่เนื้อ ภายใต้สภาพการเลี้ยงในระบบโรงเรือนเปิด

42. การใช้มันสำปะหลังทดแทนข้าวโพดในสูตรอาหารไก่เนื้อ

43. การศึกษาคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อ ของไก่พื้นเมืองสายพันธุ์พม่า ไก่กระทง และไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ไทย

44. ผลการเสริมยอบ้านในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากของไก่เนื้อ

45. ผลของยาต้านจุลชีพ อะวิล่ามัยซิน ฟลาโวมัยซิน และอีรีโทรมัยชิน ที่ใช้เร่งการเจริญเติบโตต่อเชื้อเอ็นเทอโรค๊อคคัย ที่ดื้อยาแวนโคมัยซินในไก่เนื้อ

46. อิทธิพลของปัจจัยทางพันธุกรรมและภูมิอากาศเขตร้อนต่อความเครียด และการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่เจาะจง แบบพึ่งเซลล์ และภูมิคุ้มกันในกระแสโลหิต ของไก่พื้นเมือง ลูกผสมพื้นเมือง และไก่เนื้อ

47. ผลของการเสริมกระเทียม (Allium saltivum Linn.) ในอาหารต่อลักษณะ เพศผู้ในไก่เนื้อ

48. การศึกษาความแตกต่างของยีนที่แสดงออกในกล้ามเนื้อไก่ไทยพันธุ์พื้นเมือง และไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า

49. ผลของการเสริม conjugated linoleic acids [CLA] ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันต่อการให้วัคซีนโรคนิวคาสเซิลในไก่เนื้อ

50. ผลของโปรตีน จากไหมไทยต่อการยับยั้งแบคทีเรียอีโคไลในไก่เนื้อ

Recent Posts